Bagian-bagian aksara sunda

Bagian-bagian aksara sunda teh nyaeta :


1. AKASARA NGALAGENA BASA SUNDA
Aksara ngalagena nyaéta aksara anu sacara silabis parantos ngandung vokal /a/ jumlahna aya 23 (Dua Puluh Tilu) aksara, terus dibagi deui janten 2 kelompok aksara
Nyaéta Aksara ngalagena tina bahasa sunda jeung Aksara ngalagena tina bahasa serepan.

·         Aksara ngalagena tina sora basa sunda
Aksara ngalagena tina bahasa sunda, sadayana aya 18 aksara, nyaéta : Ka, Ga, Nga, Ca, Ja, Nya, Ta, Da, Na, Pa, Ba, Ma, Ya, Ra, La, Wa, Sa, Jeung Ha.

·         Aksara  Ngalagena Tina sora bahasa Serepan
Aksara Ngalagena tina sora basa serepan, sadayana aya 5 aksara nyaéta : Fa, Va, Qa, Xa, Jeung Za.

2. AKSARA VOKAL MANDIRI /AKSARA SWARA BASA SUNDA 
Aksara vokal mandiri/Aksara Swara  jumlahna aya 7 ( tujuh ) Aksara, nyaéta :
A, É, E,EU, I, O, jeung U, ( a, é, e, eu,  i, o, jeung u)

3. Aksara Pangwilangan / Angka
Dina bahasa sunda jumlah angka sarua jeung bahasa sejen pada umumna  nyaéta : 0, 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, jeung 9.

4. Panyora/ Pananda Swara / Vokalisasi
Pananda swara dina bahasa sunda jumlahnya aya 13 pananda swara atawa lamun dina bahasa indonesia disebut tanda baca, Panyora anu 13 nyaéta :
Panghulu, Pamepet, Paneuleung, Panglayar, Panyecek, Panyuku, Panyakra, Panyiku, Panéléng, Panolong, Pangwisad, Pamingkal, jeung Pamaéh


Advertisement
Bagian-bagian aksara sunda
Loading...