Si Rebing Bag.1 | Carita Nyambung Bahasa Sunda

Carita Nyambung Bahasa Sunda dina Judul Si Rebing - Carita Nyambung ieu mangrupakeun karangan Kang Gun (Link Aya di handap) anu dipedar atawa nu digarap dina grup Facebook, Ngahaja ku simkuring diposting ulang dina ieu blog ameh gampang macana jeung baraya-baraya tiasa ngiring maca tangtosna kanggo nu resep maca dongeng. Mangga urang pedar dongeng si rebing bagian ka hiji. 

SI REBING

Karangan : GuntKocapkeun di hiji lembur, lembur nu nyingkur jauh ti batur, anu pernahna aya di  suku gunung lutung, didinya aya saurang budak lalaki anu umurna teh kira-kira 12 taunan,  indungna nu katelah Bi Suminah, ari Bapana nu katelah Bah Arminta, pakasaban sapopoena Bah Arminta, ngala hoe ka leuweung, terus di jual ka Kota, ari Bi Suminah mah saurang tukang kuli metik, metik enteh di perkebunan nu aya di lebakeun eta lembur.

Eta budak lalaki teh ngarana  Sarwita, ngan teuing saha nu ngamimitiana. Manehna teh nelahna teh sok di sarebut si Rebing wae ku sararea oge, ngan ukur indung bapana nu tara nyebut si Rebing teh, kangaranan ka anak atuh, ceuk batur kumaha-kumaha oge, angger we nyaah ari ka anak mah, komo ieu anak ngan hiji-hijina.

Tapi sanjan kitu, indung bapana tara iyeuh  curak- carek kanu sok nyarebut si Rebing ka anakna teh, bae da moal bohak cenah, kitu ceuk bapana teh.

Ari si Rebing sorangan, teu iyeuh di jieun pikiran, manehna oge tara iyeuh ambek mun batur-baturna nyebut kitu teh, manehna mah kawilang budak nu tara loba omong, jeung daekan we deuih, di titah ku sasaha ge tara nyebutkeun embung, sanajan teu di buruhan oge.


Si Rebing teh boga kaanehan na dirina, manehna bisa ningali ka bangsa-bangsa lelembut, euweuh hahalang pikeun si Rebing mah antara dunia nyata jeung dunia gaib teh, kabeh katempo ku manehna mah, samalah geus warawuh jeung bangsa-bangsa siluman atawa barakasakan sejena oge, 

Di alam kajinan mah komo, ka Si Rebing teh geus warawuheun deui, samalah lian ti kitu oge, si Rebing mah ngabogaan kakuatan nu teu di pibanda ku jalma atawa budak sejena.

Manehna ngabogaan elmu nu lain menang diajar samemehna, matak loba bangsa-bangsa siluman jeung jurig laina nu sarieun ku si Rebing teh, malah aya nu taluk sgala.

Tapi sanjan kitu, si Rebing teu nembongkeun sakabeh nu di caritakeun tadi ka tatangga-tatanggana mah, malah indung bapana oge teu nyahoeun, mun pareng sok di ledek ku baturna ge, si Rebing mah tara iyeuh ngalawan, estu jiga budak nu bodo jeung elehan we.

Teu cukup eta hungkul kaanehan nu aya na diri si Rebing teh, manehna oge bisa ngarti kana sora-/sora sasatoan 

Manehna bisa ngarti mun aya hayam keur kongkorongok, embe keur ngaberele, pokona si Rebing mah ngartieun we kana naon rupa sato nu di sarada teh, malah geus di kenal ku bangsa sasatoan nu aya di wewengkon nu deukeut ti lemburna mah.


Advertisement
Si Rebing Bag.1 | Carita Nyambung Bahasa Sunda
Loading...