Kaduhung Bag. 7 | Carita Sunda

Palawargi sadayana pengunjung blog belajar bahasa sunda anu satia, mangga urang lajengkeun deui carita nyambung dina judul " KADUHUNG" karangan Teh Lina Herlina anu tos nincak kana bagean ka-7. 

KADUHUNG

Bag. 7

Karangan : Lina Herlina


Bérés sagalana, Dinda tatan-tatan mangkat ka teun Ratna. Gék diuk dina jok motor. Sup, konci motor, tuluy distarter. Geus hurung, tuluy ngabelenyeng ka teun Ratna dibarengan haté anu sumringah pisan. 

Gancang carita, Dinda geus nepi ka imahna Ratna. Dinda keketrok kana panto, dibarengan ku uluk salam. Bray, panto dibuka, Dinda cipika-cipiki jeung Ratna.

"Mani jol nepi deui, Din? Kuring mah, can bérés gégérohna ogé," ceuk Ratna mésem bari nanya.

"Kabeneran, saeutik pagawéanana kuring mah da can boga budak!" témpas Dinda bari gék diuk.

"Kedap, nya! Kuring ka dapur, heula."

"Enya, sok." Témpas Dinda bari gep ka nu hapé anu aya dina kantongna. Dinda méré iber ka Diki, yén manéhna geus nepi ka imahna Ratna.

"Diki, kuring geus nepi di teun Ratna!" eusi WA-na Dinda.

"Muhun. Antosan, nya!" témpas Diki dina WA.

Sanggeus nga-WA Diki, Dinda asup ka dapur, nyampeurkeun Ratna anu keur nyieun kopi keur manéhna.

"Duh, si Aceuk, mani sibuk kitu! Badé dibantosan, moal?" tanya Dinda bari ngaheureuyan Ratna.

"Kalem, wé. Kedap deui ogé, bérés. Si Dikina tos di WA deui, acan?" témpas Ratna bari nanya.

"Atos. Kedap deui ogé, kadieu." Témpas Dinda.

"Omat, pokona mah, omat! Ulah nepi ka aya rasa anu baheula, nyaliara deui dina jero haté, Dinda!" Pok Ratna ngingetan deui.

" Enya, moal!" témpas deui Dinda.

"Kadé, moal-moal téh, jol dibuka deui haténa keur batur. Hampura Din, lain kuring mamatahan, tapi kuring mah ngingetan. Dinda kudu loba syukur, boga salaki siga Sahrul anu bageur pisan. Hésé néangan salaki anu siga Sahrul, téh. Ninggang ka salaki anu lian mah, can tangtu ngidinan Dinda papanggihan jeung popotongan!" pok Ratna nepi ka omat-omatan.

"Beu. Si Aceuk mani saé kitu pépélingna ari geus kawin mah. Padahal, baheulana buraong, leuwih-leuwih ti kuring. Hehe," pok Dinda heureuy.


"Kuring mah apanan kungsi ngalaman boga salaki anu teu eucreug. Ngan, Alhamdulillah, salaki anu ayeuna mah bageur pisan. Gusti Allah mah Maha Adil. Basa baheula, kuring kungsi dinyenyeri. Tapi, ari dilakonan ku rasa sabar mah, antukna kuring bisa meunang gantina anu leuwih bageur tibatan salaki anu mimiti. Matak, kuring mah ayeuna omat-omatan. Ulah nepi ka kaduhung engkéna." Pok deui Ratna bari ngeclakkeun cipanon.

Unggal inget kana carita anu baheula, Ratna sok tuluy rambisak. Sabab, basa ditinggalkeun ku salaki anu mimiti téh, Ratna keur ngandeug dalapan bulan. Bulan anu keur meujeuhna butuh salaki pisan. Ditambah, teu boga duit pisan keur biaya ngajuru.

Sanajan, kakara ayeuna panggih deui jeung Ratna. Tapi, ngadéngé caritana, Ratna leuwih nalangsa dibandingkeun jeung Dinda.

Keur uplek ngobrol ngalér-ngidul. Ti luar kadéngé aya sora anu punten-puntenan. Bari silihrérét, Dinda jeung Ratna kaluar ti dapur tuluy ka hareup, nyampeurkeun sora anu kadéngé ti luar imah.

Ratna jeung Dinda, ngoloyong ka lawang panto. Barang dibuka, jol aya hiji lalaki anu nyéréngéh ka Ratna bari pok nanya, "Badé mayar, Téh?"

"Euh ..., panyatéh, saha? Si Mang, geuningan." Pok Ratna bari indit tuluy asup ka kamarna. 

Teu lila, Ratna datang deui bari mawa duit laju dibayarkeun ka tukang kiridit.

"Yeuh, Mang! Lunas, nya?" pok Ratna bari nyakakak jeung Dinda.

"Haha ..., rupa-rupa waé, nya. Sugan téh si Diki? ari pék tukang kiridit." Ceuk Dinda laju diuk dina korsi. 


Gék Dinda jeung Ratna diuk, laju nuluykeun deui obrolan anu tadi kapotong ku tukang kiridit.

"Naha nya, can datang waé, si Diki, téh?" tanya Dinda rada keuheul.

"Coba WA deui, atuh! Tanyakeun, rék ka dieu atawa moal?" ceuk Ratna bari nempo ka nu jandéla.

"Kenbae, ah. Antepkeun wé heula. Kin, lamun sajam deui can ka dieu kénéh, kuring mah rék mulang wéh." Pok Dinda jamedud.

"Heueuh, antepkeun wé! Uah ngareup-ngareup teuing. Kéla nya, kuring ka dapur heula." Pok deui Ratna bari cengkat laju ngaléos ka dapur.

"Enya, sok!" témpas Dinda.

Sabot Ratna ka dapur, Dinda mukaan beranda dina éfbi. Keur jongjon ningalian nu posting, jol aya deui anu keketrok kana panto. Bari rada reuwas, Dinda cengkat laju noong heula ka nu jandéla. Deug, haté Dinda jol ratug tutunggulan, ningali lalaki anu ngajanteng di luar imah. Bari disidik-sidik, lalaki nu ngajanteng téh da mémang Diki.

Diki anu dianti ti tatadi, antukna mah geuningan datang ogé.

Haté Dinda ngarasa bungah pisan. Lalaki anu dianti ti baheula, ayeuna jol aya hareupeun.

Rék muka panto ogé, jadi asa-asa, ngadon ngajanteng hareupeun panto imah.

"Punten!" ceuk Diki ti luar bari ngetrok panto.

"Mangga!" témpas Dinda bari mukakeun panto.

Barang dibuka, duanana silihrérét jeung mésem. Dinda jeung Diki ngadon huleng jentul. Haténa asa percaya teu percaya, bisa panggih deui poé harita. Aya kana lima taunna, papisah. Ayeuna, bisa panggih deui bari kaayaan anu jauh béda jeung baheula.

"Kalebet, yu!" ajak Dinda.

"Hatur nuhun, Néng!" témpas Diki singget laju gék diuk babarengan dina korsi.

"Kumaha iberna ayeuna, Néng? Damang?" tanya Diki muka obrolan.

"Alhamdulillah, pangésto. Kumaha sawalerna?" pok Dinda bari malik nanya.

"Alhamdulillah, pangésto kuring ogé." Témpas Diki bari nyeuneut roko.

Keur meujeuhna silihrérét deui, Diki jeung Dinda jarempling bari pinuh ku rasa éra. Ti kajauhan, katempo Ratna noong ti dapur. 

"Naha mani jempling, kieu? Asa dikuburan ieu téh, nya?" pok Ratna bari nyampeurkeun.

"Éh, Rat. Kumaha, damang?" Tanya Diki ka Ratna.

"Alhamdulillah, pangesto! Naha mani karék jol? si Dinda ngantosan ti tatadi, ih." 

"Muhun. Hampura, tadi téh pameng, aya damelan sakedik," pok Diki bari hahampuraan.

"Oh. Nya sok atuh, dilajeng deui ngobrolna. Kuring ka dapur heula, nya. Masih kénéh can bérés." Pok Ratna bari ngaléos ka dapur.

Sabot Ratna ka dapur, Dinda jeung Diki masih kénéh can loba ngobrol. Duanana ngarasa ragab sabab kakara papanggih deui.

Cag...

Kaduhung Bag.6        Kaduhung Bag. 1        Kaduhung Bag. 8

Advertisement
Kaduhung Bag. 7 | Carita Sunda
Loading...