Contoh Teks Pembawa Acara (MC) Bahasa Sunda

Contoh Teks Pembawa Acara (MC) Bahasa Sunda - Dalam sebuat acara sering kita melihat orang yang ditugaskan untuk mengatur acara yang biasa disebut dengan Pembawa Acara atau MC (Master Of Ceremony). yang bertugas untuk mengatur jalannya acara, mempersilahkan orang -orang yang akan tampil di depan umum, seperti memberikan sambutan,memberikan materi dan lain sebagainya.

Sering kita melihat di tayangan televisi bagaimana peran Pembawa acara sangat penting dalam menentukan sukses atau tidaknya sebuah acara, selain pembawa acara (MC) ada juga yang sesebut dengan Moderator yang tugasnya sama seperti Pembawa Acara yaitu mengatur jalannya acara dari awal sampai akhir. Perbedaannya yaitu Moderator biasanya dipakai bagi orang yang mengatur acara Diskusi atau Musyawarah.

Setiap Pembawa Acara dan Moderator diharuskan untuk bisa berbicara secara lancar, Tegas, Suara Jelas dan juga harus mampu menggunakan bahasa yang lugas dan runtut.
Contoh Teks Pembawa Acara (MC) Bahasa Sunda

Contoh Teks Naskah Pembawa Acara (MC) dalam Bahasa Sunda

Berikut ini adalah salah satu contoh teks Pembawa acara dalam acara kenaikan kelas dan perpisahan

Assalamu’alaikum wr. wb.
Bapa miwah Ibu, hadirin sadaya hormateun sim kuring! Langkung ti payun sumangga urang nyanggakeun puji sinareng sukur ka Gusti Nu Maha Suci anu parantos maparin pirang-pirang ni’mat ka urang sadaya. Alhamdulillah ku rohmat manten-Na, dina danget ieu urang dipaparin séhat sareng kakiatan, dugi ka tiasa riung mungpulung di ieu patempatan, dina raraga nyakséni acara paturay tineung sareng ngajurung laku ka siswa-siswi kelas salapan anu parantos lulus ti ieu sakola.

Hatur séwu nuhun ka Bapa miwah Ibu, kalih hadirin sadaya anu parantos kersa rurumpaheun sumping ngaluuhan ieu acara. Pamugi ieu silaturrahmi téh sing nyandak barokah sareng kasaéan ka urang sadaya.

Hadirin anu sami linggih! Supados ieu acara lumangsung kalayan lungsur-langsar sarta aya dina rido Alloh SWT, sumangga urang kawitan ku maoskeun basmallah sasarengan, bismillahirrohmanirrohim.

Salajengna, sim kuring badé ngadugikeun runtuyan acara, anu badé dipidangkeun dina ieu acara Paturay Tineung.
1. Bubuka
2. Ngaoskeun ayat Suci Al Qur’an
3. Laporan Pupuhu Panitia Paturay Tineung
4. Hariring kawih “Sabilulungan”
5. Biantara Pangbagéa ti Pupuhu Komite Sakola
6. Hariring Himneu SMP
7. Biantara Bapa Kapala Sakola
8. Upacara Adat “Prosesi Penglepasan” Kelas IX
9. Pamasrahan ijasah sacara simbolik ka siswa Kelas IX
10. Piagem pangajen ka 10 siswa nu nyangking préstasi.
11. Nembangkeun lagu wajib “Syukur”
12. Panutup/Du'a
13. Pinton Seni

Salajengna sim kuring ngahaturanan Sadérék Syifa Rahmawati kanggo maoskeun ayat suci Al Qur’an. Sumangga dihaturanan!
...................................

Galindeng ayat suci Al Qur’an pamugi sing janten cukang lantaran ngocorna rohmat sareng barokah Alloh ka urang sadaya. Amin! Hadirin hormateun sim kuring! Nincak acara nu katilu, nyaéta biantara laporan pupuhu Panitia Paturay Tineung. Sumangga kersana Bapa Drs. Galih Sundana dihaturanan! …………..

Hatur séwu nuhun ka Pupuhu Panitia, kersana Bapa Drs. Galih Sundana anu parantos ngadugikeun biantara laporanana. Salajengna, sumangga urang sami-sami ngabandungan hariring kawih “Sabilulungan” anu badé dipintonkeun ku Rampak Sekar ti kelas tujuh. Sumangga dihaturanan! …………..

Sabilulungan, sipat silih rojong. Sipat urang Sunda nu kalintang éndahna. Pamugi kawih anu nembé dihaharingkeun sing nyerep kana angen, sing nitih kana ati sanubari. Dina enggoning diajar urang salamina tiasa silih rojong, silihasih ku pangarti, silihasah ku kabisa, silihasuh ku kaweruh. Bapa miwah Ibu, hormateun sim kuring! Acara salajengna nyaéta biantara pangbagéa ti Pupuhu Komite Sakola. Sumangga kersana Bapa  H. Ading Syahidin dihaturanan! …………..

Hatur nuhun ka Pupuhu Komite Sakola, Bapa H. Ading Syahidin anu parantos ngadugikeun biantara pangbagéana. Salajengna, sumangga urang ngabandungan deui hariring, nyaéta lagu wajib ieu sakola, “Himneu SMP” anu badé dipintonkeun ku Kelompok Paduan Suara ti kelas dalapan. Sumangga dihaturanan! …………..

Lagu “Himneu SMP” anu nembé dihariringkeun, kantenan matak ngahudang waas, utamina ka akang-tétéh kelas salapan anu badé ngantunkeun ieu sakola. Sok sanaos engké paturay patebih, pamugi tetep nineung ka ieu sakola.

Hadirin, acara salajengna nyaéta biantara ti Bapa Kapala Sakola. Sumangga kersana Bapa Drs. H. Undang Purwajati, M.Pd. dihaturanan! …………..

Hatur séwu nuhun ka Bapa Kapala Sakola anu parantos ngadugikeun biantarana. Pamugi rupi-rupi piwejang anu nembé didugikeun ku anjeunna, sing janten ranggeuyan mutiara, pibekeleun urang sadaya enggoning nyukcruk élmu sareng ngahontal préstasi nu langkung luhur. Hadirin sadaya hormateun sim kuring! Cunduk kana acara poko, nyaéta Prosési Penglepasan Kelas IX, anu badé digelarkeun dina wangun Upacara Adat. Sumangga ka para patugas Upacara Adat dihaturanan! …………..

Hadirin, alhamdulillah Upacara Adat Penglepasan Kelas IX parantos lekasan. Teu aya deui anu tiasa kadugikeun ka Akang-Tétéh Kelas IX, iwal ti kabingah sareng pangwilujeng. Wilujeng, Akang-Tétéh parantos lulus ngahontal préstasi di ieu sakola. Wilujeng angkat, wilujeng nempuh sakola nu langkung luhur. Mugia sadayana sing lulus-banglus tiasa neraskeun ngahontal cita-cita. Salajengna, Bapa Kapala Sakola dihaturanan kanggo nyanggakeun ijasah sacara simbolik ka wawakil siswa Kelas IX. Sumangga dihaturanan. …………..

Hadirin, sakola urang parantos nyangking rupi-rupi préstasi dina widang science, olahraga, sareng kasenian. Éta préstasi téh dihontal di antawisna ku para siswa Kelas IX anu ayeuna parantos lulus. Jalaran kitu sakola badé maparin piagem minangka tawis panghargaan ka 10 siswa Kelas IX anu parantos nyangking préstasi. Sumangga para siswa kalih Bapa Kapala Sakola dihaturanan ka panggung! …………..

Hatur séwu nuhun. Urang sadaya bingah binarung reueus. Mugimugi éta préstasi sing janten pamecut sumanget ka adi-adi para siswa di ieu sakola. Mugi ieu sakola sing beuki nanjung ku rupi-rupi préstasi anu dihontal saban waktos ku para siswa. Amin. 

Hadirin, minangka tawis sukur, sumangga urang pada tumungkul ngabandungan hariring lagu wajib “Syukur” anu badé dipintonkeun ku Kelompok Paduan Suara. Sumangga Kelompok Paduan Suara dihaturanan! …………..

Alhamdulillah, acara demi acara parantos réngsé. Kangggo ngantebkeun tawis sukur, sumangga ieu acara urang pungkas ku du’a sasarengan, kalayan dipingpin ku Bapa Ustad Fauzi. Sumangga Pa Ustad dihaturanan!   …………..

Bapa miwah Ibu, kalih hadirin sadaya anu sami rawuh! Acara Paturay Tineung parantos lekasan. Minangka acara pamungkas nyaéta Pinton Seni, anu badé mintonkeun rupi-rupi kasenian. Ieu acara hiburan badé dijejeran ku Sadérék Febby Ayudia sareng Gentra Sukmana, calon présénter anu nyongcolang ti sakola urang. Sumangga, Sadérék Febby sareng Gentra dihaturanan! Hadirin mugi keprok! Ti sim kuring, rupina sakitu nu kapihatur. Hapunten bilih aya basa anu kirang merenah. Bobo sapanon carang sapakan, luhur saur bahé carék, mugia kersa ngahapunten. Billahitaufik wal hidayah wassalamu’alaikum wr. wb.
Advertisement
Contoh Teks Pembawa Acara (MC) Bahasa Sunda
Loading...