Contoh Pupuh Sinom Sunda

Pupuh Sinom yaitu pupuh yang mempunyai sifat ( mibanda watek) Gembira, jadi pupuh sinom ini merupakan pupuh yang menggambarkan kegembiraan atau kesenangan. Walaupun banyak yang mengatakan bahwa  pupuh sinom dalam sastra Sunda sama dengan yang ada dalam sastra Jawa, tetapi biasanya istilah pupuh sinom adalah sinom dalam sastra Sunda. Pupuh sinom dalam sastra Jawa sering disebut tembang sinom atau tembang macapat sinom.

Pupuh sinom nyaeta pupuh nu mibanda watek gumbira, adapun pengertian pupuh itu sendiri Seperti yang dikutif dari wikipedia yaitu :  "Pupuh téh nya éta wangun puisi lisan tradisional Sunda (atawa, mun di Jawa, katelah ogé macapat) nu tangtu pola (jumlah engang jeung sora) kalimahna. Nalika can pati wanoh kana wangun puisi/sastra modérn, pupuh ilahar dipaké dina ngawangun wawacan atawa dangding, luyu jeung watek masing-masing pupuh nu ngawakilan kaayaan kajadian nu keur dicaritakeun. Pupuh téh kauger ku guru wilangan jeung guru lagu. Guru wilangan nyaéta patokan jumlah padalisan dina unggal pada sarta lobana engang dina unggal padalisan, sedengkeun guru lagu nyaéta patokan sora vokal dina tungtung unggal padalisan atawa dang-ding-dung-na sora vokal dina engang panungtung."

Guru wilangan dan guru lagu dari pupuh sinom adalah 8-a, 8-i, 8-a, 8-i, 7-i, 8-u, 7-a, 8-i, 12-a. Sedangkan karatker atau watak yang ada di dalam pupuh sinom seperti yang sudah admin sebutkan diatas yaitu menggambarkan rasa gembira atau rasa sayang.

Contoh Pupuh Sinom

Berikut ini ada 2 contoh pupuh sinom 

Contoh pupuh sinom 1

Kuring bungahna kacida (8-a)

tara-tara tisasari (8-i)

kuring panggih jeung manehna (8-a)

anu sok kaimpi-impi (8-i)

ayeuna lain ngimpi (7-i)

bukti nyata anu estu (8-u)

hate mah tetep nanya (7-a)

kuring keukeuh acan ngarti (8-i)

ngadak-ngadak bisa panggih jeung manehna (12-a)


Contoh Pupuh Sinom 2

Mapag balebat ti wetan

Ngabring leumpang ngagaridig

Barudak rek sarakola

Papireng pating hariring

Paheula - heula nepi

Unggal isuk geus ngabaku 

Bari garogonjakan

Estuning saruka ati

Sarerea hayang geura dialajar

Advertisement
Contoh Pupuh Sinom Sunda
Loading...