Resep kana Bujur, Carita Lucu

Carita Lucu  " Resep Kana Bujur " ( 17+)

Ngarasa salah ku kalakuaanana, Si Bubun niat rek masrahkeun
diri ka polisi. Harita Si Bubun asup ka kantor polisi, kabeneran
aya saurang polisi anu keur piket,

Bubun : pa, bade laporan.
Pulisi : aya naon? (Bari nitah udin diuk hareupeunana sarta
nyiapkeun alat tulis)
Bubun : kieu pa, geus saminggu ieu kuring jadi boga
kabiasaan goreng nyaeta geus teu resep deui kana bagian
hareup awewe tapi resep tina bujurna. Jeung deui can
ngarasa cukup lamun acan 3x. Nepi ka tadi sore basa
kuring balik gawe menta ka pamajikan, tapi pamajikan
kabur kulantaran geus teu kuat ngalayanan kabiasaan
kuring.
Pulisi : saha ngaran pamajikan maneh?
Bubun : Ijem pa.
Pulisi : sok teruskeun! (Bari gutret nulis)
Bubun : tah, sabab kahayang kuring teu kacumponan, ahirna
kuring neangan pamajikan ka imah adina nyaeta si unah,
nyatana pamajikan kuring euweuh. Sabab si unah keur
sorangan, kapaksa ku kuring diopi bujurna.
Pulisi : terus?
Bubun : terus kuring ka imah nini karsih da biasana mun aya
masalah jeung kuring, pamajikan sok curhatna teh ka
manehna. Tapi di imah nini karsih oge euweuh. Sabab nini
karsih oge keur sorangan, nya kapaksa ku kuring diopi
heula bujurna.
Pulisi : terus?
Bubun : kusabab pamajikan can kapanggih wae, nya ahirna
kuring kadieu...
Can tamat Si Bubun cacarita, eta pulisi nangtung bari lumpat
ngabecir kaluar tipaparetot nyekelan bujurna bari nyarita :
"katiluna montong ka aing siah! Kaditu sing jauh! Teangan
anu sejen!"
Bubun : Har! (Colohok bari melong polisi anu luncat kana
motor patroli terus ngabiur teuing leosna kamana)

Advertisement
Resep kana Bujur, Carita Lucu
Loading...