Kaduhung Bag. 10 | Carita Sunda

Wilujeng tepang deui para pengujung sadayana, kumaha kabarna sarehat? mudah-mudahan sadayana aya dina tangtayungan allah SWT, sehat wal afiat, sehat lahir sareng sehat batin.

Sumangga dongeng dina Judul " KADUHUNG" Urang lajeungkeun deui anu ayeuna nincak kana bagian ka 10.

KADUHUNGKarangan : Lina Herlina

Bagian Ka 10

Barang asup ka kontrakanana, Dinda luak-lieuk ningali kaayaan di sabudeureun imahna. Kontrakan anu sakitu leutik jeung pabalatak, matak karasa nalangsa kana haténa.

Bari kaayaan anu masih kénéh dikaléng ku Diki, Dinda diajak diuk dina amparan samak. Bari aniprek, manéhna silihteuteup. Duanana ngarasakeun cinta anu mingkin ngagedur. Bari tungkul, Diki ngarawu leungeunna Dinda, tuluy dicium pinuh ku rasa kadeudeuh. Sanggeus nyium leungeunna, tuluy nyium taarna, lajeng kana pipina. Dinda anu boga rasa cinta anu gedé pisan ngan ukur bisa cicing jeung pasrah. Lalaunan awakna digolérkeun tuluy digulanggaper ku Diki. Duanana geus kagoda ku omongan ti Sétan. Dinda geus kapoékan pisan ku rasa cinta anu can tangtu bisa méré kabagjaan ka manéhna.

Alatan rasa cinta anu baheula, Dinda nepi ka poho ka nu jadi salakina. Dinda teu boga pikiran yén anu dilakonan harita téh, dosa anu gedé pisan. Sanggeus ngabudalkeun rasa cintana dina jalan kamaksiatan. Duanana jol huleng jentul, bari masih kénéh bulucun.


"Hampura, Néng! Aa tos kabablasan ngalakukeun anu teu bener ka, Néng." Pok Diki bari ngusapan buukna.

Bari rambisak, Dinda kur bisa simpé. Sanajan aya rasa kaduhung jeung ras inget ka salakina, tapi sagala kajadian anu geus dilakonan, teu bisa balik deui. Rasa cinta Dinda anu sakitu gedena nepi ka teu bisa nolak rasa anu aya dina jero dadana. Tapi, dalah kumaha ogé, Dinda geus boga salaki. Salaki anu nyaah pisan ka manéhna.

"Néng. Néng kaduhung, nya? Tos ngalakukeun nu siga kieu jeung, Aa?" Diki nanya deui, bari nyium taarna.

"Kumaha, nya? Sanajan aya rasa kaduhung, tapi Néng nyaah pisan ka, Aa. Néng teu bisa nolak ajakan, Aa." Témpas Dinda bari masih kénéh rambisak.

"Néng, wios Aa naros ka, Néng?"

"Naros naon, Aa?"

"Néng téh, parawan kénéh, geuningan?  Na kunaon, can dibikeun ka salaki, Néng?"

"Saking gedena cinta Néng ka Aa. Néng teu bisa mikeun kaparawanan Néng, ka salaki. Néng miharep Aa, nu jadi salaki, Néng."

"Teu nyangka, geuningan. Néng téh, masih kénéh miharep, Aa. Coba lamun Néng can nikah, pasti Aa bakal mihukum Néng."


Karék ogé, rék némbalan omongan Diki. Jol aya deui WA ti Sahrul anu eusina téh, yén indungna geus aya di téras imahna. 

"Néng, ari Néng ka mana, heula? Si Mama tos aya di bumi. Tapi, ku Aa tos diwartosan, yén Néng téh nuju balanja. Geura uih nya!" 

Kitu cenah eusi WA ti Sahrul anu matak ngagebeg kana haténa Dinda.

Ningali WA ti salakina, Dinda buru-buru maké baju, tuluy ngabelenyeng balik deui ka imahna.

Barang anjog ka imahna, geus nyampak mitohana anu keur nungguan Dinda dina korsi di tepas.

Bari mésem, Dinda nyampeurkeun mitohana bari uluk salam jeung salim.

"Assalammualaikum, tos lami, Mah?" tanya Dinda semu éra.

"Nembé ogé dongkap, Néng!" témpas mitohana Dinda.

"Hayu Mah, ka lebet!" Dinda muka panto bari ngajak asup ka mitohana.

"Saurna balanja, Néng? Tapi, naha léngoh geuningan?" Mitoha Dinda nanya bari rurat-rérét kana awakna Dinda anu teu mawa nanaon.

"Hhmm ..., saleresna mah Dinda téh nembé dugi di pasarna,  pas harita si Aa nga-WA téh." Bari rada lila, Dinda ngajawab pananya Mitohana.

Barung nu éra, Dinda indit ka dapur, nyokot cai nginum jeung nyieun kopi keur Mitoha lalakina.

Bari ngahelas, Dinda méakeun kareuwas di jero dapur. Dibarengan ku ngahuleng, manéhna ngahaja rada lila cicing di dapurna. Saméméh nyuguhan cai, Dinda nginum cai heula, sangkan haté manéhna bisa tenang jeung teu inget waé kana kajadian anu geus dilakonan ku manéhna jeung Diki, kajadian anu matak pidosaeun.

Sanggeus haténa rada reugreug, Dinda ngoloyong ka tengah imah, nyampeurkeun mitohana bari nyuguhan cai. Barang gék diuk, Mitohana jol nanya ka Dinda perkara kaayaan ayeuna.

"Tos isi, acan, Néng?" tanya mitohana barung  panasaran.

"Teu acan, Mah! Teu acan waktosna meureun." Témpas Dinda bari mésem.

"Di KB, henteu, Néng?" tanya deui mitohana.

"Henteu, Ma."

"Omat. Ulah di KB, nya! Mama hoyong geura gaduh incu." Ceuk Mitohana omat-omatan.

"Muhun, moal, Mah. Si Mama ogé sami, hoyong énggal-énggal gaduh incu."

Ditanya siga kitu ku mitohana, Dinda ngajawab bari babalieuran sabab manéhna mah can pernah ngalakukeun nu kitu jeung Sahrul. Dinda jol ras inget kana kajadian anu tadi. Dinda jadi aya rasa sieun, sieun tuluy hamil. Lamun seug ayeuna daék ngalayanan salakina, tangtu manéhna bakal katanyaan perkara parawan henteuna, sedengkeun Diki geus miheulaan marawanan manéhna.

Harita, Dinda jadi bingung taya tungtung. Dinda geus bingung kudu kumaha. Sanajan Sahrul bageur, tapi lamun apal manéhna geus salingkuh mah pasti bakal sarua ambek siga batur. Komo lamun kulawargana nepi ka apal kalakuan Dinda siga kitu, tangtu manéhna bakal dipikangéwa ku sararéa jeung moal diaku anak ku Indung Bapana.

Cag...

Kaduhung Bagian Ka-1

Advertisement
Kaduhung Bag. 10 | Carita Sunda
Loading...