Dongeng Sasakala Situ Bagendit

Dibawah ini merupakan salah satu dongeng asal usul yang lebih dikenal dalam bahasa sunda yaitu dongeng sasakala, Sasakala ini merupakan cerita yang beredar dimasyarakat sunda dan dikaitkan dengan asal mulanya sebuah tempat atau hal lainnya. Cerita sasakala ini biasanya sudah diwariskan secara turun temurun, dan tentunya kebenaran dari sebuah cerita sasakala ini tidak bisa dipertanggung jawabkan. seperti cerita / dongeng sasakala berikut ini.SASAKALA SITU BEGENDIT

Kacaturkeun dihiji tempat aya awewe randa nu kasohor ku beungharna, ngarana Nyi Endit. Najan kakoncara beunghar, tapi Nyi Endit teh kawentar oge ku koretna.

Nyi Endit tara barang bere ka batur, komo ngarana sedekah mah. lamun boga dahareun ti batan dibikeun mah kalah dipiceun. ku peditna, upama aya nu ngahaja datang ge tara ieuh pirajeunan mere. 

Nyi Endit oge tara ngajenan batur. Sakalieun nginjeumkeun duit ge mun malikkeun kudu aya wae tambahna. mun jaman ayeuna mah meureun ngarana teh RENTENIR.

Dina hiji poe, kampung Ny Endit kadatangan aki-aki kundang iteuk. leumpangna jumarigjeug. katempona mah jiga lapareun kacida, sabab remen pisan ngalungsar bari nyekelan beuteung. Tapi urang lembur oge taya nu wawuheun ka si Aki teh. Urang lembur teh teu barisaeun mere dahareun ka si Aki sabab keur paceklik. Rata-rata jalma di eta tempat kagolong jalma teu boga sarta sarua kakurangan.

Si Aki geus sababaraha poe nalingakeun imah Nyi Endit nu pang sigrongna. kaayaana beda pisan jeung kaayaan imah liana di eta lembur.

Dina hiji mangsa, Nyi Endit keur nitenan kekembangan di buruan bari nulak cangkeng jeung tutunjuk ka badegana nu keur sasapu. 

Katembong si Aki leumpang jumarigjeug bari mawa iteuk. Ngarayap asup ka buruan Nyi Endit. tuluy unjuk salam. Nyi Endit teu ngajawab anggur ngageroan badegana sangkan ngusir si Aki nu diangap barangmaen. Tapi bada badegana nyampeurkeun Si Aki kalah ngacungkeun iteukna, bari nyarita yen manehna lain rek barangmaen tapi rek ngelingan Nyi Endit, sangkan ulah sombong jeung takabur. Sabab harta banda mah ngan sakadar titipan Alloh. 

Dunya barana moal langgeung, hirup butuh ku dulur jeung batur. Si aki tuluy ngaleos. Diommongan kitu teh Nyi Endit kalah ngajanteng bari olohok teu bisa ngomong.

Sanggeus ngelingan Nyi Endit, si Aki muru ka tengah lembur tuluy ngacungkeun iteukna, tur ditancebkeun kana taneuh. sanajan jiga nu teu make tanaga, tapi iteuk teh ngabelesek saparapatna kana jero taneuh, tuluy iteukna di cabut deui. terus ngaleos duka ka mana.

Isukna urang lembur gujrud yen aya liang cai anyar di tengah lebur, caina mudal beuki lila beuki manceran tur ngagedean, nepika samet bitis. mimitina mah taya nu percayaeun, tapi sanggeus banjir mah jalma-jalma pating corowok bari kohkol ditihtirkeun.

Urang lembur buriak ngarungsi nyingkahan banjir nu mimiti ngeueum eta lebur. harita Ny Endit mah keur jongjon memeres peti tempat nyimpen emas permata. manehna anteng teu mirosea bahaya nu aya di sabudeureunana. 

Sanggeus beberes , Nyi Endit kacida reuwaseunana nempo cai nu pohara gedena. kawas dina ngimpi, manehna sababaraha kali gegeroan sabab teu yakin kana tetempoanana. Nyi Endit kakara sadar , paingan ti tatadi kohkol nihtir bae sihoreng lembur kakeueuem banjir.

Cai upluk -aplak dimana -mana. Lembur nu sakitu legana teh ngan kari lebah-lebahna . Lembur teh geus salin rupa jadi situ anu lega. Nepi ka kiwari eta situ teh masih aya, nu katelah Situ Bgendit. Jigana dicokot tina lalandian Bagenda Endit. Kiwari loba nu daratang ka Situ Bagnedit ngadon arulin jeung tmpak rakit

Advertisement
Dongeng Sasakala Situ Bagendit
Loading...