Kumpulan Contoh Ucapan Selamat Idul Fitri Dalam Bahasa Sunda

Kumpulan Contoh Ucapan Selamat Idul Fitri Dalam Bahasa Sunda - Sudah bukan rahasia lagi ketika umat islam merayakan hari raya Idul Fitri maka tidak sedikit orang yang mengucapkan selamat idul fitri baik itu keluarga yang dekat ataupun yang jauh, dengan media yang berbeda-beda. namun yang paling dominan ucapan selamat idul fitri ini biasanya dilakukan melalui pesan SMS, Fb Mesengger atau pesan WhatsApp.

Ucapan Selamat Idul Fitri Bahasa Sunda- Bagi orang sunda asli merupakan suatu kebiasaan mengucapkan selamat idul fitri menggunakan bahasa sehari-hari yaitu bahasa sunda dan tentu akan terlihat biasa saja karena toh kebiasaan menggunakan bahasa sunda, namun akan berbeda lagi penilaiannya ketika orang yang sedang Belajar Bahasa Sunda mengucapkan Selamat Idul Fitri dengan bahasa sunda, baik itu kepada teman,kenalan bahkan Pacar orang sunda. tentunya akan terlihat lebih berkesan. ( jangan salah lho.. orang sunda itu imut.. imut.. hehee)
Kumpulan Contoh Ucapan Selamat Idul Fitri Dalam Bahasa Sunda

Kumpulan Contoh Ucapan Selamat Idul Fitri Dalam Bahasa Sunda

Untuk itu admin Belajar Bahasa Sunda akan membagikan beberapa contoh ucapan selamat idul fitri dalam bahasa sunda. yuk simak contohnya berikut ini..


 • Batin nu usik nyaliksik ngawincik diri, bilih kasabit kaciwit ati, karumpak ungkara basa, kadudut pupuhu qolbu, mugia rido galih jembar pangampura tina samudayaning kalepatan Minal aidin wal faidzin Taqobalallohu mina waminkum syiamana wasyiamakum
 • Carita nu matak rengat kana manah, lisan nu teu merenah matak nalipak rasa, saur nu niruk kalbu, laku nu teu luyu, mugia tong dianggo katugenah Neda sihapunten lahir tumakaning batin Minal aidzin wal faidzin
 • Dijurung andum rahayu, dina mangsa bengras rasa, urang tundung kawuwung kabingung, mapag dewangkara rasa Mugia malati ligar na ati lir dangiangna poe nu fitri Taqobalallohu mina waminkum syiamana wasyiamakum
 • Gagang pacul potong, bedog rarompang, kampak dekol parunglak, kenténg imah balocor, panto rarujad, waluya jadi eusi cubluk, leuweung darugul, sagara lautan kiruh Duh Gusti Nu Agung, hampura dosa manusa, boh lahirna, boh batinna, amiin Minal aidin wal faidzin
 • Poho jeung kahaja jalma tempatna, laku-lampah tur basa pantesna euweuh nu nyalahkeun ka salira, pangampura nu diteda maheutkeun tali ka sasama jalma Taqobalallohu mina waminkum syiamana wasyiamakum, Minal aidin wal faidzin
 • Tina ati nu wening tur iklas, simkuring neda hapuntenna, rumaos diri sakapeung sok kaancikan ieu aing uyah kidul Dina dintenan nu fitri ieu, urang silih lubarkeun kalepatan Wilujeng boboran siam
 • Ginulur rahayu kersana Nu Maha Agung, ginanjar bagja kersana Nu Maha Kawasa Agungna ping 1 Syawal urang papag ku kaiklasan sareng kajembaran manah, ngalubarkeun kalepatan lahir batin antawis urang Mugia Alloh SWT ngabulkeun kana pamaksadan urang  Wilujeng Boboran Syiam 1 Syawal 1428 H Sihapunten lahir tumekaning batin ti abdi sakulawargiAmiiin Wassalammualaikum
 • Bilih kantos kasisit sebit kapancah kaléngkah ucap, tina galih sareng manah nu setra Seja nyanggakeun Wilujeng boboran Syiam 1438 H Neda sihapunten lahir sinareng batin.
 • Bilih aya langkung saur bahé carék kaciwit kulit kabawa daging, tunggul dirurud catang dirumpak, nyungkelit ati teu genah manah, mundut pangampura. Wilujeng boboran Siam 1439 H.
 • Wening galih nu dipamrih, jembar manah nu dipilampah. Wilujeng boboran Siam 1439 H, kalayan neda pangapunten tina samudayaning kalepatan.
 • Sugrining runtah kalepatan dina manah, nyeri peurihna ati sanubari, mugia lubar ku silaturahmi. Wilujeng boboran Siam 1439 H . Taqobalallahu minaa waminkum.
 • Niti wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama, nyucikeun panyakit ati, balik diri kanu suci hapunten samudaya kalepatan lahir sinareng batin. Wilujeng boboran Siam.
 • Wening galih nu dipamrih, jembar panalar nu diteda, kana laku nu teu luyu, kana lampah nu sulaya. Wilujeng boboran Siam 1439 H. Taqqobalallahu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum
 • Wening galih nu dipamrih jembar manah nu diseja mugi agung cukup lumur neda kana samudaya kalepatan lahir tumakaning batin, wilujeng boboran Siam.
 • Sajatining manusa kumelendang di alam dunya, éstu taya nu baqo, taya nu sampurna Nyérélékna waktu nu kalaku, lampah lampah nu kasorang tangtu aya tatu jeung cawadna Ku kituna dina wangkit ieu simkuring seja nyungkeun kaweningan galih mugi kersa ngahapunten samudaya kalepatan sareng kakhilapan  lahir tumekaning batin.
 • Sanajan ramo teu pataréma, sanajan urang paanggang, tapi haté teu aya hahalang Ti salebeting manah anu wening, simkuring neda widi ngahapunten sagala kalepatan, hapuskeun sagala dosa diri.
 • Bari tafakur neuteup léngkah batur, horéng katetegan na batin urang sorangan Wilujeng boboran siam Lawung pangampura teu weléh muka ti Gusti, Amiin.
 • Sora bedug meupeus layung, nyingraykeun lalangsé langit, ngucurkeun cai suci nu nyarakclak minuhan umat Taqobalallohu mina waminkum Neda sihapunten samudayaning kalepatan.
 • Medal tina sugrining kaweningan galih, diwuwuh karumaosan ucap lampah teu merenah, aya pamundut nu saéstu, salira wening galih jmbar manah, kersa ngahapunten.
 • Cai soca teu kariksa, raheut manah nu teu kahaja, mugi janten pangampura ucap lampah nu teu kajaga tur samudaya kalepatan Minal aidin wal faidzin.
 • Hiliwir angin takbir sabada saum akhir, neda sihapunten tina sadaya kalepatan cuang sétrakeun karungsing ku cihampura nu wening,
 • Saninten buah saninten, saninten di parapatan, hapunten abdi hapunten, tina samudaya kalepatan Taqobalallohu mina waminkum siamana siamakum.
 • Lamun langit angkeub kaleleban méga hideung nu teu disangka baris kasorang, seungitna katresna urang kalimpudan katugenah na ati, ukur rasa guligah nu kiwari marengan, kaseret diri tina harti Mugia bangbaluh anu sok biasa munjungan, mugia kalangkang nu sok marengan, nampi malati nu seret ku harti, nyinglarkeun angkeubna lalangit haté


Advertisement
Kumpulan Contoh Ucapan Selamat Idul Fitri Dalam Bahasa Sunda
Loading...