Kaduhung Bag. 18 | Carita Sunda

Sumangga Jejeran Dongeng dina judul KADUHUNG urang lajeungkeun deui anu dina danget ieu tos nincak kana bagian ka 18, dimana dina pedaran kamari Dinda narima surat ti Diki nu eusina taya lian yen si Diki anu dipika cinta ku dinda akhirna ninggalkeun,. Kumaha kalanjutan caritana atuh, kuKmaha dinda nu ayeuna geus ditinggalkeun ku diki? mangga urang lajeungkeun.

KADUHUNG

Bag : 18

Karangan : Lina Herlina

Bari awak lalungsé, Dinda kaluar ti imahna. Sapanjang jalan haténa teu weléh ngucap Istighfar. Batinna geus ngarasakeun wawales alatan kalakuanana sorangan. Dirina kudu bisa narima kahirupanna anu katalangsara. Bari pikiran bingung, Dinda reureuh heula di sisi jalan laju gék diuk di handapeun tangkal ambéh karasa iuh jeung tiis kana awakna. Bari ngusapan beuteung, cipanon ngeclak ras inget kana kajadian anu geus tumiba kana dirina. 

Ya Allah, hampura jisim abdi anu tos lamokot ku dosa. Kuring rumasa, tos nyieun dosa anu ageung. Kuring nampi wawales alatan pamolah sorangan. . Tapi, kuring ménta sangkan kuring dibéré jalan, waragad tos teu kiat deui Gusti. Saumpamana kuring bakal tilar dunya ayeuna. Tapi, pasihan kasempatan sangkan tiasa ménta hampura ka Sahrul, urut salaki kuring. Kitu ogé jeung ka indung bapa, kuring tos nyieun dosa, ku cara teu nurut kana omongan anjeunna. Gerentes Dinda bari teu eureun rambisak.

Bari nahan kanyeri, Dinda teu weléh ngado'a bari bingung rék indit ka mana. Padahal, tadina mah niatna téh, rék ka teun Ceu Wanti. Rék ménta gawé bari sakalian ménta cicing di dinya. Tapi, karék ogé sababaraha méter leumpang, Dinda geus teu kuat. Keur mah gedé beuteung, ditambah manéhna can mumuluk, can dahar saeutik-eutik acan. 

Bakating ku leuleus jeung lieur ongkoh, antukna Dinda kapiuhan deui. Ningali Dinda kapiuhan, nu laleumpang nepi ka riweuh tuluy ngariung awakna. Aya kana sapuluh menitna kapiuhan, antukna sadar deui sanggeus diasongan minyak kayu putih kana irungna jeung dibéré cai nginum. 

"Badé ka mana Euceu, téh? Mani nepi ka kapiuhan sagala." Tanya salah saurang jelema anu aya di dinya.

Dinda rambisak deui laju inghak-inghakan ceurik nepi ka teu bisa ngajawab pananya ti batur.

"Naha mapah nyalira? Ari salakina ka mana?"

Ngadéngé anu nanya salakina, Dinda mingkin rambisak nepi ka teu eureun-eureun. Bakating ku éra, Dinda ngan ukur bisa simpé tuluy luk tungkul.

Ningali Dinda anu awakna masih kénéh leuleus, antukna mah, aya salah sahiji lalaki anu ngahaja megat mobil di jalan sangkan bisa mawa Dinda ka Rumah Sakit. Teu kungsi lila, aya hiji mobil anu eureun hareupeunana. Teu lila, jrut turun hiji awéwé anu geulis rancunit. Bari mésem jeung panasaran, tuluy si awéwé nyampeurkeun Dinda. Jelema anu ngariung di dinya nepi ka molohok ningali pangawakanana anu siga artis.

"Kunaon, Bu? Tos waktosna ngajuru, kitu?" 

"Duka atuh, Bu! Da némbé gé dalapan sasih. Tapi, mani karaos mules pisan ieu téh." Témbal Dinda bari nahan kanyeri.

"Punten heula, atuh. Cuang parios ku simkuring. Sanaos sanés Dokter kandungan, tapi kuring tiasa marios kaayaan, Ibu." 

Bari rumpa rampa kana beuteung jeung awakna, wanoja tadi mawa Dinda ka Rumah Sakit.

Sanajan Dinda geus loba nyieun dosa, tapi Allah mah Maha Adil jeung nyaah pisan ka hambana. Harita, Alhamdulillah aya anu haat ka Dinda. Sanajan awak karasa leuleus kénéh, tapi Dinda geus ngarasa jongjon, sabab masih kénéh aya anu bageur ka manéhna. Ti dinya, Dinda jangji, rék ngarobah dirina jadi jalma anu bener.

Sup kana mobil, Dinda gék diuk gigireun Bu Dokter anu ngajakna.

"Hatur nuhun pisan, Bu Dokter. Pami teu aya Ibu, duka kumaha nasib abdi, ayeuna." Pok Dinda bari rambisak.

"Teu sawios, Bu! Da mémang tos kawajiban urang kedah silih tulung jeung papada manusa. Hiji waktu, kuring ogé pasti bakal ngabutuhkeun pitulung Ibu." Témbal Bu Dokter bari nangkeup Dinda.

"Muhun, Bu." Témpas Dinda singget.

"Ari ieu téh calon murangkalih anu kahiji, Bu?"

"Muhun, Bu."

"Atos di USG, teu acan?"

"Teu acan, Bu. Kuring mah teu gaduh artos kanggo mayarna ogé, janten teu di USG. Duka istri, duka pameget murangkalih téh."

"Oh. Tapi, wios wé lah, badé pameget atanapi istri ogé, nu penting mah séhat duanana."

"Aamiin Ya Robbal Aalamiin. Mudah-mudahan nya, Bu."

"Aya nomer hapé teu? supados kuring tiasa masihan iber ka kulawarga ibu?"

"Tos lami pisan, kuring teu papendak sareng kulawarga. Kulawarga kuring aya di luar kota. Kuring teu tiasa nelepon pisan sabab teu gaduh hapé."

"Oh, kumaha, atuh? Pami tos lahiran, Ibu badé mulang ka mana?"

Ngadéngé pananya siga kitu, Dinda teu bisa ngajawab. Dinda jol ramisak deui. Dina panggihna ogé, Dinda pasti bakal éra sabab geus loba nyieun dosa. Tapi, Dinda soson-soson butuh pisan kulawargana. Dinda butuh pangrojong ti kulawargana sangkan manéhna bisa leuwih sumanget dina ngajalankeun kahirupanana anu ayeuna keur nalangsa.

Sumangga Jejeran Dongeng dina judul KADUHUNG urang lajeungkeun deui anu dina danget ieu tos nincak kana bagian ka 18, dimana dina pedaran kamari Dinda narima surat ti Diki nu eusina taya lian yen si Diki anu dipika cinta ku dinda akhirna ninggalkeun,. Kumaha kalanjutan caritana atuh, kuKmaha dinda nu ayeuna geus ditinggalkeun ku diki? mangga urang lajeungkeun."Hapunten, Bu! Taya maksad kuring kanggo ngémutan kasono Ibu ka kulawarga, Ibu."

"Teu sawios, Bu. Kuring mémang sono pisan ka kulawarga. Ti saprak nikah, kuring teu acan pendak deui sareng ibu rama kuring."

"Tapi, naha?"

"Teu dipasihan idin ku pun lanceuk."

Sanajan karék panggih jeung Dokter éta. Tapi, Dinda geus percaya pisan. Haténa yakin, yén manéhna bakal meunang pitulung ti Bu Dokter. Antukna, sapanjang jalan ka Rumah Sakit, Dinda nyaritakeun sagalana ka Dokter éta. Sanajan beuteung mingkin karasa nyeri, tapi Dinda geus rada jongjon sabab geus ngabudalkeun eusi haténa anu salila ieu diheumheum ku sorangan.

Teu lila, Dinda geus anjog ka Rumah Sakit. Bari dituyun laju leumpang lalaunan dibawa langsung ka rohangan dokter kandungan. Bu Dokter teu weléh nyumangetan anu dibarengan ku do'a sangkan bisa lungsur langsar ngajuruna.

Sanajan karék wanoh, tapi Bu Dokter geus niat rék nulungan Dinda. Dibarengan ku haté anu Ikhlas, Bu Dokter jangji, bakal nulungan Dinda sangkan bisa panggih deui jeung kulawargana.

Cag...

Advertisement
Kaduhung Bag. 18 | Carita Sunda
Loading...