Kumpulan Pupujian Atau Nadoman Dalam Bahasa Sunda Lengkap

Kumpulan Pupujian Atau Nadom Dalam Bahasa Sunda Lengkap - Pupujian adalah lantunan berupa lagu yang isinya berupa pepeling ( Pepatah) atau ajakan shalat atau ajakan berbuat baik lainnya yang biasanya dilantunkan setelah adzan, Pupujian bahasa sunda ini paling sering dinyanyikan oleh para santri sebelum shalat Ashar,Magrib atau Isya. 

Mendengar Pupujian sunda bagi orang dewasa mengingatkan kita ketika masih kecil, ketika sering mengaji di masjid, surau atau lainnya.Nah pada kesempatan kali ini saya akan membagikan beberapa Pupujian Sunda atau Nadoman yang paling sering dilantunkan.


Kumpulan Pupujian Atau Nadoman Dalam Bahasa Sunda Lengkap


Kumpulan Pupujian Atau Nadoman Dalam Bahasa Sunda Lengkap

Pupujian Eling-eling Umat

Eling-eling umat
Muslimin muslimat 
Hayu urang berjama'ah shalat maghrib
estu kawajiban 
urang keur hirup di dunya
kanggo pibeukeuleun 
Urang jaga di akherat
dua puluh tujuh
ganjaran nu berjama'ah
lamun sorangan 
hiji ge mun bener fatihah


Pupujian Kakuping suara adzan

Kakuping suara adzan 
Di masjid ti kateubihan
Singhoreng teh ngawartosan
Ngajak solat babarengan
Ulah sok solat di imah
Salagi aya masjidmah
Pribumi atawa semah 
hayu urang berjama'ah


Pupujian Nabi urang Sadayana

Nabi urang sarerea
Kayang Nabi anu mulya
Muhammad jenengannana
Arab kures nya bangsana
Ramana Sayid Abdullol
Ibuna Siti Aminah
Dibabarkeub di Mekah
Wengi senen tauh gajah
Medal Nabi akhir jaman
Pisan-pisan ka anehan
Sesembahan bangsa setan
Kabeh pada raruksakan
Ari bilangan taunna
Lima ratus cariosna
Tujuh puluh panambahna
Sareng sahiji punjulna.


Pupujian Kanjeng Nabi

Gusti urang sadayana
Kangjeng Nabi anu mulya
Muhammad jenenganana
Arab Qurés nya bangsana

Ibuna Siti Aminah
ramana Sayid Abdullah
dibabarkeuna di Mekah
wengi Senén dinten Gajah

Rabi’ul Awal sasihna
tanggal kaduabelasna
April bulan Maséhina
tanggal kaduapuluhna

Ari bilangan tauna
lima ratus cariosna
tujuh puluh panambihna
sareng sahiji punjulna

Siti Aminah misaur
waktos babarna kacatur
ningal cahya mani ngempur
di bumina hurung mancur

Babar taya kokotoran
orok lir kénging nyepitan
soca lir kénging nyipatan
sarta harum seuseungitan

Keur opat taun yuswana
diberesihan manahna
Nabi dibeulah dadana
Malaikat nu meulahna

Jibril kadua réncangna
Mikail jenenganana
ngeusikeun kana manahna
élmu hikmat sapinuhna

Tuluy dada Kangjeng Nabi
gancang dirapetkeun deui
sarta teu ngaraos nyeri
dilap ku hotaman nabi

Nuju tanggal tujuh likur
bulan Rajab nu kacatur
nurut kaol anu mashur
Kangjeng Nabi téh disaur

Dipapag ku Malaikat
nyandak burok nu kasebat
leumpangna téh cara kilat
tungganganeun Nabi angkat

Ti Mekah ka Bétal Makdis
teu nganggo lami antawis
ku jalma henteu katawis
kersana Gusti nu wacis

Ti Bétal Makdis terasna
naék na tangga kancana
mi’raj téa kasebatna
ka langit Nabi sumpingna

Tujuh langit sadayana
jeung Arasy nu pangluhurna
disumpingan sadayana
katut surga narakana

Kangjeng Nabi ditimbalan
ku Gusti nu sifat Rahman
anjeuna kudu netepan
salat muji ka Pangéran

Kabéh jalma anu iman
sami pada kawajiban
salat nu lima giliran
henteu meunang dikurangan

Salat éta minangkana
dina agama tihangna
jalma nu luput salatna
nyata rubuh agamana.


PUPUJIAN ÉLING-ÉLING DULUR KABÉH

Éling-éling dulur kabéh
ibadah ulah campoléh
beurang peting ulah weléh
bisina kaburu paéh

Sabab urang bakal mati
nyawa dipundut ku Gusti
najan raja nyakrawati
teu bisa nyingkiran pati

Karasana keur sakarat
nyerina kaliwat-liwat
kana ibadah diliwat
tara ngalakukeun solat

Kaduhung liwat kalangkung
tara nyembah ka Yang Agung
sakarat nyeri kalangkung
jasadna teu beunang embung

Pupujian Di Jero Pakuburan

Allahumma shali wassalim ala
Sayyidina wa maulana muhammadin
Adadama fi'ilmilahi sholatan
Daimatan bida'wami mulkillahi
Dawuh nabi
Ari dina pakuburan 
Eta pasti nalangsa sabab nyorangan
Sareung deui di kubur teh poek pisan
Nu nyaangan di kubur 
ku maos qur'an
Nu moekan Dikubur
Ku dosa urang

Pupujian Anak Adam

Anak adam di dunya ayeuna ngumbara
Hirup anjeun di dunia the moal lila
Anak adam umur anjeun teh ngurangan
Saban poe saban peuting di centangan

Anak adam paeh anjeun te nyarengan
Ku anak salaki jeung babandaan
Anak adam paeh eweuh nu dibawa
Ngan asiwah jeung boeh anu dibawa

Anak adam pasaran teu lolongseran
Saban poe saban peting gegeroan
Anak adam ayena kaluar ti imah
Di garotong dina pasaran tugenah

Aduh bapa aduh ema abdi keeng
Rup kapandang rupkutaneh abdi sien
Anak adam di kubur teh poek pisan
Nu nyaangan di jero kubur teh maca quran.


Pupujian Tobat Dosa

Ila hilas tulil pirdaus si ahlaa
Walaa akwaa alannaril jahiimii
Duh pangeran abdi sanes ahli surga
Namung teu kiat kanaraka teu ka duga
Lain tobat abdi the hampura dosa
Da gusti nu sok ngahampura dosa-dosa.


Pupujian Do'a Nabi Adam

Robbana ya robbana
Dolamna anfusana
Wailam tagfirlana
Watarhamna lanakulana minal khosirin
Duh gusti pangeran abdi
Abdi dolim kana diri
Pami gusti teu ngahapunteun
Tangtos abdi
Janteun jalmi anu rugi

Pupujian Abi Milari Pangarti

Abi milari pangarti
Supaya bisa ngabakti
Ka allah pangeran abdi
Nu ngadame diri abdi
Sim abdi hoyong manfaat
Pikeun kasasama umat
Najan di dunia aherat 
Jadi jalma nusalamet
Amal nyantel kana elmu
Amal sepi tina elmu
Ganjaran moal pinemu
Balukarna kengeng bendu

Demikian Kumpulan Pupujian Atau Nadoman Dalam Bahasa sunda yang saya bagikan semoga bisa bermanfaat bagi sobat yang ingin mengenang masa - masa kecil waktu di mengaji.

Incoming search term : pupujian pepeling,pupujian bahasa sunda islam mp3,pupujian bahasa sunda eling eling umat,pupujian bahasa sunda pendidikan,pupujian sunda pondok,pupujian anak adam,pupujian eling eling dulur kabeh,pupujian bahasa sunda mp3.
Advertisement
Kumpulan Pupujian Atau Nadoman Dalam Bahasa Sunda Lengkap
Loading...