Nama- Nama Istilah Pekerjaan/ Patukangan Dalam Bahasa Sunda

Nama- Nama Istilah Pekerjaan/ Patukangan Dalam Bahasa Sunda - Setiap orang pasti memiliki perkerjaan masing-masing yang ditekuni dan setiap pekerjaan tentunya memiliki nama sendiri, nama pekerjaan dalam bahasa sunda disebut dengan patukangan.

Nama- Nama Istilah Pekerjaan/ Patukangan Dalam Bahasa Sunda

Berikut ini adalah nama-nama patukangan yang paling populer dalam bahasa sunda

Amil,lebe : Tukang nuruskeun nu aya patalina jeung Agama di desa
Anjun = tukang nyieun parabot tina taneuh
Badaya : Awewe tukang ngigel di karaton atawa di kabupaten
Barangmaen : Tukang jajaluk
Bas = tukang nyieun imah
Bengkong : Tukang nyunatan
Bujangga = tukang nyieun / nulis sastra
Candoli = tukang ngajaga pabeaan tinu hajat
Dalang : Tukang ngalakonkeun carita wayang
darmamurcaya = ahli bahasa
Gending = tukang nyieun parabot tina kuningan
Girang serat = Tukang nulis surat
hareupcatra = ahli masak
Indung beurang : paraji nu sok ngurus ngajuru jeung ngurus orok
Kabayan = tukang di titah ka ditu kadieu
Kabojengkeng : tukang ngagusur padati
Kajineman = 1) mandor sakitan, 2) tukang ngajaga jinem (nu dihukum)
Kamasan = tukang nyieun perhiasan tina emas
Kulaer = kusir anu tumpakna dina kuda kareta pangagung
Kuncen = tukang ngurus kuburan
Kurir = Tukang nganterkeun surat
Kusir = Tukang narik delman
Legig = tukang ngasruk dina pamoroan
Lopor = Tukang ngagondeng jeung ngereunkeun kuda
Malim = tukang muruhkeun sato galak
Masinis : Tukang ngajalankeun lokomotip
Maranggi = tukang nyieun sangku keris
Merebot = tukang nakol bedug
Minatu =tukang ngalicin atawa nyeuseuh pakean
Mo'dim atawa Bilal = Tukang adzan di masjid
Nakoda = tukang ngajalankeun kapal cai
Nayaga : Tukang nabeuh gamelan
Nyarawedi = tukang ngagosok permata
O’ah : Jago Tukang ngagugulukeun teu ecreug
Pakacar = tukang pangaladenan / bujang
Palatuk : iber anu tumpak kuda saheulaeun pangagung
Paledang = tukang nyieun parabot tina tembaga
Palika = tukang teuleum
Pamatang = tukang moro ngagunakeun tumbak
Pamayang = tukang ngala lauk di laut
Panday = tukang nyieun parabot tina beusi
Paneresan = tukang nyadap
Paninggaran = tukang moro ngagunakeun bedil
pangeuyeuk = ahli kain/tekstil
Panyumpit : Tukang nyumpit
Paraji = tukang ngabantu anu ngajuru
paraguna = ahli karawitan
Sarati = tukang ngusir / muruhkeun gajah.
Béngkong: tukang nyunatan
Candoli: awéwé tukang ngatur kadaharan di nu hajat
Paraji: tukang ngurus jalma anu ngalahirkeun
Jagal: tukang meuncit sapi atawa munding
Kabayan: tukang babantu/ditutah-titah
Kuncén: tukang miara/miara makam, tempat karamat
Merebot: tukang nakol bedug di masjid
Modin: tukang adan
Nayaga: tukang nabeuh gamelan
Pamatang: tukang moro
Pamayang: tukang ngala lauk di laut
Panday: tukang nyieun parabot tina beusi

Advertisement
Nama- Nama Istilah Pekerjaan/ Patukangan Dalam Bahasa Sunda
Loading...