Memahami Dongeng Dalam Bahasa Sunda

Memahami Dongeng Dalam Bahasa Sunda - Dongeng sasakala  teh nyaeta dongen anu nyaritakeun asal usul kajadian hiji perkara ( Tempat, sasatonan, tutuwuhan jeung sajabana)

Dongen Sasakala Selat Sunda mangrupakeun Salah sahiji carita nu sumebar di masyarakat, sakumaha karya sastra sejena anu mangrupa carita dongeng sasakala oge mibanda unsur intrinsik anu sarua saperti tema, pelaku,jeung karakterna, setting, galur, sarta amanat. supados langkung jelas hayu urang pedar hiji-hiji.

Tema Dongeng

Tema dongeng nyaeta inti pikiran anu ngajiwaan carita atawa jadi dadasar carita, sipatna bisa nembrak bisa oge nyamuni.

Palaku
Nyeta tokoh atawa ngaran-ngaran,boh jalma boh sasatoan anu ngalalakon dina carita. dumasar kalungguhanana palaku dina carita teh aya tilu, Nyaeta :

  • Palaku Utama . Nyaeta palaku anu nyekel peran pokok ti awal tug nepi ka tungtung carita.
  • Palaku Tambahan. Nyaeta palaku anu mareng atwa mantuan palaku utama. 
Sedengkeun dumasar kana peran atawa sipatna bisa dipasing pasing jadi : 
  • Palaku Prontagonis, Nyaeta palaku nu mibanda pasipatan nu hade
  • Palaku Antagonis , Nyaeta palaku nu mibanda pasipatan nu goreng tur bisa jadi lawan pkeun palaku protagonis
Latar/ Setting
Nyaeta gambaran kasang tukang waktu tempat kaayaan pajamanan lingkungan suaana jste anu ngalantarankeun lumangsungna kajadian carita.

Galur
Nyaeta runtuyan kajadian anu ngawangun hiji carita umumnya diwangun ku bubuka => muncul pasualan => pasualan museur => ngarengsekeun pasualan => mungkas carita. 

Galur teh aya sababaraha rupa nyaeta : 
  1. Galur Marele : Nyeta galur caritaanu ngaguluyur ti bagian ka bagian, ti mimiti bubuka nepi ka pamungkas carita
  2. Galur mobok tengah, nyaeta galur carita nu langsung ka tengah tengah carita sarta umumna tara make bubuka
  3. Galur mundur : Nyaeta galur carita nu dimimitian ku nyaritakeun bagian akhir carita sarta kajadian kajdian satuluyna mah mangrupa kajadian anu nerangkeun kana pungkasan carita nu geusdiheulakeun dicaritakeun

Amanat : Nyaeta pesen atawa talatah ti pangarang nu ditepikeun ngaliwatan karyana pikeun nu maca atawa nu ngaregepkeun 
Advertisement
Memahami Dongeng Dalam Bahasa Sunda
Loading...