Download Contoh RPP Basa Sunda SMA

Download Contoh RPP Basa Sunda SMA - Hallo sahabat Belajar Bahasa Sunda, pada kesempatan kali ini admin akan membagikan salah satu contoh RPP Bahasa Sunda Untuk Jenjang SMA, yang bisa sobat jadikan sebagai referensi dalam membuat RPP Basa Sunda yang baik dan benar.

Bagi sobat yang membutuhkan silahkan Copy Paste pada artikel ini ataupun bisa download langsung. semoga bermanfaat.
RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

SATUAN PENDIDIKAN   : SMA ..........................
MATA PELAJARAN         : BAHASA SUNDA
KELAS/ SEMESTER         : XI / 1 (GANJIL)     
ALOKASI WAKTU            : 2 X 45 MENIT
PERTEMUAN KE-             : 11

A.    STANDAR KOMPETENSI     
11.4  Mampu menulis untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, keinginan dalam bentuk cerita pendek, laporan kegiatan, dan resensi buku.

B.     KOMPETENSI DASAR          
11.4.2 Menulis Laporan Kegiatan

C.    INDIKATOR
a)      Kognitif
            Proses
Ø  Memilih kegiatan untuk dibuat laporan kegiatan
Ø  Mengidentifikasi unsur-unsur dalam penulisan laporan kegiatan
Ø  Menulis kerangka laporan kegiatan
Ø  Menulis laporan kegiatan
Produk
Ø  Menulis laporan kegiatan
b)     Afektif
Karakter
Ø  Tanggungjawab
Ø  Kreatif
Ø  Kerja sama
Ø  Toleransi
Keterampilan Proses
Ø  Memilih kegiatan untuk dibuat laporan kegiatan
Ø  Mengidentifikasi unsur-unsur dalam penulisan laporan kegiatan
Ø  Menulis kerangka laporan kegiatan
Ø  Menulis laporan kegiatan
c)      Psikomotor
Ø  Terampil menulis laporan kegiatan

D.      TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah terjadinya proses kegiatan belajar mengajar diharapkan siswa dapat:
a)      Kognitif
            Proses
Ø  Memilih kegiatan untuk dibuat laporan kegiatan
Ø  Mengidentifikasi unsur-unsur dalam penulisan laporan kegiatan
Ø  Menulis kerangka laporan kegiatan
Ø  Menulis laporan kegiatan
Produk
Ø  Menulis laporan kegiatan
b)     Afektif
Karakter
Ø  Tanggungjawab
Ø  Kreatif
Ø  Kerja sama
Ø  Toleransi
Keterampilan Proses
Ø  Memilih kegiatan untuk dibuat laporan kegiatan
Ø  Mengidentifikasi unsur-unsur dalam penulisan laporan kegiatan
Ø  Menulis kerangka laporan kegiatan
Ø  Menulis laporan kegiatan
c)      Psikomotor
Ø  Terampil menulis laporan kegiatan

E.     MATERI POKOK
LAPORAN KAGIATAN
A.    Wangenan Laporan Kagiatan
Laporan téh mangrupa hasil atawa naon-naon anu dilaporkeun. Kagiatan nepikeun laporan disebut ngalaporkeun, ari kagiatan nyusunna disebut nyusun laporan. Laporan kagiatan nya éta tulisan atawa omongan anu eusina nepikeun gambaran tina hasil kagiatan anu geus dilaksanakeun. Kagiatanana bisa mangrupa kagiatan lalampahan, kagiatan maca, nongton jrrd.
B.     Hal-hal anu kudu aya dina nulis laporan
(1)      Judul kagiatan
(2)      Maksud jeung tujuan kagiatan
(3)      Tempat anu dijugjug atawa dituju
(4)      Waktu dilaksanakeunana kagiatan
(5)      Pamilon nu milu dina kagiatan
(6)      Kagiatan anu dilaksanakeun
(7)      Hasil kagiatan
C.    Rangkay laporan lalampahan
a.       Bubuka           
-       Nyaritakeun tujuan, waktu, tempat, jeung pamilon kagiatan
b.      Eusi                
-       kagiatan salila di tempat
-       hasil anu kapanggih di tempat
c.       Panutup          
-       Acara mungkas
-       kacindekan
D.    Conto Laporan

Lalampahan ka Papandayan
Lalampahan ka Papandayan téh salasahiji program insidéntalm KPLH Pancaksuji. Ieu kagiatan dina ping 29-31 Agustus 2012. Tempat nu dijugjug nya éta gunung Papandayan nu aya di kacamatan Cisurupan, kabupatén Garut. Pamilon nu ngilu dina ieu kagiatan téh aya 10 urang, awéwé 7 jeung lalaki 3. Kabéhna téh mangrupa anggota KPLH Pancaksuji. Lalampahan ieu miboga tujuan nya éta pikeun nambahan pangalaman sarta  ngalatih kamampuh dina hal naék gunung, ngaronjatkeun kacinta ka alam nu geus diciptakeun ku Allah SWT, sarta mikanyaho asal-muasal ngaran patempatan nu aya di sabudeureun gunung Papandayan.
Kagiatan lalampahan ieu dilaksanakeun salila tilu poé. Poé kahiji  mah rombongan indit ti Bandung, nepi ka Garut peuting langsung nge-camp di pos kahiji (Camp David). Isukna rombongan langsung ngalanjutkeun lalampahan ka camp Pondok Salada. Di pos ieu rombongan ngadegkeun tenda keur nge-camp.Salian ti rombongan urang, di pos Pondok Salada ogé loba ténda-ténda lianna. Peutingna aya acara api unggun nu mangrupa ajang keur silaturahmi jeung rombongan séjén. Didinya kaguar informasi yén numutkeun carita nu sumebar di masarakat ngaran Papandayan dicokot tina kecap ‘panday’ tina kalimah ‘panday beusi’. Jaman baheula kacaritakeun yén daérah gunung Papandayan téh tempat para déwa nyieun beusi keur pakakas perang. Kawah-kawah aktif di Gunung Papandayan téh mangrupa tempat gawé para déwa. Kamungkinan ayana sora-sora tina kawah éta nu jadi asal-muasal caritana.
Salaku pecinta alam lain ngan ukur mikacinta alam ku cara naék gunung jeung kagiatan alam lianna, tapi leuwih ti éta urang kudu bisa ngajénan alam sarta bisa ngajaga jeung ngariksa alam éta sorangan. Teu ngaruksak alam jeung kudu bisa ngamangpaatkeun alam samistina teu kaleuleuwihi.

F.        METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN
a)      Model                       : Picture and picture
b)      Metode                     : Inquiry, Ceramah, Tanya-jawab, Pemberian Tugas

G.          LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
1)   Tatap Muka
No.
Kegiatan
Guru
Waktu
Peserta didik
1.
Kegiatan Awal/ Pendahuluan
Apersepsi
·      Guru mengucapkan salam kepada siswa
·      Guru mengondisikan kelas
·      Berdoa bersama siswa
·      Guru mengecek kehadiran siswa
·      Guru menyampaikan  kompetensi dasar yang akan disampaikan dan menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai
·      Guru memberikan pertanyaan kepada siswa yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari sesuai dengan pengalaman siswa
Motivasi
·      Guru menekankan pentingnya materi pembelajaran yang akan dipelajari.
10’


· Siswa menjawab salam
· Siswa tertib selama pembelajaran berlangsung
· Siswa berdoa bersama guru
· Siswa dicek kehadirannya oleh guru
· Siswa memperhatikan dengan seksama· Siswa menjawab pertanyaan guru sesuai pengalamannya sendiri· Siswa termotivasi dalam proses kegiatan belajar mengajar.
2.
Kegiatan inti
Eksplorasi
·  Guru menjelaskan inti materi mengenai laporan kegiatan
· Guru menyajikan kepada siswa contoh laporan kegiatan
· Menyajikan foto-foto kegiatan

            
70’


·   Siswa memperhatikan penjelasan guru
·   Siswa membaca contoh laporan kegiatan
·   Siswa memperhatikan tayangan

Elaborasi
·      Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok
·    Guru meminta siswa mengidentifikasi unsur-unsur dalam penulisan laporan kegiatan secara berkelompok
·    Guru meminta siswa memilih kegiatan yang akan dibuat laporan
·    Guru meminta siswa  menulis kerangka laporan kegiatan
·    Guru meminta siswa  menulis laporan kegiatan bersama kelompoknya


·      Siswa bergabung dengan kelompoknya masing-masing.
·    Siswa mengidentifikasi unsur-unsur dalam penulisan laporan kegiatan secara berkelompok
·     Siswa memilih kegiatan yang akan dibuat laporan

·    Siswa  menulis kerangka laporan kegiatan
·    Siswa  menuliskan laporan kegiatan bersama kelompoknya

Konfirmasi
·         Memberi penguatan dari hasil menulis laporan kegiatan
·         Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang belum dimengerti mengenai materi
·         Membimbing peserta didik menyusun kesimpulan.

·   Mencatat penguatan yang diterima dari guru.
·         Menanyakan hal-hal yang belum dimengerti kepada guru.


·         Bersama-sama guru menyusun kesimpulan.

Kesimpulan
·         Kesimpulan konseptual yang harus diperoleh peserta didik setelah proses pembelajaran.

·         Menyusun  kesimpulan, mencatat kesimpulan
   3.
Penutup / tindak lanjut
·         Bersama siswa melakukan refleksi materi yang telah  dibahas
·         Memberikan tugas mandiri

10’

·         Mengerjakan tugas mandiri (kegiatan mandiri tidak terstruktur)

2)   Tugas Terstruktur                               : Menulis laporan kegiatan.
3)   Tugas Mandiri Tidak Terstruktur    : Mengerjakan latihan tertulis

H.      ALAT/ MEDIA DAN SUMBER BELAJAR
a.    Alat/Media
Ø Alat tulis lengkap
Ø Infocus
Ø Notebook
Ø Contoh laporan kegiatan
Ø Power point (materi laporan kegiatn, foto kegiatan)
Ø Karton peta konsep
b.   Bahan dan Sumber
Ø  Sudaryat,Yayat jeung Lilis Nur Ruhiyat.2006. Waruga Basa.Bandung:CV.Karya IPTEK. (Halaman 46-49)
Ø  Danadibrata, R.A.2006. Kamus Basa Sunda.Bandung:PT.Kiblat

I.       EVALUASI PEMBELAJARAN
Ø Jenis tes                  : tulisan
Ø Bentuk tes              : praktik
a.      Penilaian Aspek Kognitif
Penilaian aspek kognitif diberikan dengan  cara memberikan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk tertulis sesuai dengan materi pembelajaran. Instrumen penilaian:
1.    Naon na dimaksud laporan kagiatan?
2.    Naon waé nu kudu aya dina laporan kagiatan?
3.    Tuliskeun conto rangkay laporan kagiatan!
4.    Naon waé nu kudu aya dina bubuka laporan kagiatan?
5.    Naon waé nu kudu aya duna eusi laporan kagiatan?
No.
Jawaban
Skor
1.
Laporan kagiatan nya éta tulisan atawa omongan anu eusina nepikeun gambaran tina hasil kagiatan anu geus dilakukeun.
20
2.
(1)     Judul kagiatan
(2)     Maksud jeung tujuan kagiatan
(3)     Tempat anu dijugjug atawa dituju
(4)     Waktu dilaksanakeunana kagiatan
(5)     Pamilon nu milu dina kagiatan
(6)     Kagiatan anu dilaksanakeun
(7)     Hasil kagiatan
20
3.
a.    Bubuka      
-       Nyaritakeun tujuan, waktu, tempat, jeung pamilon kagiatan
b.    Eusi            
-       kagiatan salila di tempat
-       hasil anu kapanggih di tempat
c.    Panutup     
-       Acara mungkas
-       Kacindekan
20
4.
tujuan, waktu, tempat, jeung pamilon kagiatan
20
5.
kagiatan salila di tempat jeung hasil anu kapanggih di tempat
20

Nilai Total
100

b.      Penilaian Aspek Afektif
Penilaian aspek afektif yang dilakukan guru terhadap siswa didasarkan pada perilaku yang ditunjukan oleh siswa selama proses pembelajaran.
No.
Nama
Sikap yang diamati
Skor
Total
Disiplin
Tanggungjawab
Kreatif
Kerjasama
1.

25
25
25
25
100
2.c.       Penilaian Aspek Psikomotor
Penilaian aspek psikomotor yang dilakukan guru terhadap siswa didasarkan pada unjuk kerja dilakukan siswa.
No.
Nama
Siswa
Aspek yang dinilai
Skor
Total
Katatabasaan
Isi
Sistematika Penulisan
1.

40
30
30
100                                                                                            Sukabumi,  November 2020
Guru Mata Pelajaran,


...................................

Praktikan,


............................
NIM. 0906110


Advertisement
Download Contoh RPP Basa Sunda SMA
Loading...