Kecap Rundayan Bahasa Sunda

Kecap rundayan nyaeta kecap asal anu tos nganggo rarangken, boh eta mah rarangken hareup,tengah,tukang sareng rarangken barung
Tah Rarangken teh aya 4 Rupa nyaeta

 1. Rarangken Hareup ( Prefiks) : n, m ,ny ,ng, pa, pi, pang, sa, si, ti, di, ka, mang, ba, nyang, pra, pri, per , pada, para,silih,barang

  contona :
  Kecap " Hareup ( Depan) => Rarangkeun Hareup " nyang" => Nyanghareup (Menghadap)
  Kecap " Ciwit ( Cubit) => Rarangken Hareup " ny" => Nyiwit ( Mencubit)
 2. Rarangken Tengah (infiks) : ar , al , um , in

  Contona :
  Kecap "Geulis" (Cantik)  => um => Gumelis ( Centil )
  Kecap "Murag" ( Jatuh ) => ar => Marurag ( Berjatuhan)
 3. Rarangken Tukang ( Sufiks) : an , ana , eun , keun , ing , ning

  Contona :
  Kecap " Dua => " an" => Duaan ( berdua)
  Kecap " Tilu ( tiga ) => ana => Tiluana ( tiga-tiganya )
 4. Rarangken Barung (konfiks) : pang-keun , di-keun , di-an , sa -eun , pi-keun , di-al-keun, pang-ar-keun

  Contona :
  Kecap " gelas => sa-eun => Sageulaseun
  Kecap " meuli ( Beli) => pang-keun => Pangmeulikeun ( tolong belikan)
Kecap asal anu geus dirarangkenan hartina jeung fungsina jadi berubah tergantung rarangkeun anu di terapkeun dina kecap asalna

Advertisement
Kecap Rundayan Bahasa Sunda
Loading...