Kaduhung Bag. 5 | Carita Sunda

Carita Nyambung Bahasa Sunda dina Judul " KADUHUNG" anu nincak kana bagian atawa pedaran ka 5. mangga urang pedar deui.Kaduhung

Bag. 5
Karangan Lina Herlina

Isukna, Dinda geus saged nyiapkeun sagala  kaperluan Sahrul digawé. Dinda ngarasa bungah pisan, sabab geus dibéré idin ku Sahrul papanggihan jeung Diki.
Sanajan anu disayagikeun téh ngan ukur kopi jeung roti, tapi Sahrul ngarasa bungah bisa méré kabagjaan ka manéhna.

Sanggeus réngsé mumuluk, Sahrul indit digawé, sedengkeun Dinda tibuburanjat asup deui ka kamarna, bari gep kana hapé.
"Assalammualaikum!" Dinda nga-WA Ratna.
"Wa'alaikum salam, aya naon, Din?" tanya Ratna dina WA.
"Alhamdulillah, kuring geus diidinan ku salaki. Lamun kuring papanggihan jeung Diki, tiasa teu?" ceuk Dinda bari nanya heula.
"Maenya? Meni bageur-bageur teuing boga salaki, téh?" ceuk Ratna molohok barung teu percaya.
"Aslina. Salaki abdi mah, mémang bageur." Pok deui Dinda.
"Tapi, apaleun henteu, si Diki téh, saha?" tanya deui Ratna.
"Apaleun. Pokona, ayeuna mah, Ratna panggihan heula si Diki, tuluy ménta nomber hapéna!" pok deui Dinda mingkin sumanget.
"Enya, atuh! Kin, dikirimkeun nomorna, nya." Témpas Ratna dina WA.
"Siplah!" Témpas deui Dinda bari ajrag-ajragan bakating ku atoh.

Can puguh acan, haté Dinda asa jol ratug tutunggulan. Dinda geus teu sabar hayang panggih jeung Diki. Dinda geus ngabayangkeun beungeutna Diki lamun seug téh panggih jeung manéhna, pasti bakal atoh pisan jeung pasti bakal ngagabrug awak manéhna.

Mandi heula ah, sugan wé ayeuna bisa langsung panggih jeung Diki. Gerentes haté Dinda bari asa kakalayangan laju ka kamar cai.

Sanggeus réngsé mandi, disalin baju, tuluy mumuluk heula. Gep, kana hapé deui. Tapi, Ratna can ngirim kénéh nomber hapéna Diki.

Kumaha si Ratna téh, mani acan aya waé ngirim nomber si Diki. Gerentes haténa bari gulinggasahan dina korsi.

Teu kungsi lila, jol triing sora notipikasi dina hapé. Dinda buru-buru muka eusi WA-na.
"Dinda. Ieu nomorna, Diki!" eusi WA ti Ratna.
"Alhamdulillah, hatur nuhun, nya!" témpas Dinda bari ngirim emot sun jauh.

Nomber disimpen dina WA, bari dingaranan, DnD.
Bakating ku geugeut pisan ka Diki, hapéna ogé nepi ka diulak-ilik laju diciuman. Dinda ngarasa Diki bakal ngajodo deui jeung manéhna.

Bari ngadégdég, Dinda ngamimitian nga-WA Diki. Tapi, aya kana saparapat jam, taya balesan padahal céklis dua. Dinda anu tadina bungah jeung sumanget pisan, ganti jadi nalangsa. Bakating ku panasaran, Dinda nga-WA Ratna.

"Ratna, bieu pisan kuring nga-WA, Diki. Tapi, teu dibales deui geuningan, nya? Ari si Diki apaleun kana nomber nu abdi, teu?" tanya Dinda.
"Ayeuna mah, keur sibuk digawé atuh, Din! Paling ogé, engké soré dibalesna," témpas Ratna.
"Oh kitu, nya?"
"Enya!"

Ngadéngé omongan Ratna mah Dinda ngarasa bungah deui sabab Dikina masih kénéh digawé matak teu males WA ti manéhna ogé.

Pasosoré, Dinda muka hapé deui laju ngecék WA kiriman manéhna anu dikirimkeun ka Diki. Dinda molohok bari jeung pameunteuna robah jadi beureum bakating ku ambek sabab eusi WA-na ukur dibaca wungkul, bari jeung teu dibales deui ku Diki.
Naha di WA téh, teu dibales, nya? Piraku geus poho kitu ka kuring? Telepon waé, kitu? Gerentes Dinda bari ngahuleng jeung panasaran. Teu lila, kurunyung salakina anu karék mulang digawé.

"Assalammualaikum, " Sahrul uluk salam laju asup ka kamar.
"Wa'alaikum salam!" témpas Dinda bari jamedud.
"Kunaon, Néng? Paromanana mani kuceul, kitu?" tanya Sahrul bari melong kana beungeutna Dinda.
Dinda ukur melong bari jeung teu ngajawab pananya ti Sahrul. 
"Atos, acan, papanggihan jeung Diki, téh?" tanya deui Sahrul.
"Teuing, ah!" Témpas Dinda ambek bari tuluy ngaléos.
"Har? " ceuk Sahrul molohok tuluy mésem.

Angger ari geus datang adat-adatan siga kitu téh. Teu kasaha teu kasaha, lamun aya kakeuheul sok murang-maring teu pupuguh. Gerentes Sahrul bari nepak tarang.
Ningali Dinda anu murang-maring, Sahrul kur bisa ngantep, sabab lamun jol pepeleték nanya harita kénéh, pasti bakal leuwih ambek.

Dinda indit ka tengah imah ngadon lalanggiran dina korsi bari lalajo tipi. Sakapeung ningalian éfbé dina hapé, sakapeung ningalian eusi WA nu Diki. Dinda ngarep-ngarep Diki ngabales WA ti manéhna.
Maju ka peutingnakeun, Dinda nepi ka kasaréan dina korsi, sedengkeun tipi mah hurung, bari euweuh nu ngalalajoan. Barang ngadéngé notipikasi dina WA, Dina nyah beunta laju molohok jeung bungah sabab Diki ngabales WA ti manéhna. Aya kana tilu kalina, Diki nga-misscall ka Dinda. Tapi, weléh teu diangkat sabab manéhna keur tibra saré. Barang muka eusi balesanana, Diki malik nanya iberna Dinda.
Bungah campur jeung bingung sabab lamun ngabales deui WA ti Diki sieun teu dijawab, sabab geus lumayan peuting harita téh.

Tapi, tibatan panasaran, Dinda ngabales WA ti Diki. "Alhamdulillah, pangésto. Kumaha sawalerna?" 
Pung dikirimkeun kana WA Diki, bari haté mah jol ratug tutunggulan. Bari gulinggasahan, Dinda nungguan balesan ti Diki.

Rét deui ka nu hapé, rét deui ka nu tipi. 
Ah ..., teu dibales deui geuningan. Gerentes Dinda.
Teu kungsi lila, jol aya sora notipikasi ti Diki. "Alhamdulillah, damang! Nuju naon, Néng? Naha meni nembé ngawaler, Néng?" pok Diki bari malik nanya.

Ningali WA ti Diki, Dinda asa ditonjok congcot, haténa mingkin ngalayang. Dinda jadi inget kana mangsa anu ka tukang, mangsa manéhna masih kénéh bobogohan jeung Diki.
"Aa, nu nembé ngawaler. Ti beurang kénéh, abdi nga-WA, tapi ukur dibaca wungkul, bari taya balesan," témpas Dinda dina WA.

"Hampura, Néng! Hapé Aana pareum tadi mah, matak teu males ogé."
"Ooh!"
"Néng, saurna nembé munggaran nikah, nya?"
"Muhun. Nembé dua minggon. Ari Aa tos nikah, acan?" ceuk Dinda bari malik nanya.
"Atos!"

Ningali waleran Diki, cipanon Dinda jol ngeclak maseuhan pipina. Dirina teu nyangka, Diki geus ngalaki rabi jeung batur, padahal manéhna miharep Diki jadi salakina

Cag...

Kaduhung Bag.1    | Kaduhung Bag. 4    | Kaduhung Bag.6
Advertisement
Kaduhung Bag. 5 | Carita Sunda
Loading...