Kaduhung Bag. 16 | Carita Sunda

Aya Paribasa " Kaduhung mah tara tiheula" tah paribasa ieu keuna pisan ka dinda nu mingkin dieu mingkin apal kana pasipatan manehna ieu pisan nu karandapan ku dinda. 
Sumangga nu masih keneh manco kana dongeng atawa carita " Kaduhung" urang lajeungkeun deui nya. nu dina danget ieu nincak kana bagian ka 16. sumangga urang lajeungkeun deui.Kaduhung
Bag. 16
Karangan : Lina Herlina

Bari inghak-inghakan Dinda ngeureuyeuh ngalicin sorangan, sok sanajan ngarasa eungap alatan beuteungna anu mingkin gedé.

"Gandéng ....!"
Diki nembrag témbok satarikna bakating ku ambek alatan kagandéngan ku Dinda anu ngahinghing ceurik. 

Dinda anu keur jongjon ngalicin nepi ka ngarénjag reuwas. 
"Nyaho aing téh, keur saré! Ngadon méwék, samah! Naha sia téh kaduhung, kawin jeung aing?"
"Henteu, Aa. Néng mah nangis téh, pédah ngupingkeun kawih anu karaos nalangsa dina radio." Témbal Dinda lalaunan.

"Heueuh, sarua kénéh. Bari jeung, saha baheula anu hayang kawin jeung aing? Aing mah da teu ngajak kawin. Manéh sorangan nu hayangna ogé."
"Enya, Aa. Enya!"
"Enya, Enya wé." Pok deui Diki bari ngadegungkeun sirahna tuluy ngaléos.

Dinda mingkin reuwas ngarasakeun kalakuan Diki anu beuki dieu mingkin kasar ka manéhna. 
Karék ogé muka panto, Diki ngarénjag reuwas alatan ningali hiji awéwé anu keur ngajanteng hareupeun imahna.

"Rék ka mana, deui?" tanya awéwé ti luar anu kadéngé ku Dinda.
"Maya?" ceuk Diki bari ngahuleng.
"Alus, nya. Ayeuna geus pindah deui ka dieu. Haben wé kabur ti, Aing!" pok Maya anu tuluy ngadorong awakna nepi ka asup deui ka imahna.

Ningali kalakuan Maya, Diki teu bisa kukumaha sabab Maya dibaturan ku dua lalaki anu jangkung gedé.

Bari ngahuleng, Dinda cengkat laju nyampeurkeun Maya anu asup ka imahna.
"Punten, ari Teteh, saha? Naha meni wantun bari maksa lebet ka dieu?" tanya Dinda bari leuleuy.
"Ieu pamajikan manéh nu anyar deui, Diki?" tanya Maya bari tutunjuk ka Dinda.

Diki teu wani ngajawab pananya Maya. Diki anu tadi buringas. Ayeuna jadi luk tungkul bari simpé.
"Saha ieu, Aa?" Dinda nanya bari mencrong ka Diki.

Diki angger tungkul, teu ngajawab pananya Dinda.
"Déngékeun ku jejewir, Néng! Aing téh pamajikanana si Diki. Si Diki geus kabur mawa duit aing nepi ka sapuluh juta. Ayeuna, aing rék nyokot deui duitna. Lamun, teu boga, ku aing rék diperkarakeun masalahna ka pengadilan!" témpas Maya bari molotot ka duaan.
Dinda molohok bari nutupan bahamna tuluy mencrong ka Diki. Manéhna teu nyangka Diki bisa jadi kitu. 

"Si Diki téh jelema teu balég. Saméméh kawin jeung aing ogé, jelema ieu téh geus dua kali kawin jeung randa beunghar. Tapi, niatna ngan ukur hayang morotan duitna wungkul," ceuk Maya bari pepeta.
Ngadéngé omongan Maya, Dinda mingkin molohok. Dinda ngarasa geus milih jalan anu salah alatan nuturkeun Diki.

"Diki, mana duit aing nu dibawa kabur?" Maya masih kénéh nanyakeun duit nu dibawa ku Diki.
"Enya, engké!" témpas Diki singget.
"Engké, iraha?" tanya deui Maya mingkin ambek.
"Énjing atuh, May. Ayeuna mah kuringna aya perlu heula, aya bisnis leuleutikan, tapi hasilna lumayan. 

Kuring pasti mayar najan ngan satengahna heula ogé." témpas Diki ngayakinkeun.
"Bener éta, téh? Awas mun ngabohong. Ku aing dilaporkeun ka pulisi!" pok deui Maya bari ngancam.
"Bener atuh, May. Kuring teu wani ngabohong ayeuna mah." Témpas deui Diki bari ngiceupan Dinda sangkan milu ngaenyakeun.

"Muhun Téh, Aa Diki pasti mayar." Dinda milu ngajawab bari haté mah ngadégdég.
"Pokona Aing teu hayang nyaho. Isuk kudu geus aya duitna. Isuk, Aing ka dieu deui. Ulah wani-wani kabur. Lamun wani kabur, Aing moal asa-asa megatkeun nyawa maranéh!"

Maya méré kasempatan sakali deui ka Diki sangkan bisa ngagentian duit anu dibawa kabur ku manéhna. Sanggeus nyarita kitu, Maya jeung bodiguardna arindit ti dinya, sedengkeun Dinda jeung Diki ngan ukur bisa silih pelong bari  ngusap dada. Kajadian nu siga kieu, jauh pisan dina pikiran Dinda jeung Diki. 

Sanggeus nutupan panto, Dinda nanya ka Diki, "Aa, mémangna aya kénéh kitu, artos dina ATM, téh?"
"Béak atuh, ti baheula ogé!" pokna laju diuk di handap.
"Naha atuh, maké jeung ngajawab rék mayar ari duitna euweuh, mah."
"Keun baé, atuh. Mémangna, manéh daék kitu, lamun si Maya ngajanteng kénéh di dieu?"
"Enya, ulah atuh. Tapi, kumaha pami énjing teh Maya ka dieu deui?" tanya deui Dinda panasaran.
"Teuing, ah. Pokona Néng sing rajin gawéna, ambeh bisa mayar hutang, Aa!"
"Naha jadi Néng nu mayar ari, Aa?"

"Ari geus saha deui atuh, da Aa mah apanan teu digawé, mémangna Néng ridho kitu, lamun Aa ditéwak pulisi, tuluy dibui?" témbal Diki nyorongot, bari malik nanya.
"Alim, Aa."
"heueuh, matakna. Kudu nurut kana omongan salaki téh!"
"Muhun, Aa."

Dinda ngan ukur  bisa ngaenyakeun kahayang salakina. Dalah dikumaha ogé, Dinda teu Ridho lamun Diki nepi ka dibui. Mangkaning, manéhna téréh ngajuru. Tapi, tong boroning boga duit keur mayar hutang, keur sapopoé ogé, kurang waé.
Cag...
Advertisement
Kaduhung Bag. 16 | Carita Sunda
Loading...