Kaduhung Bag. 15 | Carita Sunda

Pedaran Sim Kuring masih dina Judul Kaduhung urang lajengkeun deui sumangga nu resep kana dongeng sunda urang manco sasarengan, mung kade hilap sanajan ieu saukur dongeng atawa carita rekaan mudah mudahan ieu bisa aya manfaatna kanggo urang atanapi jadi pieunteungeun yen kahirupan ulah ngagugulu kana napus.Kaduhung
Bag. 15
Karangan : Lina Herlina
Bari ngahuleng barung teu percaya, indungna Dinda ménta hampura alatan kalakuan anakna.
"Hampura nya, Jang! Mama asa cangcaya, tapi tos sidik buktina. Mama bingung kedah kumaha."
"Alatan kuring panginten Mah, anu kirang masihan perhatosan sareng teu tiasa janten Imam anu leres kanggo Dinda,"

"Henteu, Jang! Ujang mah teu lepat. Laku lampah Ujang tos leres dina ngabimbing Dinda. Ieu mah, mémang salah Dinda anu teu bisa syukur kana kaayaan anu geus puguh méré kabagjaan kana diri manéhna. Tapi, mudah-mudahna Ujang tiasa ngahampura kana sagala laku lampahna. Bilih ka payunna Dinda sadar kana kalakuanana, teras hoyong ngahiji deui jeung Ujang."

"In Syaa Allah, Mah! Ayeuna ogé, kuring mah tos ngahampura Dinda."
"Alhamdulillah, hatur nuhun nya, Jang!"
"Muhun, sami-sami, Mah. Hapunten sateuacanna Mah, tapi simkuring badé  mulang heula," pokna amitan laju ngaléos
"Oh, muhun mangga, Jang!"

Sahrul amitan bari teu poho uluk salam. Ari geus bébéja mah rada jongjon kana haténa. Manéhna moal disalahkeun teuing alatan papisah jeung Dinda.

Méngkol ka témpat séjén. Dinda jeung Diki keur meujeuhna ngarasakeun kabagjaan duaan. 
Sanajan Diki teu digawé, tapi Dinda teu hariwang sabab duit tabunganana masih kénéh gedé. Nepi ka hiji waktu, nalika Dinda rék misahkeun duit tabunganana  keur biaya ngajuru, manéhna molohok bari hulang-huleng. 

Na ka mana duit jatah keur ngajuru, téh? Rarasaan mah lain sakieu, tapi naha jadi ngurangan. Gerentes Dinda.

"Aa ..., Aa ...!"
Dinda ngageroan Diki anu keur jongjon nyoo hapé.
"Naon, sih! Mani gandéng, jeung jojorowokan sagala." Témpas Diki rada ambek.
"Ka dieu heula, geura!"
"Naon!" témpas deui Diki bari asup ka kamar.
"Ari Aa, nyandak artos di dieu, henteu!" tanya Dinda bari nuduhkeun kana tempat nunda duit.
"Tong sok nuduh ari taeun téh! Apal ogé henteu Néng nunda duit di dinya." témpas Diki ambek.
"Ulah nyentak kitu, atuh! Néng mah ukur nanya."
"Lain nanya éta mah, tapi nuding anu can puguh buktina." Témpas Diki bari ngaléos, tuluy nyoo hapé deui.

Dinda ngahuleng ningali sipat Diki anu jadi béda. Sipat anu kakara katémbong ku manéhna.
 Beuki dieu mingkin katingali sipat aslina. Sipat pangedulanana, gedé ambek jeung hampang leungeun ongkoh. Dinda anu beuteungna geus nincak kana dalapan bulan, kudu digawé ka ditu ka dieu. Manéhna teu bisa ngandelkeun Diki keur biaya sapopoé. 

Tong boroning méré, Diki mah ngadon hayang dibéré waé ku Dinda. Duit anu harita meunang nyokot dina ATM ogé nepi ka béak dipaké maén judi ku Diki.

Sanajan Dinda geus apal kana kalakuan Diki. Tapi, Dirina teu bisa ingkah ti dinya. Dalah kumaha ogé, nu ngaranna budak mah pasti bakal butuh saurang Bapa. Manéhna embung, lamun budak borojol tapi taya Bapaan. Dinda leuwih milih ngéléhan, tibatan kudu haben paséa. Sanajan haté mah geus jéngkél ningali kalakuan salakina, tapi haténa kudu bisa sabar. Sanajan sok ras aya rasa kaduhung, tapi ieu geus jalanna anu dipilih ku sorangan. Wayahna jeung wayahna kudu bisa tumarima kana sagalana.
Sanajan sakolana luhur, tapi ari kaayaan keur hamil mah sok hésé meunang gawé. 

Ditambah ijasah Dindana ogé aya di imah indungna. Keur sapopoé, Dinda ngan ukur bisa ngandelkeun buburuh nyeuseuh jeung ngalicin. Lamun seug licineun geus loba pisan, kalan-kalan sok dibawa ka imahna, malahan mah sok nepi ka tengah peuting lamun ngalicin téh, da isukna sok kudu bérés.

Hiji waktu, keur meujeuhna tengah poé. Keur jongjon ngalicin di tengah imah, jol kadéngé sora radio anu nyetél lagu baheula. Lagu anu matak nyérédét kana haté Dinda.

"Jangji urang rék saati
Moal pada ingkar, moal rék sulaya
Tapi jangji ukur jangji
Sumpah tinggal sumpah
Kalah jadi runtah
Kaduhung sagedé gunung
Teu ngagugu omong indung
Papatah dianggap angin
Geuningan kieu jadina
Haté ceurik balilihan
Taya nu bisa ngubaran
Haté asa diwewejét rajét
Kudu ka mana ngubaran diri
Kudu ka mana miceun kanyeri
Kudu ka saha nitipkeun diri
Kudu kumaha, nya kumaha

Ngadéngé lagu " Kaduhung " berebey cipanon ngeumbeung dina juru panon nepi ka teu bisa ditahan deui. Cipanon murag maseuhan awak. Komo palebah lirik anu " Teu ngadéngé omong indung " mingkin nyurucud cipanon téh.

Ti saprak ninggalkeun Sahrul, Dinda tara méré iber pisan ka nu jadi indungna. Sanajan Dinda hayang panggih ogé, tapi Diki tara méré idin pisan. Sabari ngalicin, Dinda  inghak-inghakan nepi ka disampeurkeun ku Diki anu harita téh keur saré beurang.
Cag...
Advertisement
Kaduhung Bag. 15 | Carita Sunda
Loading...