KADUHUNG Bag.1 | Carita Nyambung Bahasa Sunda

Carita Nyambung - Carita Nyambung dina judul KADUHUNG Nyaeta carita nyambung pedaran Teh Lina Marlina nu dipedar di Grup Facebook Dongeng-Dongeng Ki Sunda, Ngahaja dipost Ulang deui dina Blog ieu tujuan taya lina supaya carita ieu jadi pieunteungeun urang sarerea dina ngajalankeun rumah tangga, nu memang teu lepas tina gogoda jeung cobaan. 

Mangga Caritana urang kawitan

KADUHUNG | Carita Nyambung Bahasa Sunda


KADUHUNG

Bag. 1

Karangan : Lina Herlina

Kacaritakeun di hiji imah anu agréng, harita téh keur meujeuhna aya raraméan, hajatan anu mangrupa nikahkeun. Pangantén lalaki jeung kulawargana anu dianti-anti, ahirna datang ogé dibarengan ku babawaan anu sakitu lobana, paantay-antay nepi ka panjang . Ti mimiti lawang panto nepi ka pager nu aya di hareupeun imah, pinuh ku nu seserahan nu dibawa ku pihak lalakina. Ti barang jol kénéh pangantén lalaki geus  dipapag ku léngsér anu sakitu réahna. Dua kulawarga anu keur meujeuhna meunang kabungah, dua nonoman dihijikeun, disahkeun jadi salaki pamajikan.

Ngan aya ku teu ngarti, lamun ningal paroman awéwéna anu nyanding jeung si lalakina, taya pisan  rasa kabungah. Dina pameunteuna katingal barung aya rusiah anu disumputkeun ku si awéwéna.

Hajat ngawinkeun ieu téh mémang lain kahayang awéwéna, sabab awéwé ieu dijodokeun ku kolotna. 

Awéwé ieu téh ngaranna Dinda, sedengkeun ngaran anu lalakina, Sahrul. Padahal mah Sahrul téh jelemana bageur tur Sholeh. Pameunteuna ogé moal éléh jeung Sahruk Khan. Sabelas duabelas pokona mah, teu béda jauh. Tapi, ari kangaranan cinta mah da teu mandang rupa. Ditambah, Dinda jeung Sahrul téh wanohna karék dua bulan.

Ayeuna mah urang nyawang heula mangsa ka tukang, ku naon Dinda henteu bungah jeung teu hayang nikah jeung Sahrul.

Jaman keur masih kénéh sakola SMA nepi ka kuliahna. Dinda boga kabogoh anu ngaranna Diki. Diki nyaéta cinta munggaran Dinda. Unggal poé, unggal usik, teu weléh ukur ngaran Diki anu disebut. Kacinta Dinda ka Diki geus ngaleuwihan ti rasa cinta anu biasa, kitu ogé jeung Diki anu sarua miboga rasa cinta anu gedé ka Dinda. Duanana geus silihmikanyaah, malahan mah Diki méré jangji ka Dinda rék ngalaki rabi jeung manéhna.

Ngan hiji waktu, pas semester kahiji, Diki kudu pindah kuliahna ka luar kota, Diki kudu nuturkeun bapana anu digawéna pindah kaluar kota. Nu antukna mah, Diki jeung Dinda kur bisa patanya jeung ngobrol dina telepon. Sanajan miboga hubungan jarak jauh, tapi Dinda sok satia ka Diki, Dinda tara boga pikiran rék midua cinta.

Gancang carita, tara-tara ti sasari, aya kana samingguna, Diki tara nelepon Dinda. Sanajan rék ditelepon ku Dinda ogé, nomer hapéna geus teu aktif. Ti saprak harita, Dinda jadi osok huleng jentul bari jeung tara ka mana-mana. Dinda jadi gering pipikiran. Awakna ogé nepi ka ruksak pisan. Kuliah ogé nepi ka di D.O, sabab mindeng teu asup. Kahirupan Dinda jadi balangsak. Kahirupan Dinda jadi euweuh tujuan pisan. Dinda kur nungguan Diki anu taya iberna pisan. Sanajan kolotna ngusahakeun néangan Diki nepi ka  kaluar kota. Tapi, weléh teu kapanggih waé. Antukna mah kolotna Dinda pasrah ka Nu Maha Kawasa. Unggal bérés Sholat teu weléh ngado'a kumaha carana sangkan Dinda cageur deui. Sangkan Dinda bisa mopohokeun Diki anu ninggalkeun manéhna.

Tah, sakitu carita singgetna perkara Dinda anu katingali henteu bungah dina acara kawinanana. Ayeuna lajeng deui kana acara anu maju kana ijab qobul.

"Tarima abdi nikah ka putra bapa, Dinda binti Hasan, kalayan saparangkat alat Sholat, jeung emas 2 gram dibayar kontan," pok Sahrul jéntré bari jeung mulus rahayu.

"Sah ...?" tanya Pa Lebé.

"Sah ...!" tempas para saksi nyelengkeung, tuluy sing kaleprok jeung seuseurian bakating ku bungah.

"Alhamdulillah ..."

Pa Lebé jeung para saksi, tuluy ngado'a babarengan. Ngadéngé omongan 'sah', Dinda jol nyurucud cipanon, lain pédah meunang kabungah, tapi mémang tunggara anu karasa ku Dinda, sab manéhna can bisa narima cintana  Sahrul.

Sanggeus réngsé akad, saperti biasa pangantén diuk réréndéngan dina korsi pangantén, nampi tamu dibarengan ku sasalaman.

"Alus milikna Néng Dinda mah, Ceu! Meunangkeun salaki anu bageur tur kasép deuih,"  pok Ceu Euis. 

"Sanés éta wungkul! Mas kawinna ogé, berlian éta téh!" pok Ceu Iis, Bibina Dinda.

"Maenya, Ceu?" tanya Ceu Euis bari molohok.

"Leres, ih!" tempas Ceu Iis.

Salila jadi pangantén, saeutik ogé taya pisan rasa kabungah anu katingali dina paromanana. Nepi ka ampir réngsé hajatanana, Dinda masih kénéh henteu ridho dipigarwa ku Sahrul. Tapi, Sahrul taya rasa kaduhung nikah jeung Dinda. Sab, Sahrul boga tujuan ibadah, jeung boga kayakinan hiji waktu Dinda bakalan nampa rasa cinta jeung kanyaah Sahrul ka manéhna.

Keur jongjon sasalaman, teu puguh-puguh Dinda jol nyabak sirahna tuluy ngelepek kapiuhan. Bakating ku loba pisan anu daratang, Dinda nepi ka pingsan, sab kacapéan ongkoh. 

Dinda dipangku ku Sahrul, tuluy dibawa ka kamar, digolérkeun bari diasongan minyak kayu putih. Aya kana satengah jamna Dinda pingsan, sedengkeun Sahrul satia nungguan Dinda di kamar nepi ka sadarna.

Barang beunta, Dinda ngarérét ka palebah Sahrul anu keur nukangan manéhna diuk dina kasur.

"Naha A, abdi aya di dieu?" pok Dinda bari nyabak tarangna anu masih kénéh karasa lieur.

"Dinda, pingsan!" témpas Sahrul.

"Oh! Tos wé ka ditu deui Aana, abdi mah hoyong nyorangan di dieu...!" pok Dinda.

"Tapi...!"

"Abdi mah hoyong nyalira di dieu! Ngartos teu, A?" pok deui Dinda bari rada nyentak Sahrul.

"Muhun, atuh!" tempas deui Sahrul bari ngaléos.

"Heuh!" pok deui Dinda ambek laju ngarabutan dangdananana.

Sanggeus Sahrul kaluar ti kamarna, tuluy Dinda ngagolér deui dina kasur bari muka hapé. Susuganan bisa manggihan Diki dina fb.

Cag...

                                                                                                              Kaduhung Bag.2 


Advertisement
KADUHUNG Bag.1 | Carita Nyambung Bahasa Sunda
Loading...