Kumpulan Contoh Teks Saweran Pengantin Sunda Lengkap

Kumpulan Contoh Teks Saweran Pengantin Sunda Lengkap - Sawer yaitu mengrupakan Salah satu Warisan adat budaya sunda yang biasa di gelar dalam upacara pernikahan, sunatan, dan lain-lain, Sawér itu sendiri melambangkan bukti rasa syukur atau kebahagiaan. Dan tujuan nya yaitu untuk memberi pepatah kepada kedua mempelai kalau acara saweran nya acara sawer pengantin atau kepada anak yang telah di sunat bila acar saweran nya sawer sunatan. Biasanya sawer suka di hariringkeun ( di dendangkan ) biasanya oleh juru kawih. Setelah masyarakat Sunda mengenal agama islam, Upacara saweran masih di laksanakan namun di sesuaikan dengan aturan islam.

Kumpulan contoh teks sawer pengantin bahasa sunda lengkap

Kumpulan Contoh Teks Saweran Pengantin Sunda Lengkap

Berikut dibawah ini beberapa contoh teks Sawer Pengantin Sunda :

Contoh Teks Saweran Panganten 1 :


1. Bismillah damel wiwitan
Mugi Gusti nangtayungan
Eulis- Asép nu réndéngan
Mugia kasalametan

2. Salamet nu panganténan
Ulah aya kakirangan
Sing tiasa sasarengan
Sangkan jadi kasenangan

3. Sing senang laki rabina
Nu diwuruk pangpayunna
Nyaéta badé istrina
Masing dugi ka hartina


4. Hartikeun eulis ayeuna
Lebetkeun kana manahna
Manawi aya gunana
Nu dipamrih mangpaatna


5. Mangpaatna lahir batin
Eulis téh masing prihatin
Ayeuna aya nu mingpin
Ka carogé masing tigin


6. Tigin eulis kumawula
Ka raka ulah bahula
Bisi raka meunang bahla
Kudu bisa silih béla


7. Silih béla jeung carogé
Ulah ngan pelesir baé
Mending ogé boga gawé
Ngarah rapih unggal poé


8. Répéh rapih nu saimah
Rumah tangga tumaninah
Tapi lamun loba salah
Laki rabi moal genah


9. Bisi teu genah ku raka
Prak baé wakca balaka
Lamun raka goréng sangka
Buru bawa suka-suka


10. Suka-suka ti ayeuna
Da eulis atos laksana
Ngajodo anu sampurna
Ngahiji salalamina


11. Salamina saréng dulur
Eulis kudu bisa akur
Akuran ka unggal lembur
Sangkan jadi buah catur


12. Mun catur sing seueur bukur
Ulah ngan kalah ka saur
Napsuna ulah takabur
Hirup resep loba batur


13. Sareng batur kudu jujur
Layeut reujeung nu sakasur
Runtut raut salelembur
Nagara gé subur ma’mur


14. Subur ma’mur sauyunan
Mun aya tamu payunan
Tapi ulah timburuan
Boh bilih silih benduan


15. Ngabenduan ka carogé
Ngan ulah paséa baé
Énggal atuh geura hadé
Ambéh geugeut saban poé


16. Saban poé ulah lali
Titik rintih suci ati
Témbongkeun sing béar budi
Ciri nyaah ka salaki


17. Lalaki mun sok nyandung
Omat ulah waka pundung
Komo lamun bari bingung
Keun antep sina ngaberung


18. Ngaberung tong dihalangan
Asal cukup sandang pangan
Sina lilir ku sorangan
Sangkan panggih kasenangan


19. Senangkeun eulis pikiran
Pikiran didadasaran
Tukuh muntang ka Pangéran
Supaya meunang ganjaran


20. Ganjaran ti Maha Suci
Énggal atuh geura tampi
Ayeuna eulis ngahiji
Sakapeurih sakanyeri


21. Sakanyeri jeung salaki
Mun eulis seueur rejeki
Poma ulah sok kumaki
Masing tumut ka salaki


22. Tumutkeun eulis ayeuna
Ayeuna tos laksana
Laksana datang jodona
Haté bangblas lalugina


23. Lugina dunya ahérat
Gusti maparinan rahmat
Kana waktu ulah telat
Disarengan silih hormat


24. Silih hormat ka sasama
Sing nyaah ka ibu rama
Lakonan paréntah agama
Tangtuna hirup sugema


25. Sugema hirup di dunya
Nyaéta kudu tatanya
Rék nanya pék kanu enya
Badanna buru ditanya


26. Tanya baé ku haténa
Tah éta pikeun saksina
Saksi diri pribadina
Nu tara jalir jangjina


27. Mun jangji nu ngajadi
Éta jangji anu pasti
Pasti jodo ti ajali
Pikiran céngéng ka Gusti28. Gusti mah teu weleh nyaksi
Nyaksi gerentesna ati
Ucap lampahna kasaksi
Satincak-tincakna ngarti29. Hartikeun masing karaos
Ulah luas-luis léos
Sumawonna poporongos
Pilari jalan nu raos30. Raoskeun jaga ku eulis
Eulis ulah sok gumeulis
Najan geulis baris ledis
Ninggang mangsa titis tulis


31. Titis tulis bagja diri
Patokan nu ti ajali
Kajeun siga widadari
Da moal beunang dibeuli32. Dibeuli ku harta banda
Da moal bisa kajaga
Nu tangtu bakal ngaduda
Nyicingan di alam baka33. Alam baka kalanggengan
Langgeng rasa ka Pangéran
Supaya ulah rayungan
Ngabogaan papacangan34. Boga rasa kudu ngarti
Tata titi surti arti
Kudu silih beuli ati
Pikiran dadamelan Gusti35. Gusti Allah nu kawasa
Ngayakeun dunya tiasa
Pepek eusi dunya rosa
Sayagi pikeun manusa36. Manusia mahluk punjulna
Palinter pangabisana
Ngakalan eusi dunyana
Nu kantun tumarimana37. Tumarima ka Pangéran
Tumutkeun kana dawuhan
Qur’an hadis tuduh jalan
Ti para Nabi panutan38. Panutan urang sadaya
Poma ulah rék cangcaya
Sadaya kudu percaya
Ka Gusti Allah nu Mulya39. Mulyana nu Maha Agung
Sing saha baé ditulung
Ku bumi alam dijungjung
Nyaahna kaliwat langkung


40. Nyaah baé nu Kawasa
Ka masing-masing manusa
Ulah dir gagah perkosa
Bisi urang loba dosa41. Dosa mah ti pada jalmi
Welas asih ka sasami
Micinta ka lemah cai
Layeut jeung batur sabumi42. Sing layeut laki rabina
Ulah aya kuciwana
Silih anteur kahayangna
Akur reujeung barayanna43. Mun akur ka sadayana
Témbongkeun budi basana
Nu bener tingkah polahna
Supaya hirup sampurna44. Sampurna euis ayeuna
Yap ka dieu pamegetna
Bapa badé ngawurukna
Diregepkeun ku asépna45. Regepkeun téh ku haténa
Bapa mépélinganana
Tadina asép ngaduda
Ayeuna mah gaduh garwa46. Sareng garwa kedah layeut
Sing rapet sacara leugeut
Poma ulah pikir heureut
Sangkan silih pikameumeut47. Mikameumeut sareng bojo
Laksana asép ngajodo
Tapi lamun ngabobodo
Bojo moal mikasono48. Mun sono asép ka istri
Sing pageuh saperti patri
Campur gaul sareng santri
Kalayan ati nu suci49. Nu suci pasti beresih
Tara aya nu dipamrih
Ka bojo teu weléh asih
Sagala sareng pamilih50. Pilih ku asép ayeuna
Nya pék tanya ku haténa
Nu goréng jeung nu hadéna
Sing karasa ku dirina51. Diri pangasih Gustina
Gusti mah moal nyiksana
Moal badé ngaganjarna
Kumaha waé amalna52. Amal hadé tangtu genah
Laki rabi tumaninah
Lamun amal anu salah
Jaga baris nyorang susah53. Susah lamun teu ngarobah
Nu ngajak ngarah ngarinah
Napsu nu mawa sarakah
Pék atuh paké ibadah54. Mun ibadah anu tangtu
Bagikeun kanu pihatu
Mikeuna tong ragu ragu
Bilih istri janten bendu55. Bendu istri asép bingung
Ulah waka sok ditundung
Lamun istri terus pundung
Pangmésérkeun geulang kalung56. Geulang kalung serba saé
Énggal atuh geura anggé
Dianggéna saban poé
Nu kantun pelesir baé57. Pelesir eulis ka kota
Tah bawa duit sajuta
Mun aya kahayang ménta
Tatapi ulah lahuta

58. Lahuta aya kahayang
Nyariosna ngagorolang
Nu bakal moal kasorang
Pikir anu mawa Bingbang

59. Bingbang bongan sok sulaya
Mikahayang anu teu aya
Ahirna pakia-kia
Ngajauhan ka baraya

60. Baraya lamun ngahiji
Éta nu langkung utami
Hubungan anu sajati
Ngariung sapara wargi

61. Wargi asép sadayana
Sakitu mikadeudeuhna
Barungah dina manahna
Nu janten ibu ramana62. Ibu rama ngiring dunga
Asép ngagaduhan garwa
Istrina lamun satia
Hiji baé tong ngadua63. Ngadua gaduh istrina
Moal bérés salamina
Pakucrut rumah tanggana
Mun teu cocog jeung agama64. Éra atuh ku tatangga
Sapopoé ngan paséa
Ku istri dipikangéwa
Ku tatangga diléléwa65. Lamun boga harta banda
Sing kuat nahan gogoda
Bisi kagoda ku randa
Pikir heula jero dada66. Pikir asép sing waspada
Supaya teu ngarasula
Mun keukeuh pikir midua
Akibat jadi paséa67. Paséa jeung pamajikan
Napsu sétan barangasan
Teu ngajadi kauntungan
Tetep dina karugian68. Rugi lamun ngumbar napsu
Napsu pangajak nu palsu
Ngaranjing ngajadi asu
Nu tangtu badan kalangsu69. Kalangsu bongan sorangan
Osok daék ririungan
Mimitina heuheureuyan
Dina tempat pamaénan


70. Maén dadu maén kartu
Éléh meunang tacan tangtu
Mun meunang udud surutu
Mun éléh ngobral sapatu71. Ngobral barang kawalahan
Harta banda dijualan
Di imah awut-awutan
Lebur ancur bébéakan72. Béak duit dipikiran
Éléh maén kawalahan
Tapi keukeuh panasaran
Napsu teu beunang ditahan73. Ditahan henteu katahan
Dipikir terus-terusan
Datang napsu panasbaran
Sétan iblis ngadeukeutan74. Sétan nu ngajak jarambah
Nu mawa kana sarakah
Dipaké kana awuntah
Disorang napsu nu runcah75. Rucahna antep-antepan
Teu ngarérét réréncangan
Cicing dina palacuran
Teu inget ka pamajikan76. Pamajikan teu dirérét
Duit metet dina dompét
Tapi méré kékéréhét
Ku tarik-tarikna pélét

77. Kapélét ku pamakéna
Pabeulit pikiranana
Teu karasa ku dirina
Diumbar waé napsuna78. Napsuna mangprung ngaberung
Teu aya anu dirarung
Miboga rasa adigung
Tungtungna ripuh jeung bingung79. Bingung bongan osok salah
Teu bisa nahan amarah
Jangji ka batur sok gaplah
Teu inget kana papatah


80. Papatah ti para sepuh
Ulah boga rasa angkuh
Mun jangji kudu sing tukuh
Ucap lampah masing ampuh81. Masing ampuh ti ayeuna
Sing bisa mawa hirupna
Jauhkeun napsu goréngna
Deukeutkeun napsu hadéna82. Deudeuh teuing putra ibu
Omat tong ngalajur napsu
Ulah maén lacur ngadu
Mun bener nyaah ka ibu83. Nyaah deudeuh mikasono
Ciri pola kanggo conto
Mangka hadé ulah poho
Bojo téh bawa lalajo

84. Lalajo bari pelesir
Tingali sisi basisir
Sugan awas tina pasir
Alam dunya geura taksir85. Geura taksir pangaturan
Dadamelanna Pangéran
Aya gedong matak héran
Luhur pageuh nanakéran86. Teu ngaruag teu ngariek
Sakitu eusina uyek
Pirang-pirang nu ngaleyek
Tapi hanteu ngarempeyek87. Ya Allah anu ngayuga
Ieu alam ngan nyalira
Bumi langit gé tohaga
Eusina mani pohara88. Eusi dunya warna-warna
Cahaya panon poéna
Sato tatangkalanana
Cawisan keur manusana89. Manusa maruji sukur
Ka Gusti Allah nu ngatur
Pangantén sing subur mamur
Kalayan hirupna jujur90. Masing jujur sahaluan
Ayeuna asép duaan
Ulah aya pacéngkadan
Sing bisa silih bélaan91. Béla pati jiwa raga
Dunya katut ahératna
Ku asép kudu dijaga
Sangkan eulis gumbirana92. Gumbira nu panganténan
Papatah tamba lumayan
Ku eulis asép lenyepan
Nyawérna téréh wekasan93. Nyawér téh turun tumurun
Tuturunan ti karuhun
Pamugi ulah dikantun
Sawér turun hatur nuhun94. Sawér hartina panggeuing
Papatah geura nyararing
Dangding bari ngahariring
Pépéling masing aréling95. Aréling urang sadaya
Ka Gusti Allah nu Mulya
Ulah aya panca bahya
Sadaya mugi waluya96. Waluya para wargina
Rawuh para panganténna
Gumuruh rasa batinna
Caang haté ka gustina97. Gusti abdi muji nuhun
Ngumbara mangtaun-taun
Ku bumi alam dilahun
Nimat kateda kasuhun98. Duh Gusti nu langkung héman
Mugi sadaya sing iman
Nya netepan kaislaman
Mugi maot mawa iman99. Bapa nyawér téh parantos
Mung kantun badé wawartos
Ka ondangan nu ngarantos
Mugi sami pada ngartos100. Pada ngartos sadayana
Nu dicarioskeunana
Lebetkeun kana manahna
Naropong jalan sampurna


Contoh Teks Saweran Panganten 2 :1. Nyukcruk galur ti karuhun
Nutur lacak para wali
Nyambung ka bala rea
Titinggal ti nini aki


2. Ngawaris kabudayaan

Seni sunda sawer asli
Seni sunda pikeun suluk
Gambaran siloka diri


3. Hirup ulah kajongjonan
Mawa diri sing taliti
Satincak make pikiran
Pikiran ieu pepeling


4. Papeling jalan pituduh
Nuduhkeun diri sing lilir
Hahalang lugay disinglar

Mun hayang salamet diri


5. Di dunya ukur ngumbara
Peupeujeuh sing repeh rapih
repeh rapih nu salembur
ka cai sing getol mandi


6. ka darat sing getol solat
pageuh pakuat-pakait
ulah ingkah bali-lahan

ancrubna ngajadi hiji


7. ngahiji ngajadi dulur
Sadaya mahlukna Gusti
Hubungan sabilulungan

Kedalkeun katineung ati


8. Ka ibu sareng ka rama
Naneda ka Maha Suci
Neda agung cukup lumur
Neda jembar pangaksami9. Bilih aya kalepatan
Wireh ayeuna sim kuring
Nyawer anu pangantenan
Nyanggakeun mugi ditampi10. Cikaracak Ninggang Batu
Laun-laun jadi legok
Tai Cakcak ninggang huntu
Laun-laun dilebokTeks Sawer Panganten 3 :


Bismillah damel wiwitan
Mugi Gusti nangtayungan

Tatan – Yuli nu rendengan

Mugia kasalametanSalamet nu pangantenan
Ulah aya kakirangan
Sing tiasa sasarengan

Sangkan jadi kasenanganSing senang laki rabina

Nu diwuruk pangpayunna
Nyaeta bade istrina

Masing dugi ka hartinaHartikeun eulis ayeuna
Leubetkeun kana manahna
Manawi aya gunana

Nu dipambrih mangpa’atnaMangpa’atna lahir batin
Yuli teh masing prihatin
Ayeuna aya nu mingpin

Ka caroge masing tigin


Tigin Yuli kumawula
Ka tatan ulah bahula
Bisi Tatan meunang bahla
Kudu bisa silih bela


Silih bela jeung caroge
Ulah ngan palesir bae

Mending oge boga gawe
Ngarah rapih unggal poe


Repeh rapih nu saimah
Rumah tangga tumaninah

Tapi lamun loba salah
Laki rabi moal geunah


Bisi teu genah ku raka
Prak bae wakca balaka

Lamun tatan goreng sangka
Buru bawa suka-suka


Suka-suka ti ayeuna
Da yuli atos laksana

Ngajodo anu sampurna

Ngahiji salalaminaSalamina sareng dulur
yuli kudu bisa akur
Akuran ka unggal lembur
Sangkan jadi buah caturMun catur sing seueur bukur
Ulah ngan kalah ka saur
Napsuna ulah takabur
Hirup resep loba batur


Sareng batur kudu jujur
Layeut reujeung nu sakasur

Runtut raut salelembur
Nagara ge subur ma’mur


Subur ma’mur sauyunan
Mun aya tamu payunan

Tapi ulah timburuan
Bok bilih silih benduan


Ngabenduan ka caroge
Ngan ulah pasea bae

Enggal atuh geura hade
Ambeh geugeut saban poe


Saban poe ulah lali
Titik rintih suci ati

Tembongkeun sing bear budi
Ciri nyaah ka salaki


Lalaki mun sok nyandung
Omat ulah waka pundung

Komo lamun bari bingung
Keun antep sina ngaberung


Ngaberung tong dihalangan
Asal cukup sandang pangan

Sina lilir ku sorangan
Sangkan panggih kasenangan


Senangkeun yuli pikiran
Pikiran didadasaran

Tukuh muntang ka Pangeran
Supaya meunang ganjaran


Ganjaran ti Maha Suci
Enggal atuh geura tampi

Ayeuna yuli ngahiji
Sakapeurih sakanyeuri


Sakanyeri jeung salaki
Mun yuli seueur rejeki

Poma ulah sok kumaki
Masing tumut ka salaki


Tumutkeun eulis ayeuna
Ayeuna tos laksana

Laksana dating jodona
Hate bangblas lalugina


Lugina dunya aherat
Gusti maparinan rahmat

Kana waktu ulah telat
Disarengan silih hormat


Silih hormat ka sasama
Sing nyaah ka ibu rama

Lakonan parentah agama
tangtuna hirup sugema


Sugema hirup di dunya
Nyaeta kudu tatanya

Rek nanya pek kanu enya
Badanna buru ditanya


Tanya bae ku hatena
Tah eta pikeun saksina

Saksi diri pribadina
Nu tara jalir jangjina


Mun jangji nu ngajadi
Eta jangji anu pasti

Pasti jodo ti ajali
Pikiran cengeng ka Gusti


Gusti mah teu weleh nyaksi
Nyaksi gerentesna ati

Ucap lampahna kasaksi
Satincak-tincakna ngarti


Hartikeun masing karaos
Ulah luas-luis leos

Sumawonna poporongos
Pilari jalan nu raos


Raoskeun jaga ku yuli
yuli ulah sok gumeulis

Najan geulis baris ledis
Ninggang mangsa titis tulis


Titis tulis bagja diri
Patokan nu ti ajali

Kajeun siga widadari
Da moal beunang dibeuli


Dibeuli ku harta banda
Da moal bisa kajaga

Nu tangtu bakal ngaduda
Nyicingan di alam baka


Alam baka kalanggengan
Langgeng rasa ka Pangeran

Supaya ulah rayungan
Ngabogaan papacangan


Boga rasa kudu ngarti
Tata titi surti arti

Kudu silih beuli arti
Pikiran dadamelan Gusti


Gusti Allah nu kawasa
Ngayakeun dunya tiasa
Pepek eusi dunya rosa

Sayagi pikeun manusa


Manusia mahluk punjulna
Palinter pangabisana
Ngakalan eusi dunyana

Nu kantun tumarimana


Tumarima ka Pangeran
Tumutkeun kana dawuhan
Qur’an hadist tuduh jalan
Ti para Nabi panutanPanutan urang sadaya
Poma ulah rek cangcaya
Sadaya kudu percaya
Ka Gusti Allah nu MulyaMulyana nu Maha Agung
Sing saha bae ditulung
Ku bumi alam dijungjung
Nyaahna kaliwat langkungNyaah bae nu Kawasa
Ka masing-masing manusa
Ulah dir gagah perkosa
Bisi urang loba dosaDosa mah ti pada jalmi
Welas asih ka sasami
Micinta ka lemah cai
Layeut jeung batur sabumiSing layeut laki rabina
Ulah aya kuciwana
Silih anteur kahayangna
Akur reujeung barayannaMun akur ka sadayana
Tembongkeun budi basana
Nu bener tingkah polahna
Supaya hirup sampurnaSampurna euis ayeuna
Yap kadieu pamegetna
Bapa bade ngawurukna
Diregepkeun ku asepnaRegepkeun teh ku hatena
Bapa mepelinganana
Tadina tatan ngaduda
Ayeuna mah gaduh garwa


Sareng garwa kedah layeut
Sing rapet sacara leugeut

Poma ulah pikir heureut
Sangkan silih pikameumeut


Kanggo ka pameget…tatanMikameumeut sareng bojo
Laksana tatan ngajodo
Tapi lamun ngabobodo

Bojo moal mikasonoMun sono tatan ka istri
Sing pageuh saperti patri
Campur gaul sareng santri
Kalayan ati nu suciNu suci pasti baresih
Tara aya nu dipamrih
Ka bojo teu weleh asih
Sagala sareng pamilihPilih ku tatan ayeuna
Nya pek tanya ku hatena
Nu goreng jeung nu hadena
Sing karasa kudirina


Diri pangasih Gustina
Gusti mah moal nyiksana
Moal bade ngaganjarna
Kumaha wae amalna


Amal hade tangtu genah
Laki rabi tumaninah
Lamun amal anu salah
Jaga baris nyorang susah


Susah lamun teu ngarobah
Nu ngajak ngarah ngarinah

Napsu nu mawa sarakah
Pek atuh pake ibadah


Mun ibadah anu tangtu
Bagikeun kanu pihatu

Mikeuna tong ragu ragu
Bilih istri janten bendu


Bendu istri tatan bingung
Ulah waka sok ditundung
Lamun istri terus pundung

Pangmeserkeun geulang kalung


Geulang kalung serba sae
Enggal atuh geura angge

Dianggena saban poe
Nu kantun pelesir bae


Palesir yuli ka kota
Tah bawa duit sajuta

Mun aya kahayang menta
Tatapi ulah lahuta


Lahuta aya kahayang
Nyariosna ngagorolang

Nu bakal moal kasorang
Pikir anu mawa Bingbang


Bingbang bongan sok sulaya
Mikahauang anu teu aya
Akhirna pakia-kia

Ngajauhan ka baraya


Baraya lamun ngahiji
Eta nu langkung utami
Hubungan anu sajati

Ngariung sapara wargi


Wargi asep sadayana
Sakitu mikadeudeuhna
Barungah dina manahna
Nu janten ibu ramana


Ibu rama ngiring du’a
tatan ngagaduhan garwa
Istrina lamun satia

Hiji bae tong ngadua


Ngadua gaduh istrina
Moal beres salamina
Pakucrut rumah tanggana
Mun teu cocog jeung agamaEra atuh ku tatangga
Sapopoe ngan pasea
Ku istri dipikangewa
Ku tatangga dilelewaLamun boga harta banda
Sing kuat nahan gogoda
Bisi kagoda ku randa
Pikir heula jero dada


Pikir tatan sing waspada
Supaya teu ngarasula

Mun keukeuh piker midua
Akibat jadi pasea


Pasea jeung pamajikan
Napsu setan barangasan
Teu ngajadi kauntungan
Tetep dina karugian


Rugi lamun ngumbar napsu
Napsu pangajak nu palsu
Ngaranjing ngajadi asu
Nu tangtu badan kalangsu


Kalangsu bongan sorangan
Osok daek ririungan

Mimitina heuheureuyan
Dina tempat pamaenan


Maen dadu maen kartu
Eleh meunang tacan tangtu
Mun meunang udud surutu

Mun eleh ngobral sapatu


Ngobral barang kawalahan
Harta banda dijualan
Di imah awut awutan
Lebur ancur bebeakan


Beak duit dipikiran
Eleh maen kawalahan
Tapi keukeuh panasaran
Napsu teu beunang ditahan


Ditahan henteu katahan
Dipikir terus-terusan
Datang napsu panasbaran
Setan iblis ngadeukeutan


Setan nu ngajak jarambah
Nu mawa kana sarakah
Dipake kana awuntah
Disorang napsu nu runcah


Rucahna antep-antepan
Teu ngareret rerencangan
Cicing dina palacuran
Teu inget ka pamajikan


Pamajikan teu direret
Duit metet dina dompet
Tapi mere kekerehet
Ku tariktarikna pelet


Kapelet ku pamakena
Pabeulit pikiranana

Teu karasa ku dirina
Diumbar wae napsuna


Napsuna mangprung ngaberung
Teu aya anu dirarung
Miboga rasa adigung
Tungtungna ripuh jeung bingung


Bingung bongan osok salah
Teu bisa nahan amarah

Jangji ka batur sok gaplah
Teu inget kana papatah


Papatah ti para sepuh
Ulah boga rasa angkuh
Mun jangji kudu sing tukuh
Ucap lampah masing ampuh


Masing ampuh ti ayeuna
Sing bisa mawa hirupna

Jauhkeun napsu gorengna
Deukeutkeun napsu hadena


Deudeuh teuing putra ibu
Omat tong ngalajur napsu
Ulah maen lacur ngadu
Mun bener nyaah ka ibu


Nyaah deudeuh mikasono
Ciri pola kanggo conto

Mangka hade ulah poho
Bojo teh bawa lalajo


Lalajo Bari palesir
Tingali sisi basisir
Sugan awas tina pasir
Alam dunya geura taksir


Geura taksir pangaturan
Dadamelanna Pangeran
Aya gedong matak heran

Luhur pageuh nanakeran


Teu ngaruag teu ngarieg
Sakitu eusina uyek
Pirang-pirang nu ngaleyek
Tapi hanteu ngarempeyekYa Allah anu ngayuga
Ieu alam ngan nyalira
Bumi langit ge tohaga
Eusina mani pohara


Eusi dunya warna-warna
Cahaya panon poena
Sato tatangkalanana
Tawisan keur manusana


Manusa maruji sukur
Ka Gusti Allah nu ngatur
Panganten sing subur ma’mur

Kalayan hirupna jujurMasrahkeun raga jeung nyawa
Nanging engkang kedah ngucapkeun sahadat
Syarat Percaya Ka Gusti Allah“Ashaduanlaillahailallah
Waashaduannamuhammadarasululllah”

“Robbanaatinafidunya hasanahtawwakinaadabanar”Contoh Tek Sawer Panganten 4 :
Kidung sundaNyukcruk galur ti karuhun
Nutur lacak para wali
nyambuang ka bala rea
Titinggal ti nini aki


Ngawaris kabudayaan
Seni sunda sawe asli

Seni sunda pikeun suluk
Gambaran siloka diri


Hirup ulah kajongjonan
Mawa diri sing taliti
Satincak make pikiran
Pikiran ieu pepelingPepeling jalan pituduh
Nuduhkeun diri sing lilir
Hahalang lugay disinglar
Mun hayang salamet diri


Di dunya ukur ngumbara
Peupeujeuh sing repeh rapih

Repeh rapih nu salembur
Ka cai jadi saleuwi


Ka darat jadi salogak
Pageuh pakuat-pakait
Ulah ingkah bali-lahan
Anrubna ngajadi hijiNgahiji ngajadi dulur
Sadaya mahlukna Gusti
Hubungan sabilulungan
Kedalkeun katineung ati


Ka ibu sareng ka rama
Neneda ka Maha Suci

Neda agung cukup lumur
Neda jembar pangaksami


Bilih aya kalepatan
Wireh ayeuna sim kuring
Nyawer anu pangantenanContoh Teks saweran panganten 5 ;Dangdanggula


1. Bismillahi kawitaning muji
Muja nyebat asma Pangeran
Nu welas asih ka kabeh
Ngurus sadya mahluk
Eusi alam  taya nu kari
Gusti urang sadaya
Geusan  sumalindung
Ka bingah sareng ka sesah
Nu karaos musibat ageung jeung alit
Mantna nu ngraksa.2. Sabdana mumuji ka Gusti
Ngahaturkeun salam miwah Rahmat
Ka panutan  Rosululoh
Nabi agung panutup
Muhammad kakasih yang widi
Rahmat sadaya Alam
Ku Gusti di wuwuh
Kitu dei pra Sahabat
Abu Bakar, Umar, Usman sareng Ali
Sami kenging Rahmat.3. Neda widi kanu sami linggih
Jisim kuring permios sakedap
Bade nyelang heula nyawer
Minangka turun kaul
Ka panganten jaler istri
Etang-etang hiburan
Tatali karuhun
Sugan aya pawedahna
Ka panganten sare ng sadayana nu
Linggih nya ieu piwulangna.Kinanti


4.    Munguh pidawuh nu Agung
Allahu Robbul ’Alamin
Pidawuhna dina Qur’an
Ar’um dua puluh hiji
Jodo katangtuan AllAH
Sangkan tengtrem rasa ati5. Nikah teh tawisna syukur
Bukti ngabakti ka Gusti
Sunat ti Rosul Muhammad
Sah Gaul Pameget Istri
Ceuk rukun tikah nu lima
Sangkan turunan teh suci


6. Tumut galuring karuhun
Medar sawer jatukrami
Ngaberkahan anu nikah
Disimpai cinta jeung asih
Mugi rahmat ti Pangeran
Lulus mulus laki rabi7. Siloka sawe nu tangtu
Perlambang nu laki rabi
Sarat sarupa-rupana
Ngandung sasmita nu pasti
Beas bodas dicampuran
Koneng temen beunang nyiksikKinanti.


8. Di sawer di awur-awur
Beas sasmitaning hirup
Koneng perlambangna  emas
Dunya jeng komara diri
Eta sarat kabagjaan
Koncina Iman ka Gusti.


Asmarandana


9.  Eling-eling mangka eling
Rumingkang di bumi alam
Darma wawayangan bae
Raga taya pangawasa
Lamun kasasar nya lampah
Napsu nu matak kaduhung
Badan anu katempuhanKinanti


10. Mungguh pi wuruk pitutur
Mangga guar masing sidik
Endog sanareng elekan
Eta perlambang jirim
Sipat pria jeung wanita
Nu kudu awor ngahiji.11. Ceuk babasaan runtut raut
Ka cai jadi sa leuwi   ( bareng mandi )
Ka darat jadi salebak ( bareng solat )
Sapapait sa mamanis
Hirup loro jadi tunggal
Tegas dua jadi hiji.Kinanti


12. Seuneu teh tegesna panas
Nu sok ngancik dina jirim
Di sindirkeun na harupat
Ulah getas heureut pikir
Mun hurung geuwat pareuman
Banjur ku dayaning cai13. Cai kendi tiis pasti

Hartina sabaring ati
Tiis dingin paripurna
Seuneu pareumna ku cai
Napsu pepesna ku sabar
Wekasna rintih panggalih.14. Ulah rek ngalajur napsu
Amarah kudu dipahing
Sing daek silih eledan
Sangkan layeut jeung ngahiji
Taya halangan harungan
Odoh bahla parek rijkiAsmarandana


15. Hidep teh omat anaking
Ulah rek ditarurutan
Adat hayam estu goreng
Jeung batur teu sauyunan
Estu aing-aingan
Jalma kudu rea batur
Singkahan tabe’at hayamDurma


16. Utamana jalma kudu rea batur
Keur silih tulungan
Silih titipkeun nya diri
Budi akal lantaran ti pada jalmaDangdanggula


17. Ekek sato rik-rik sarta gemi
Usum panen daek teuteundeunan
Rupa ning pare jeung jagong
Dina gawokna pinuh
Mun di jalma ibarat leuit (gudang)
Sangkan dina paila
Teu ngarasa bingung
Da aya pasadiaan
Ekek ngarti tas suka sok datang sedih
Tas loba jadi suda


Contoh Teks Sawer Panganten 6 :Pun sapun amit paralun
ka batara ka batari
nu di luhur nu dihandap
nu ngageugeuh bumi langit


di buana panca tengah
nu ngajaring beurang peuting

kula amit paralun
nitiskeun kandungan ati


medarkeun kandungan rasa
marepehan hirup hurip
papaes pamageuh rasa
panungkus aci birahineda angung nya tawakup
hampura nu caralik
darana dagoan heula
mokaha kesel saeutik


regepkeun ku sadayana
sepuh anom menak kuring

seja nuturkeun piwuruk
kawitan ku pribumi


ngagenten ibu ramana
heulakeun panganten istri
nyai geulis kembang soca
takanan beurang jeung peutingkacaroge masing tuhu
mipageran lahir batin
turut sugri parentahna
singkiran sugan sungki


peupeujeuh rek ngabatuah
bisi kasibat kabadi

sing jauh tina saligkuh
malah jadi repeh rapih


ka sanak kadang sing jembar
miasih ka kulawargi
bakti hormat jeung tilawat
ulah kendat masing meujitruntut jeung batur salembur
rapih jeung saeusi bumi
welas manah ka sasama
papagon dawuhan nabi


malar natrat nugrahana
karamat agama suci

papayungna jembar rahayu
pipilis pamager sari


peguh galih katajian
taji awit laki rabi;
hiap kari pamgetna
agus pepeling atidatang uga cunduk waktu
katitih katarik tulis
ujang dikawasa murba
nangtayungan beurang peuting


wajib mangku ngasuh garwa
mikadeudeuh ngaping-ngaping

ka gawa sing asak malum
pangger mageuhan kadali


lamun garwa pareng salah
wurukan ku budi manis

ulah dihoak disentak
bisi mangpaung muringis


pameget sing kukuh pengkuh
ulah lamo ngumbar biwir
sakedik-sakedik talak,
bisi kaduhung di ahir


harempoj ngurumanggassay
lumpuh dipeureuh kapeurih

kudu emut ka pitutur
titisan pancuran awit


urang tedak Pajajaran
jajar bojo jeung salaki
dayeuhna Galih Pakuan
paku pageuh galih asihmapan ratuna kaceluk
kawentar Sang Siliwangi
silih asih samistina
calik jajar paku aji


jejer jajar teka reuay
titisan jatining asih

nuwun mundur ti cumatur
panjang mun tetek diwinjik


sauetik tiba patrina
jadi tumbaling paripih
bisi kesel nu ngantosan
sumangga geura linggihContoh  Teks Sawer Panganten 7 :
Nyukcruk galur ti karuhun

Nutur lacak para walinyambuang ka bala reaTitinggal ti nini aki

Ngawaris kabudayaan

Seni sunda sawe asli

Gambaran siloka diri

Hirup ulah kajongjonan

Mawa diri sing taliti

Satincak make pikiran

Pikiran ieu pepeling

Nuduhkeun diri sing lilir

Hahalang lugay disinglar

Mun hayang salamet diri

Di dunya ukur ngumbara

Peupeujeuh sing repeh rapih

Ka cai jadi saleuwi

Ka darat jadi salogak

Pageuh pakuat-pakait

Ulah ingkah bali-lahan

Anrubna ngajadi hiji

Sadaya mahlukna Gusti

Hubungan sabilulungan

Kedalkeun katineung ati

Ka ibu sareng ka rama

Neneda ka Maha Suci

Neda jembar pangaksami

Bilih aya kalepatan

Wireh ayeuna sim kuring

Nyawer anu pangantenan

Nyanggakeun mugi ditampi.


Contoh Teks Sawer Panganten 7 ;

Sinom Degung
1.  Permios ka sadayana

sepuh anom jaler istri

bade nyelang nyawer heula

nyumponan tali paranti

warisan ti nini aki

nu moal laas ku waktu

dipalar mangpaatna

cepengan nu laki-rabi

nu dipambrih lulus mulus salawasna
Kidung

2.  Cunduk waktu numbuk dawuh

niti wanci nu mustari

kiwari datang mangsana

dugi ka wanci rarabi

nincak kana alam anyar

keur panganten jaler istri
3.  Bakal disapih ku sepuh

diajar hirup mandiri

kudu macakal duaan

hirup teu cara sasari

kuma bapa kuma ema

da puguh sepuh ngabanding
Jemplang Titi

4.  Mungguhing saratna hirup

enggoning urang rarabi

kudu silih pikaheman

silih asuh silih asah

hirup kudu sauyunan

geus tinangtu mawa rijki
5.  Masing satia satuhu

ka bojo jeung ka salaki

ulah rek aing-aingan

kudu sagala badami

hasil sapuk sauyunan

sangkan lulus laki rabi
6.  Kudu sumujud ka sepuh

sumembah ka Maha Suci

hade basa ka sasama

ka kadang ka kulawargi

ulah luhur pamakanan

sadaya oge sami
Kidung

7.  Panjang punjung lambat lambut

tebih ti mutik berewit

adoh bahla parek rijki

masing guna keur masyarakat

tansah ti pangjaring Gusti
8.  Sakitu nu kapihatur

ka panganten jaler istri

mugia anu Kawasa

Gusti sifat rahman rahim

salamina nangtayungan

lahir dumugi ka batin

mugi Gusti ngaijabah

Amin Ya Robal Alamin
Contoh Teks Sawer Panganten 8 ;


Assalamu’alaikum Wr. Wb


Hadirin nu dimulyakeun ku Alloh, nitih wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama, cunduk waktuna, sabada dirapalan, Ema jeung Bapa seja nembrakeun kabungah ku mangrupa papatah ka hidep


…… (sareung) …… reunyepkeun ku hidep duaan hariring Ema dina :


Pangapungan (Istri)
Run turun panganten sakalih, diaping diginding nya lungsur, nya rampes bari kumeumeut bagja lengkah tumaninah, sukagalih suka wening endah dipayungan emas, kuring diaping, dipirig gending, deuh ditawur kembang malati nyambuang sa patamanan. Kembang hidep kembang siang, bentang hidep bentang siang, sing terang salalamina. Jalan anu rek di sorang hayu ayeuna ulah ka palang,

ayeuna cunduk waktuning
nitih wanci ngararabi
Neng ………………… miwah Cep ……………………
Hamo beunang dihalangan
Takdir ti Gusti yang widi
Qodar ti nu Maha kawasa.

Pameget :
mulunggung jalan rahayu
Ngembat jalan ngararabi
Awalna nya tepung rasa
Masket asih lahir batin
Dipatri ku akad nikah
Tingtrim asih laki-rabi

Prolog :
Neng …………………….. miwah Cep ……………….
Hidep bakal jadi jadi indung
Boga anak tur kudu jadi picontoeun
Cep ………………….
Hidep bakal jadi bapa
Jadi kapala rumah tangga
Kudu bisa ngajaga tur ngariksa
Silih titipkeun nya diri……
Regepkeun ku hidep dina kidung.

(Istri )
Ayeuna nya nawaetu
Ku asmana illahi
Bissmillah mah jait jalan
Rohman Rohim nu dipamrih
Ngambah hirup rumah tangga
Kenging rahmat di yang widi
Tumut ka papagah sepuh
Tawis mah hidep mupusti
Konci gedong kabagjaan
Aya di sepuh utami
Mundut mah anggur do’ana
Sangkan mulus raki rabi
Amiin Ya Robbal Alamin
Mugi Gusti nangtayungan

Pangapungan (Istri)

Run turun panganten sakalih, diaping diginding nya lungsur, nya rampes bari kumeumeut bagja lengkah tumaninah, sukagalih suka wening endah dipayungan emas, kuring diaping, dipirig gending, deuh ditawur kembang malati nyambuang sa patamanan. Kembang hidep kembang siang, bentang hidep bentang siang, sing terang salalamina. Jalan anu rek di sorang hayu ayeuna ulah ka palang,
ayeuna cunduk waktuning
nitih wanci ngararabi
Neng ………………… miwah Cep ……………………
Hamo beunang dihalangan
Takdir ti Gusti yang widi
Qodar ti nu Maha kawasa.

Pameget :
mulunggung jalan rahayu
Ngembat jalan ngararabi
Awalna nya tepung rasa
Masket asih lahir batin
Dipatri ku akad nikah
Tingtrim asih laki-rabi

Prolog :
Neng …………………….. miwah Cep ……………….
Hidep bakal jadi jadi indung
Boga anak tur kudu jadi picontoeun
Cep ………………….
Hidep bakal jadi bapa
Jadi kapala rumah tangga
Kudu bisa ngajaga tur ngariksa
Silih titipkeun nya diri……
Regepkeun ku hidep dina kidung.

(Istri )
Ayeuna nya nawaetu
Ku asmana illahi
Bissmillah mah jait jalan
Rohman Rohim nu dipamrih
Ngambah hirup rumah tangga
Kenging rahmat di yang widi
Tumut ka papagah sepuh
Tawis mah hidep mupusti
Konci gedong kabagjaan
Aya di sepuh utami
Mundut mah anggur do’ana
Sangkan mulus raki rabi
Amiin Ya Robbal Alamin
Mugi Gusti nangtayungan

ayeuna cunduk waktuning

nitih wanci ngararabi

Neng ………………… miwah Cep ……………………

Hamo beunang dihalangan

Takdir ti Gusti yang widi

Qodar ti nu Maha kawasa.
Pameget :
mulunggung jalan rahayu
Ngembat jalan ngararabi
Awalna nya tepung rasa
Masket asih lahir batin
Dipatri ku akad nikah
Tingtrim asih laki-rabi

Prolog :
Neng …………………….. miwah Cep ……………….
Hidep bakal jadi jadi indung
Boga anak tur kudu jadi picontoeun
Cep ………………….
Hidep bakal jadi bapa
Jadi kapala rumah tangga
Kudu bisa ngajaga tur ngariksa
Silih titipkeun nya diri……
Regepkeun ku hidep dina kidung.

(Istri )
Ayeuna nya nawaetu
Ku asmana illahi
Bissmillah mah jait jalan
Rohman Rohim nu dipamrih
Ngambah hirup rumah tangga
Kenging rahmat di yang widi
Tumut ka papagah sepuh
Tawis mah hidep mupusti
Konci gedong kabagjaan
Aya di sepuh utami
Mundut mah anggur do’ana
Sangkan mulus raki rabi
Amiin Ya Robbal Alamin
Mugi Gusti nangtayungan

Pameget :

mulunggung jalan rahayu

Ngembat jalan ngararabi

Awalna nya tepung rasa

Masket asih lahir batin

Dipatri ku akad nikah

Tingtrim asih laki-rabi
Prolog :
Neng …………………….. miwah Cep ……………….
Hidep bakal jadi jadi indung
Boga anak tur kudu jadi picontoeun
Cep ………………….
Hidep bakal jadi bapa
Jadi kapala rumah tangga
Kudu bisa ngajaga tur ngariksa
Silih titipkeun nya diri……
Regepkeun ku hidep dina kidung.

(Istri )
Ayeuna nya nawaetu
Ku asmana illahi
Bissmillah mah jait jalan
Rohman Rohim nu dipamrih
Ngambah hirup rumah tangga
Kenging rahmat di yang widi
Tumut ka papagah sepuh
Tawis mah hidep mupusti
Konci gedong kabagjaan
Aya di sepuh utami
Mundut mah anggur do’ana
Sangkan mulus raki rabi
Amiin Ya Robbal Alamin
Mugi Gusti nangtayungan

Prolog :

Neng …………………….. miwah Cep ……………….

Hidep bakal jadi jadi indung

Boga anak tur kudu jadi picontoeun

Cep ………………….

Hidep bakal jadi bapa

Jadi kapala rumah tangga

Kudu bisa ngajaga tur ngariksa

Silih titipkeun nya diri……

Regepkeun ku hidep dina kidung.
(Istri )
Ayeuna nya nawaetu
Ku asmana illahi
Bissmillah mah jait jalan
Rohman Rohim nu dipamrih
Ngambah hirup rumah tangga
Kenging rahmat di yang widi
Tumut ka papagah sepuh
Tawis mah hidep mupusti
Konci gedong kabagjaan
Aya di sepuh utami
Mundut mah anggur do’ana
Sangkan mulus raki rabi
Amiin Ya Robbal Alamin
Mugi Gusti nangtayungan

(Istri )

Ayeuna nya nawaetu

Ku asmana illahi

Bissmillah mah jait jalan

Rohman Rohim nu dipamrih

Ngambah hirup rumah tangga

Kenging rahmat di yang widi

Tumut ka papagah sepuh

Tawis mah hidep mupusti

Konci gedong kabagjaan

Aya di sepuh utami

Mundut mah anggur do’ana

Sangkan mulus raki rabi

Amiin Ya Robbal Alamin

Mugi Gusti nangtayungan

Seni sunda pikeun suluk

Pepeling jalan pituduh

Repeh rapih nu salembur

Ngahiji ngajadi dulur

Neda agung cukup lumurAdvertisement
Kumpulan Contoh Teks Saweran Pengantin Sunda Lengkap
Loading...