Kaduhung Bag. 11 | Carita Sunda

"Sing Asak-Asak Ngejo, Bisi Tutung Tambagana | Sing asak-asak nempo bisi kaduhung jagana" tah ieu paribasa kolot baheula mapatahan kanu jadi anak atawa incuna, ieu paribasa lenyepaneun urang sarerea dimana dina ngajalankeun kahirupan kudu asak pikiran atawa kudu jeung perhitungan bisi tungtungna urang kaduhung, Napsu nu matak kaduhung awak nu katempuhan, saperti dina dongeng anu nuju dipedar dina ieu blog nyaeta judulna " KADUHUNG", Sumangga palawargi sadayana dongengna urang lajengkeun deui

KADUHUNGKarangan : Lina Herlina

Bagian Ka 11

Wanci sareureuh budak, Sahrul nanyakeun perkara anu tadi beurang bakating ku panasaran.

"Néng, ari tadi siang angkat ka mana?" Sahrul nanya leuleuy.

"Ka pasar." Témpas Dinda singget.

"Naha teu idin heula badé ka pasar, téh?" Sahrul nanya deui.

"Piragé ka pasar atuh, maenya meni kudu idin sagala!" témpas deui Dinda bari keuheul.

"Nu namina pamajikan mah mémang kedah idin heula ka salaki, sanajan ka nu deukeut ogé. Indit ka teun si Mama ogé, ari teu meunang idin ti salaki mah teu meunang indit." Pok deui Sahrul écés jéntré.

"Na meni kacida ari Aa? Kumaha abdi wé, atuh!" bari ambek, Dinda némbal deui omonganna Sahrul.

"Sanés kitu, Néng! Sorgana pamajikan téh aya dina karidhoan anu jadi salaki."

"Geus lah, gandéng! Ngadon ceramah wé haben!" Dinda némbal leuwih ambek bari tuluy ngaléos.

"Astaghfirullahaladzim!" Sahrul ukur bisa Istighfar bari ngusap dada ningali kalakuan Dinda.


Aing lalieur téh, ngadon diceramahan. Geuleuh da boga salaki téh. Gerentes Dinda bari nga-WA Diki, sapanjang leumpang ka tengah imah.

"Aa, nuju naon?" tanya Dinda dina WA.

"Nuju émut ka Néng! Néng, émut ka Aa, henteu?" Diki males WA ti Dinda bari malik nanya.

Ningali balesan ti Diki, Dinda bungah deui. Haténa anu keur ambek ka Sahrul, jadi kaubaran alatan balesan ti Diki. Ti dinya, Dinda jadi anteng ngobrol duaan.

"Émut atuh matak Néng nga-WA ogé, ngan kuring keur keuheul ku salaki."

"Keuheul kunaon, Néng?"


"Loba nanya pisan. Pédah tadi aya mitoha ka dieu, sedengkeun kuringna ka teun Aa. Jadi, salaki nanyakeun kuring indit ka mana, da pédah henteu idin, heula."

"Mémang kedah kitu Néng nu ngaranna pamajikan mah!" ceuk Diki.

"Atuda, Néng teu tiasa ménta idin da pasti moal diidinan ari mangkatna ka teun Aa mah," témpas Dinda.

"Aéh. Enya. Tos ah, tong nyarioskeun nu kitu ayeuna mah. Cuang nyarioskeun nu sanés wé atuh."

"Nyarioskeun naon, Aa?"

"Oh, enya, Néng. Aa ménta hampura, nya. Aa tos kumawantun ka Néng. Aa kapoékan pisan ku kageulisan Néng. Aa janten kabablasan wé, tadi siang téh. Sakali deui, hampura, nya!"

"Enya, Aa! Tapi, mudah-mudahan ulah dugikeun ka janten wé, nya.

"Ulah, atuh! Néng, kaduhung teu, tos ngalakonan perkara anu tadi siang jeung, Aa?" ceuk Diki malik nanya.

"Henteu!" témpas Dinda singget.

"Syukur atuh, ari kitu mah."


Saperti biasa, Sahrul ngan ukur bisa ningalikeun ti kajauhan, kalakuan Dinda anu sok anteng ngobrol dina WA jeung nu lian. Sanajan nyimpen rasa curiga, tapi salila can kapanggih baseuh, Sahrul teu bisa kukumaha. Sahrul ngan ukur bisa merhatikeun ti kajauhan.

Hiji waktu, keur jongjon nyoo hapé, jol aya nu keketrok kana panto imahna. Bari ngahuleng, Dinda ngingkig ka palebah lawang panto. Barang dibuka téh, Dinda ngadadak reuwas jeung molohok.

"Astaghfirullah!" ceuk Dinda nepi ka molohok, tapi atoh ongkoh.

"Naha, meni nepi ka istighfar, kitu? Teu resep, mun Aa nganjang, ka dieu?" ceuk Diki bari nyengir.

"Sanés kitu, Aa! Naha teu wawartos heula badé ka dieu, téh?" ceuk Dinda mésem bari malik nanya.

"Apanan, ngahaja méré surprise. Ambéh Néng, bungah."

"Hayu ka lebet, atuh!" bari luak-lieuk, Dinda ngajak Diki ka imahna.

Barang asup ka imah, Diki rurat-rérét sabudeureun imahna Dinda. 

"Meni lalega kieu imah téh, Néng? Si Bapa masih kénéh usaha kana emas?"

"Alhamdulillah, masih kénéh jeung tambah maju usahana ogé. Calik heula atuh, Aa!" témpas Dinda bari tuluy ngajak diuk.

"Oh, enya. Ari salaki, digawé ka nu naon, Néng?"

Diki nanya deui.

"Sami sareng si Bapa. Ngan, salaki abdi mah, nuluykeun usaha bapana."

"Seueur artos atuh, Néng?"

"Alhamdulillah, aya waé ari rezeki mah. Ari Aa, naha teu damel?" Dinda malik nanya.

"Nuju horéam, Aa mah. Aana sono waé ka Néng, matak ka dieu ogé."

"Apal ti saha, imah abdi, Aa?" tanya Dinda panasaran.

"Ti Ratna!" témpas Diki singget.

Diki jeung Dinda ngobrol ngalér ngidul nepi ka teu karasa kajadian anu kamari téh, geus kajadian deui di imahna Dinda. Kangaranan dua jalma anu sarua miboga rasa cinta, lamun seug keur paduduaan, teu weléh sok dibarengan ku sétan, sangkan ngalakukeun anu matak pidosaeun.

Barung anu teu inget kana dosa, hiji nonoman nepi ka kabablasan deui.

Cag...

Kaduhung Bagian Ka-1

Advertisement
Kaduhung Bag. 11 | Carita Sunda
Loading...