Kaduhung Bag. 9 | Carita Sunda

Bagea palawargi sadayana admin ngahaturkeun nuhun masih manco satia kana ieu blog, anu nuju medar dongeng dina judul " KADUHUNG" karangan Teh Lina Herlina anu ayeuna parantos nincak kana bagian ka 9. Sumangga Dongengna urang lajengkeun deui. 

KADUHUNG

Karangan : Lina Herlina

Bagian Ka-9

Beuki dieu Dinda mingkin kagoda ku omongan Diki anu hayang muka deui haté keur manéhna. Unggal poé, unggal beurang, Diki sok ngahaja nga-WA Dinda. Unggal datang waktuna istirahat digawé, Diki sok nelepon Dinda. Diki tara ngahaja nga-WA pas peuting-peuting ku lantarana peuting mah aya Sahrul di imahna. Jadi, moal bébas nga-WA na ogé.

Bakating ku mindeng pisan ngobrol dina WA, antukna, Diki ngajak deui papanggihan jeung Dinda. Tapi, ayeuna mah ngajakna téh ka kontrakanana.

"Néng, papanggihan deui, yu!" ajak Diki.

"Kumaha, nya? Bingung, kuringna ogé." Témpas Dinda.

"Bingung kumaha, Néng? Mémangna, Néng teu sono kitu ka, Aa?"

"Sono. Tapi, sigana salaki abdi moal ngidinan ayeuna, mah." Témpas Dinda.

"Kumaha, atuh? Aa sono pisan ka Néng! Aa, hoyong pendak sareng Néng." Pok deui Diki satengah maksa.

Dinda jol huleng jentul ningali eusi WA ti Diki. Sanajan Dinda masih kénéh boga rasa cinta ka Diki. Tapi, Dinda teu bisa haben-habenan ngabohong ka Sahrul. Dalah kumaha ogé, pasti bakal katohiyan ku Sahrul. Keur meujeuhna pikiran baluweng ka ditu ka dieu, jol aya deui WA ti Diki.

"Kieu wé atuh, Néng! Tibatan jadi pikiran, leuwih hadé, ulah aya deui obrolan, antara urang duaan. Keur naon ngobrol ngan saukur dina hapé wungkul mah. Sarua jeung bohong, atuh!" Diki nga-WA deui bari némbongkeun kaambek.

Baca Juga : Carita Sunda " Sirebing" 

Ningali eusi WA ti Diki, Dinda jol mingkin sieun. Dinda sieun teu bisa papanggih deui jeung Diki. Antukna, Dinda nyanggupan kahayang Diki nu ngajak patepung di kontrakanana.

"Enya atuh. Badé iraha jangjian papanggihanana, Aa?"

WA ti Dinda teu langsung diwaler ku Diki. Hapéna ngadon jol pareum, céklis hiji. Dinda molohok bari teu karasa panonna ngeclakkeun cipanon. Dibarengan ku pikiran nu bingung, Dinda jadi kukulintingan teu pupuguh. Gogoléran dina korsi ogé, jadi gulinggasahan. Dinda ngarasa boga salah ka Diki. Dinda ngarasa kaduhung, teu jol nyanggupan ajakan Diki.


Teu lila, Dinda nyobaan nga-WA deui, susuganan anu ayeuna mah, jol diwaler.

"Aa ..., hampura Néng, atuh! Hayu, badé papanggihan deui mah, Néng ogé sono ka Aa!" Pung, diapungkeun deui. Tapi, weléh teu diwaler waé ku Diki.

Alatan teu diwaler waé, Dinda jadi uring-uringan. Dinda jadi murang-maring teu pupuguh nepi ka datangna Sahrul.

Ka keuheul Dinda jadi dipémparkeun ka Sahrul anu karék balik digawé.

Baca Juga : Carita Sunda Judul " TONGERET" 

Bari awak karasa capé, pinuh ku rasa sabar, Sahrul ngupahan Dinda anu ambek-ambekan teu pupuguh.

Aya kana dua poéna, Diki teu males WA ti Dinda. Unggal Dinda ningali kontak chat WA-na Diki, sok katingali online. Tapi, chat Dinda anu tiheula, teu dibaca-baca acan. Dinda nepi ka hémeng ningali kalakuan Diki anu jadi béda pisan. 

"Kunaon, Néng? Disidik-sidik téh, siga nu bingung? Mikiran naon ari Néng téh? Sok atuh, nyarita ka Aa. Sugan Aa bisa nulungan kabingung, Néng!"

Sahrul jol nanya ka Dinda anu keur ngulak-ngilik hapé.

"Teu aya nanaon, Aa!" Pok Dinda singget.

"Tapi, siga nu seueur pikiran, Néng téh?Sok atuh, nyarita ka Aa!"

"Teu aya nanaon, Aa!" Dinda némbal ngayakinkeun Sahrul bari tuluy ngaléos ka kamarna.

Karék ogé nutup panto kamar, jol aya sora WA anu asup. Barang ditingali, balesan WA ti Diki.

"Leres ieu, téh?" tanya deui Diki dina WA.

Dinda reuwas dibarengan ku rasa kabungah anu teu disangka-sangka.

"Muhun, Aa!" Dinda buru-buru ngabales WA-na Diki.

"Kitu, atuh! Ulah nyiksa Aa ku rasa sono anu nyaliara dina dada, Aa. Néng ogé, sami sono pan?" Diki, ngamimitian ngarayu Dinda deui.

"Muhun." Témpas Dinda bari sura-seuri sorangan.

"Iraha, atuh! Badé papanggihan téa, téh?" tanya Diki mingkin teu sabar.

"Kumaha upami dinten senén?" ceuk Dinda.

"Senén pagéto? Hayu!" Kabeneran Aa peré engké, mah."

"Muhun, hayu," témpas deui Dinda.

Bakating ku atoh Diki nga-WA deui, Dinda nepi ka mopohokeun salakina anu bageur jeung satia ka manéhna. Dinda ngadon jangjian papanggihan deui jeung Diki. Dinda mikiran kumaha carana jeung alesan naon anu alus, sangkan bisa kaluar ti imah laju papanggihan jeung Diki.

Gancangna carita, Saperti biasa, Dinda nyiapkeun sagala kaperluan Sahrul. Dinda teu loba cumarita, Dinda rék indit manggihan Diki, tanpa idin ti salakina. Sanggeus Bérés sagalana, Sahrul indit digawé, sedengkeun Dinda tatan-tatan rék manggihan Diki di kontrakanana.

"Aa, kuring ka dinya, ayeuna." Dinda méré iber heula ka Diki.

"Enya, diantos, pisan!" témpas Diki.

Belenyeung Dinda indit kana motorna rék nepungan Diki. Dinda teu loba mikir, engké kumaha? Dinda ngan ukur hayang manggihan Diki anu aya waé dina haténa. Diki anu teu weléh dipikacinta ku manéhna.

Barang nepi ka kontrakanna Diki, jol aya WA ti Sarhul, yén kolotna rék datang ka imahna.

"Néng, si Mama rék ka bumi, ayeuna." Sahrul méré iber ka Dinda.

"Enya." Témpas Dinda singget.

Euh ..., karék ogé nepi, meni riweuh maké jeung rék ka imah sagala mitoha téh? Gerentes Dinda keuheul.

"Kunaon, Néng?" Diki nanya bari tuluy ngaléng, ngajak asup ka kontrakanana.

"Mitoha rék ka imah, ayeuna."

"Kumaha, atuh? Apanan, urangna ogé, can sosonoan. Maenya, jol mulang deui!"

"Keun baé lah, da paling ogé engké ka imahna rada beurangan," ceuk Dinda ngayakinkeun.

"Ooh. Hayu atuh, ka lebet heula!" Diki ngajak asup laju nutupan panto.

Cag............

Kaduhung Bag. 1         Kaduhung Bag. 10

Advertisement
Kaduhung Bag. 9 | Carita Sunda
Loading...