Kaduhung Bag 17 | Carita Sunda

Cerita kaduhung bahasa sunda saat ini sudah masuk ke bagian ke 17 Bagaimana kelanjutan caritanya bagaimana kabar Dinda dan Sahrul? Yuk simak kelanjutan ceritanya berikut ini. 


Kaduhung

Bag. 17
Karangan : Lina Herlina

Isukna, saperti biasa Dinda saged hudang shubuh kénéh. Barang cengkat, Dinda ngalieuk ka palebah kénca kasur laju ngahuleng sabab Diki taya saré bareng jeung manéhna.

Ari salaki kuring ka mana, nya? Piraku geus hudang kitu? Asa tara biasana hudang Shubuh. Gerentes Dinda bari gigisik kana panon.

Sanajan awak karasa lalungsé, Dinda maksakeun hudang sabab geus waktuna indit ka salah sahiji langganan manéhna, rék ngadon buburuh nyeuseuh jeung ngalicin.

Sup, ka dapur, Dinda gégéroh heula sakeudeung tuluy nyangu jeung masak keur salakina. Sanggeus bérés sagalana, Dinda diuk heula dina amparan samak di handap. Karék ogé gék, Dinda ngarérét ka palebah jandéla anu harita téh aya kertas anu ditapeulkeun maké solasi. 

Dibarengan ku rasa panasaran, manéhna cengkat deui ngadeukeutan jandéla bari nyabut kertas anu napeul dina jandéla. Barang dibaca, manéhna rambisak bari ngaringsek-ringsek kertasna.

"Néng, Aa indit heula. Ulah néangan Aa jeung ulah ngabéjakeun Aa, ka mana? Lamun Néng nyaah ka Aa, Néng kudu bisa ngajawab pananya si Maya lamun aya ka dinya. Bisi Néng rék balik deui ka si Mama, pék baé, ku Aa, diidinan ayeuna mah. Tapi, sakali deui Aa ménta, ulah néangan Aa! Urus ku sorangan budakna. Aa mah, pan geus tanggung jawab ku cara ngawin Néng. Tugas Aa geus bérés, ayeuna mah kumaha Néng, bisi rék kawin deui ogé, terserah!"

Kitu cenah eusi surat ti Diki téh, surat anu matak hirup Dinda mingkin nalangsa. Awakna mingkin lalungsé  nepi ka huleng jentul. Dinda asa hirup sorangan, taya nu maturan. Bakating ku teu kuat narima kaayaan anu harita, Dirina nepi ka kapiuhan di dinya.

Aya kana satengah jamna, Dinda kapiuhan. Taya saurang ogé anu apal kaayaan Dinda anu kapiuhan di dinya. Dinda bisa sadar deui sabab ngadéngé sora anu ngagegedor panto nepi ka tarikna. Bari luak-lieuk jeung lalaunan cengkat sorangan. 

Baca Juga : 

"Diki! Buka, satéh!"
Sora Maya ti luar imah, nepi ka ngajorowok bari jeung ngagedor-gedor panto ongkoh.
Barang dibuka selot pantona, Maya nyuntrungkeun Dinda ka palebah kénca nepi ka labuhna.

"Mana si Diki?" tanya Maya bari luak-lieuk ka sabudeureun imah.
Ningali Dinda anu ngajoprak di handap bari teu ngajawab pananya ti manéhna, Maya nitah bodiguardna sangkan néangan Diki ka kamar jeung ka dapurna.

"Mani hararésé muka panto, téh!" ceuk Maya bari nyentak.
"Punten, téh. Kuring kapiuhan nembé téh." Témbal Dinda bari tungkul.
"Loba alesan pisan." Pok deui Maya bari ngadilak.

Teu lila, kurunyung bodiguardna anu karék kaluar ti kamar jeung ti dapurna, bari tuluy ngomong, "Teu aya, Bos!"

"Hééh, ka mana si Diki? Pasti kabur deui, nya?" tanya Maya bari molotot.
"Teu apal, Teh," témbal Dinda singget.
"Bohong!"
"Bener, Téh. Kuring teu apal inditna ka mana? Bilih teu percanten mah, tah ieu suratna!" témpas deui Dinda bari ngasongkeun surat Diki anu geus ringseuk.

"G...g nya, si Diki! Haben wé, kabur. Tinggalikeun wé lamun beunang, Aing mah moal méré ampun deui." Pok Maya ambek pisan.

Sanajan Dinda pamajikan Diki, tapi Maya rada ngarti sabab Dinda ogé pasti sarua korbanna si Diki. Matak, Maya teu loba ngancam Dinda, komo bari kaayaan keur hamil. Maya sieun katempuhan, lamun Dinda kumaonam alatan kalakuan manéhna.

Ningali Maya anu jol indit ti dinya, Dinda ngarasa jongjon sabab Maya teu nungtut ka manéhna sangkan mayar hutangna Diki.

Sanajan awakna ngarasa lalungsé kénéh, tapi dalah kumaha ogé, Dinda kudu indit ka imahna Ceu Wanti. Dinda geus boga jangji rék nyeuseuh jeung ngalicin di imahna Ceu Wanti, saminggu sakali.
Karék ogé bérés pagawéan imahna, jol kurunyung Ceu Éha anu rék nagih kontrakan.

Tok...tok...tok...
"Assalammualaikum."

Ceu Éha uluk salam dibarengan ku ngetrok panto.
"Wa'alaikum salam," témbal Dinda ti jero imah.

Dinda geus apal yén Ceu Éha rék nagih duit kontrakan. Manéhna rumasa can mayar kontrakan geus dua bulan. Bari rengkuh, Dinda ngajak asup Ceu Éha ka imahna.

"Ka lebet heula atuh, Ceu!" Ajak Dinda.
Bari rurat-rérét kana awakna, Ceu Éha asup bari teu ngomong nanaon.

Barang sup ka imahna, Ceu Éha nagih duit kontrakan bari sosorongot.
"Ayeuna mah, ulah loba alesan. Sok, geura mayar ayeuna kénéh, ulah diengké-engké. Ku kuring geus dibéré kabijaksanaan basa bulan kamari. Pokona kuring teu hayang nyaho, duit kontrakan kudu dibayar ayeuna, dua bulan sakaligus!"

"Tapi, Ceu! Kuring can boga duit. Ayeuna téh, karék ogé rék indit ka imahna Ceu Wanti. Rék ngadon nyeuseuh jeung ngalicin di ditu," témpas Dinda bari rengkuh.
"Naon? Masih kénéh teu boga duit? Ari geus, rék iraha deui atuh, mayarna?"
"Kumaha atuh, Ceu! Da mémang can aya."
"Boga duitna, sabaraha? Nu aya heula pokona mah." 

Dinda asup ka kamarna, tuluy néangan duit simpenan manéhna anu disumputkeun dihandapeun baju dina lomari.

Bari hémeng jeung bingung, Dinda mukaan baju manéhna dina lomari. Tapi, Dinda teu manggih salembar-lembar acan duit nu ditunda ku manéhna di dinya.
Na rarasaan mah da di dieu, nunda duit téh, tapi, naha euweuh? Piraku dicokot ku si Diki, kitu? 

Gerentes Dinda bari hulang-huleng.
Teu karasa, cipanon nyurucud masehan pipina. Dinda teu nyangka, Diki nepi ka téga morotan dirina nepi ka béak sagala. Luk tungkul, Dinda kaluar ti kamarna laju bébéja deui ka Ceu Éha, yén duit keur mayar kontrakan téh, masih kénéh can aya.

"Hampura, Ceu! Tapi, duit keur mayar kontrakan téh, teu aya." Dinda bébéja bari rambisak jeung kasieunan diusir ti dinya.
"Naon? Masih kénéh can aya waé. Nya geus atuh ari kitu mah ayeuna kénéh kudu indit ti dieu!" ceuk Ceu Éha ambek.
"Tapi, Ceu? Pasihan kuring kasempatan deui!" pokna mingkin rambisak.
"Teu hayang, nyaho! Pokona, kudu indit ti kontrakan, ayeuna kénéh!" témpas deui Ceu Éha mingkin nyentak jeung popolotot.

Ningali paroman Ceu Éha anu mingkin ambek jeung popolotot, Dinda teu bisa kukumaha sabab mémang salah dirina anu teu bisa mayar kontrakan. Dinda asup deui ka kamarna, mérésan baju, tuluy dibulen ku samping.

Dinda kaluar ti kontrakanana bari pinuh ku rasa bingung kudu indit ka mana.

Cag...
Advertisement
Kaduhung Bag 17 | Carita Sunda
Loading...