Wasiat Karuhun Keur Para Inohong/ Pamingpin

Wasiat Karuhun Keur Para Inohong - Aya hiji wasiat ti karuhun baheula nu kieu bahasana. _"Mun diwaktuna silaing ngabahudenda jadi raja kahade hiji. Meunang seubeuh mun rahayat jeng pangaula geus seubeuh, meunang bungah tapi sakabeh rahayat jeung pangaula geus bungah, kudu bisa mayungan kanu kapanasan jeung kahujanan sanajan silaing sorangan nu kahujanan jeung kapanasan. Jadi pamingpin kudu narima mun diwiwirang kucara kumaha wae, tapi teu meunang ngawiwirang, jeung kudu siap dihina tapi teu menang ngahina, buruk buruk pan jati kabeh oge anak silaing.

Pamingpin nu sajati kudu bisa nganjang ka pageto, nu kudu diteangan lain kabeneran lain kasalahan tapi karepehrapihan dina hak. Kudu bisa jeung sangup narima mun ceuk paribasa gugur disuhun gelap disangap, mun maju perang kudu panghareupna, kudu bisa nangtayungan ka rahayat sakumna, ulah sieun disebut eleh ulah bungah disebut menang, kudu bisa seri bari cerik, kudu bisa bungah bari susah. Aya kalana bener jadi salah,salah jadi bener. teu salawasna bener nyalametkeun teu salawasna salah nyilakaken. Terus silaing jaga bakal nyanghareupan musuh ti bangsa sato nu teu kaciri rupana tapi katempo lakuna. Kade ulah salah nendeun hayam paranjean, lauk balongan, anjing cangcang, monyet bere panaekan, bagong sosogan, oray petian, ucing keun sing diimah tapi kudu paringpen.


Tuluy ke silaing lamun dirobrob maung wayahna silaing kudu bisa sila cicing dina elak elakannana. Kitu deui mun diriung ku buhaya sarua. Ke dina hiji waktu bakal aya kajadian rongkah sabab munding bakal di aradu sorangan, tah didinya silaing kudu bisa jauh tapi dekeut, deukeut tapi jauh. Sabab mun geus munding diadu ke bakal aya nunyapih, munding diusir ke bakal aya nu boga munding ka silaing nepungan nyerenken sampalan pangangonan, kudu ganti piaraan supaya teu parasea, kudu diganti ku sapi. Ngan kahade bisi nyejek wates atawa kebon batur sabab anger silaing nubakal katempuhan . Ku ayana kitu kahade silaing kudu leuleus jeujeur liat tali, landung kandungan laer aisan. Kudu bisa jadi pangais, pangampih, panyapih sanajan iyeu bahasa siloka tapi ieu bukaen jeung amalkenen.

Mun hayang ngarti bari bisa ngamalken saratna kudu daek nyukcruk galur mapay wahangan, kudu apal jeung eling ka purwadaksi kudu daek jiarah kakaruhun, papay, cukcruk! Da gubrag ka dunya kabeh ge sababiah aya indung bapa aki nini jeung saterusna. Munjung ulah ka gunung muja ulah kasagara, tapi munjung kudu ka indung muja kudu ka bapa. Tapi kahade mun aya karuhun digunung, eyang disagara, kudu daek ngadatangan ngarawat ngamumule aesannana bari didoaken. Da ari elmu kasaktian mah teu lengit ngan beda ijabahna disesuaiken jeung jaman.

Kahade dina aturan ulah cacag nangkaeun, ulah kumapalang, kudu teguh kudu gede tanggungjawab, ulah tinggal hormat rek ka kolot rek ka budak rek ka guru atawa ka ratu kudu tumpa tumpa ulah nyakompetdaunkeun, komo disakompet daunken mah."_

Ceuk aki ka simkuring _"Jadi raja teh beurat, matak aing mah teu sanggup tangung jawabna berat dunya na akherat na, ngen amanat ti bapa ka aing kiyeu basana, *"mun silaing embung nangtungan keun, ngan mihape aturan ulah dilalaworakeun, teu ku silaing keun atuh ku anak incu. Da engke mah Pajajaran bakal disaramat deui, diteangan da geus puguh cacanderannana, anak tungal cikal bakal, hasil duda jeung randa jimatna karembong cinde"*. Kitu ceuk bapa aing baheula.

Sok da mun naliti sajarah mah kudu silaing nangtungan da moal bisa diembung embung, moal bisa dihayang hayang. Waktuna ke oge bakal aya nu nangtungkeun Pajajaran anyar. Bakal ngadeg pangramena kota disadunya ke ramena bakal di cilaut eureun, ari di dieu mah moal jadi pusat karamean, ngan bakal jadi pusat aturan. Ngan aya nu bakal jadi ka reuwas ke waktu nu moal lila bakal ngengkey ngabandalet datang maung ti kulon, kahade dina waktuna datang maung ulah kabur ulah nyarita sabalangbentor. Mun di Sancang teu menang nepak beuteung, teu menang dahar ceplak, teu meunang nyarita nu teu paruguh. Da maung nu datang lain maung galak ngan lamun digalakan bakal ngegel bari ngerewed."_

Kitu dongeng jeung bahasa wasiat aki kuring keur leutik baheula ngenaan sajarah, hikmahna tina dongeng hayu para pangagung urang sarengan ngaheyek Selaco Pajajaran anyar anu normatip propesional, ayena sagala dongeng geus karasa, katincak. Mangga ka sadayana dumasar kitu kudu ariatna kudu serenek saigel sabobot sapihanean, sabab waktuna moal lila deui mun maung ti kulon geus ngengkey ngabandalet datang ka Salacau terus manehna lapar kabeneran sampalan jeung kebon loba monyet, sagala beak ku monyet kudu bisa ngiringken maung newak jeung ngahakan monyet! Maung seubeuheun, kebon aman, geus kitu sok kebonan pelakan deui. Ngan kahade kudu nyieun peternakan keur parab maung. Kitu dongeng peuting keur leutik pun aki, sakali deui manga taliti iyeu teh elmu jeng strategi para Raja nu disebut kidung jeung siloka. Nu bisa muka caturangga bari bener bakal hirup hurip, perang meunang, nagara aman.
Salam Rahayu ka sadayana.

*Sultan Patra Kusumah VIII*
Sumber : https://web.facebook.com/groups/1856323141298631/permalink/2123853094545633/
Advertisement
Wasiat Karuhun Keur Para Inohong/ Pamingpin
Loading...