Kaduhung Bag 3 | Carita Sunda

Assalamu alaikum baraya Belajar bahasa Sunda dimana wae ayana, danget ieu admin bade posting pedaran dongeng atawa carita nyambung dina judul " Kaduhung" bagian ka-3, dongeng ieu pedaran Teh Lina Herlina nu tos dipedar dina salah sahiji grup facebook dongeng sunda. Sumangga kanggo nu resep maca dongeng sunda, urang lajengkeun deui carita nyambung dina bahasa sunda. 


KADUHUNG

Bag. 3

Karangan : Lina Herlina

Hiji waktu, Sahrul mulang digawé bari dibarengan ku rasa kabagjaan. Saméméh asup ka kamarna, Sahrul nyarita heula ka mitohana anu harita téh keur ngariung di tengah imah.

"Assalammualaikum, Mah, Pa."Sahruk uluk salam bari tuluy nyium leungeun kadua mitohana.

"Aya naon, Jang? Siga nu geus meunang Hadiah?" 

"Alhamdulillah, Mah, Pa! Kuring téh kénging bonus ti kantor," pok Sahrul bari mésem.

"Bonus naon, Jang?" tanya Bapa Mitoha panasaran.

"Kuring dibéré bonus imah, Pa! Sanajan kudu nyicil, tapi dépéna ditanggung ku kantor," témpas Sahrul bari mésem.

"Alhamdulillah pisan atuh, Jang! Alus milikna Ujang mah".

"Muhun, Alhamdulillah, Pa! Ieu ogé berkat do'a ti Bapa, Mama, sareng Dinda. Dikantun heula atuh, Pa! Kuring badé nyarios ka Dinda," ceuk Sahrul.

"Muhun, Jang!"

Baca Juga : Carita Nyambung Bahasa Sunda Judul TONGERET

Sahrul tuluy ngageudig ka kamarna. Bari nyéréngéh, Sahrul muka panto laju asup ka kamarna. Haté mah asa hayang ngagabrug ka nu jadi pamajikanana, tapi sieun Dindana tuluy ambek.

"Neng, Neng! Akang aya iber anu matak bagja keur urang duaan...!" 

Sanajan ngadéngé omongan Sahrul, tapi Dinda kur melong bari tuluy malik deui noélan hapéna.

Sanajan Dinda haré-haré, tapi, Sahrul nyobaan deui ngomong ka Dinda.

"Neng! Akang kénging bonus  imah ti kantor"

"Terus! Urusan Neng, naon, nya?" pok Dinda haseum.

"Ulah kitu, atuh, Neng! Ieu téh Rizki tinu Maha Kawasa, urang téh kudu bersyukur sanajan kudu nyicilan ogé, tapi dépéna mah tos ditanggung ku kantor!"

"Nya, sok wé, Akang rék pindah mah! Neng mah rék di dieu wé jeung si Mama!" pok Dinda bari panonna mah jongjon ka nu hapé.

"Ulah kitu, Neng! Urang téh apanan tos ngalaki rabi, urang misah yu, sangkan bébas ngajalankeun rumah tanggana!" pok Sahrul bari ngolo.

"Embung, pokona, mah!"


Ngadéngé omongan Dinda, Sahrul indit heula Sholat, susuganan réngsé Sholat mah, haténa Dinda bisa robah. Dalah kumaha ogé, Sahrul teu bisa maksa. Tapi, Sahrul embung saimah jeung mitohana, sab lamun ngahiji waé mah, manéhna moal bisa bébas ngawarah jeung ngajak pamajikanana ka nu jalan anu bener. 

Ningali Sahrul ngaléos, Dinda beuki haré-haré, Dinda beuki jongjon noélan hapé. 

Sanggeus réngsé abdas, Sahrul nanya Dinda bari sakalian ngajak Dinda Sholat berjama'ah.

"Neng! Tos neuteupan acan? Pami acan, hayu urang berjama'ah!"

"Acan! Sakeudeung deui Sholatna, sok wé Sholat sorangan!" pok Dinda ambek.

Ngadéngé omongan Dinda, Sahrul kur bisa  ngelus dada bari dibarengan Istighfar.

Isukna, saperti biasa Sahrul indit digawé ka kantorna. Sedengkeun Dinda, masih kénéh tibra saréna. Sanajan Sahrul boga pamajikan anu masih kénéh kitu, tapi Sahrul leuwih sumanget digawéna, sab ayeuna téh waktuna nguruskeun sagala sarat sangkan bisa boga imah anu dibéré ku kantorna.

Urus ka ditu, urus ka dieu. Dibarengan ku Bismillah, mugia mawa berkah keur rumah tanggana Sahrul jeung Dinda. Sahrul neundeun harepan keur manéhna duaan. Sahrul ngarepkeun, ku ayana imah anu ngiuhan, mugia Dinda bisa robah haténa.

Baca Juga : Carita Nyambung " Sirebing" Karangan Kang. Gun

Sanggeus réngsé sagalana, antukna Sahrul ngajak Dinda pindah ka imah anyar. Sahrul saged mérésan baju manéhna jeung baju Dinda. 

Barang ngarérét ka nu palebah koper, Dinda ambek bari ngaluarkeun bajuna kabéh nepi ka pabalatak dina kamarna.

"Ceuk Aing ogé, Aing mah embung pindah!" Dinda ambek pisan nepi ka nyentak Sahrul.

"Tapi, Neng....,"

"Tapi, tapi, tapi! Naha teu ngarti kitu, kana omongan Aing!" pok deui Dinda bari tipopolotot.

"Dangukeun, Neng! Neng téh pamajikan Akang. Tos kawajiban Neng kedah nurut kana omongan, Akang!" pok Sahrul bari pinuh ku kasabaran ngajeulaskeun ka Dinda.

"Embung! Ceuk Aing, embung! Embung ...!" ceuk Dinda keukeuh embung nurut kana omongan salaki.

Ngadéngé Dinda paséa jeung salakina, Indung jeung bapana ngurunyung nyampeurkeun.

"Aya naon, ieu téh?" tanya Bapana Dinda.

"Tuh, Pa! Si Sahrul mani maksa Dinda, kudu milu jeung manéhna," pok Dinda bari jamedud.

"Mémangna, kunaon, kitu? Apanan geus jadi kawajiban atuh, ari pamajikan mah geus kuduna nurut kana omongan salaki," pok Bapana leuleuy.

"Ih, si Bapa mah ngadon ngabéla ka si Sahrul, lain ngabéla ka budak sorangan!"

"Geus kudu kitu katangtuanana, Dinda bageur....," pok deui Bapana bari ngusapan buuk Dinda.


Ngadéngé omongan mitohana, Sahrul mésem. Alhamdulillah, boga mitoha téh surti kana kaayaan. Gerentes haté Sahrul.

Bapa jeung Indungna, ngajak Dinda ka tengah imah. Dibarengan ku rasa kanyaah Dinda dipapatahan sangkan daék hirup babarengan jeung salakina. Kolotna Dinda yakin, ku sipat sabar nu aya dina diri Sahrul pasti bisa ngarobah haté Dinda anu siga batu.

Ngadéngé omongan indung jeung bapana, ahirna Dinda bisa nurut. Dinda daék cicing jeung Sahrul di imah anyarna. Tapi, angger Dinda mah masih tegep kana haténa. Dinda moal nepi ka masrahkeun sagalana ka Sahrul, sabab haténa kur milik Diki anu teuing aya di mana. Dinda masih kénéh neundeun harepan anu sakitu gedéna ka Diki. Haténa masih kénéh boga kayakinan anu gedé, yen hiji waktu, Dinda pasti bakal panggih deui jeung Diki.

Poé minggu, Sahrul saged mérésan baju anu duaan. Sahrul jeung Dinda rék ngamimitian  pindah ka imah anu anyar. Sahrul boga pangharepan, lamun seug pindah ka imah anyar, mudah-mudahan Dinda bisa ngarobah kalakuanana jeung bisa muka haténa keur Sahrul.

"Alhamdulillah, bérés. Hayu, néng! Cuang pamitan ka si Bapa jeung si Mama!" Sahrul saged pisan ngajak Dinda bari ngangkat koper.


Dinda anu masih kénéh jongjon noélan hapé, laju cengkat nyampeurkeun Sahrul anu keur nangtung nungguan manéhna. Barang nepi ka lawang panto kamar, Sahrul nyeupeungan leungeunna Dinda. Tapi, ku Dinda diképéskeun deui bari laju kaluar sorangan ti kamarna.

"Cicing, atuh!" pok Dinda molotot ka Sahrul.

"Astaghfirullahal Adzim ...!" pok Sahrul bari mésem.

Sahrul ngageudig nuturkeun Dinda anu nyampeurkeun Indung Bapana. 

"Pa, Mah! Dinda badé ngalih ayeuna," pok Dinda bari tuluy nangkeup Indungna.

"Tos bérés sagalana kitu, Jang?" tanya Bapana ka Sahrul.

"Atos bérés, Pa!" témpas Sahrul.

"Alhamdulillah atuh, ari tos bérés, mah! Muhapé budak Bapa, nya, Jang! Kadé ulah bageur teuing. Lamun mémang budak Bapa boga salah, ingetan ku Ujang. Warah sabisa-bisa Ujang, sangkan budak Bapa bisa bener ka hareupna. Bapa percaya ka Ujang, pasti bisa ngajak ka nu jalan anu bener dina ngajalankeun rumah tangga!" pok deui bapana.

"Insya Allah, Pa! Hatur nuhun tos percaya ka simkuring. Insya Allah simkuring bakal jadi Imam kanggo Dinda. Insya Allah simkuring bakal nungtun Dinda di jalan anu dipikaridho ku Gusti anu Maha Kawasa!" témpas Sahrul.

Bakating ku nyaah ka nu jadi budak, antukna mah Indung Bapana Dinda nganteurkeun heula Dinda jeung Sahrul pindah ka imah anyar. Barang anu dibawa ku Sahrul ngan aya sakol, sabab can boga barang anu loba. Sanajan Sahrul budakna jelema beunghar. Tapi, Sahrul hayang ngamimitian ngarumah tangga dina hasil usahana sorangan. Matak, Sahrul ukur boga motor wungkul. Meunang meuli maké duitna sorangan. Sahrul hayang ngamimitian rumah tangga jeung Dinda ti enol kénéh.

Beureungbeung 2 mobil maju, sedengkeun Sahrul numpak kana motor, nuturkeun mobil di tukang. Dibarengan ku haté anu pinuh ku rasa kabungah jeung kabagjaan, Sahrul sumanget pisan. Sahrul geus nyiapkeun sagalana pikeun kalancaran rumah tanggana.

Teu karasa, mobil geus anjog ka imahna Sahrul anu anyar. Jrut turun tina mobil, kolot Dinda ngarasa bungah pisanningali kaayaan imahna anu merenah. Sanajan leutik, jeung masih kénéh kudu mayar angsuran. Tapi, indung bapana leuwih bungah lamun Sahrul bisa ngawarah budakna ku cara hirup mandiri. Kolotna boga pangharepan sangkan Dinda bisa mikir, kumaha capé jeung héséna néangan duit.

Salila ieu, hirup Dinda diogo pisan ku kolotna.  Matak, Dinda dijodokeun jeung Sahrul sangkan bisa ngarobah sipatna.

"Ieu imahna?" tanya Dinda bari mencrong ka Sahrul.

"Dinda!" pok Indungna malik molotot ka Dinda.

"Mah, piraku Dinda cicing di imah anu sagede kandang hayam kieu?" ceuk Dinda bari nulak cangkéng.

"Teu sawios atuh, Neng! Cuang ngamimitian ti enol ngarumah tangga jeung Akangna!" ajak Sahrul bari ngolo.

"Teu hayang, teuing! Rék balik deui Dinda, mah! Awas...!" Dinda ngaléos bari ngadorong awakna Sahrul.

"Neng ..., Neng ...! Engké ogé, in syaa Allah bakal aya deui rezekina. Urang tiasa ngalih ka bumi anu rada ageung, atanapi diloténgkeun imahna," Sahrul masih kénéh ngolo.

Dinda teu ngadéngé omongan Sahrul, tapi ngadon asup deui kana mobil Bapana. Sanajan geus diajak sababaraha kali ku Sahrul, tapi Dinda teu daék kaluar tina mobilna.

Cag....

Kaduhung Bag. 2                Kaduhung Bag. 1                        Kaduhung Bag. 4

Advertisement
Kaduhung Bag 3 | Carita Sunda
Loading...