Kaduhung Bag. 21 | Carita Sunda

Wilujeung patepang deui palawargi sadaya, tipayun admin ngahaturkeun nuhun ka palawargi nu masih satia maca kana ieu postingan carita sunda dina judul Kaduhung karangan Lina Marlina, nu danget ieu paratos nincak kana pedaran anu ka 21, Sumangga urang lajengkeun deui caritana.

KADUHUNG

BAG. 21

Karangan : Lina Herlina

Ningali ngaran dina tutunggul, awak Dinda  ngeleper, tuluy kapiuhan. Sahrul anu aya gigireun Dinda saged néwak awakna  anu kapiuhan. Bu Sinta mingkin reuwas ningali nu kapiuhan tuluy nyampeurkeun. Sanggeus disarandékeun kana awakna Sahrul, tuluy Bu Sinta mangku budak anu masih kénéh aya dina aisan Dinda.

"Astaghfirullah, Dinda ..., Dinda ...! Kuring mawa heula budakna kana mobil, nya! Karunya, hawana keur meujeuhna panas, ieu téh." Ceuk Bu Sinta sanggeus ngais budak Dinda anu masih kénéh tibra, antukna Bu Sinta ngaléos bari nutupan beungeut budakna anu kapanasan.

"Muhun, hatur nuhun, Sin!" témpas Sahrul bari mésem.

Sahrul anu masih kénéh nahan awakna Dinda, tuluy ngageberan maké ramona. Sakali-kali ngusapan beungeut jeung buukna anu ngucur késang.

"Dinda, geura sadar deui, Dinda!" pokna bari ngusapan. 

Teu kungsi lila, torojol deui Bu Sinta mawa cai hérang jeung kayu putih laju diasongkeun ka Sahrul.

Kayu putih diasongkeun kana palebah irungna. Teu lila, Dinda sadar deui. Sanggeus rada sadar, Dinda ngahuleng jeung luak-lieuk kana sabudeureunana. Bari nyusutan késang anu ngucur manéhna nanya, "Di mana ieu?"  

Saméméh ngawaler, Sahrul ngasongkeun cai nginum bari nyengkatkeun awakna. 

"Leueut heula caina, Néng!" 

Sanggeus nampanan cai jeung nginum, Dinda rambisak deui sabab  inget kana kajadian saméméh manéhna kapiuhan. Panonna ngarérét ka palebah pajaratan anu aya di gigireunana. Bari nangkeup,  Dinda teu eureun-eureun ménta hampura ka nu jadi indungna anu geus tilar dunya.

Harita, Dinda ras inget deui mangsa anu ka tukang. Dinda inget omongan indung bapana anu méré sumanget sangkan bisa nyinghareupan kahirupan anu harita keur meujeuhna nalangsa alatan ditinggalkeun ku Diki. Ku cara dijodokeun ka Sahrul, indung bapana boga pangharepan sangkan Dirina bisa meunang kabagjaan. Tapi, Dinda ngadon ninggalkeun kabagjaan anu geus puguh aya hareupeunana. Manéhna ngadon milih jalma anu ngajak kana katunggaraan. Kahirupan anu ngarubah sagala-galana. Ayeuna geus karasa kumaha, ayeuna Dinda jadi nalangsa alatan teu nurut kana omongan kolotna.

"Naha, si Mama bisa kieu, Aa?" tanya Dinda bari mencrong ka Sahrul.

"Hampura saméméhna, Néng! Harita, kuring nyarita kaayaan rumah tangga urang duaan ka si Mama. Sabenerna, Aa gé moal nyarita, tadina mah, Aa gé masih kénéh miharep Néng uih deui ka Aa. Tapi, alatan ku diganti nomer telepon Néng, Aa teu bisa kukumaha. Antukna mah, Aa némbongkeun surat ti Néng ka si Mama. Ti saprak harita, Aa mingkin mindeng milari Néng sabab dititah ku si Mama. Tapi, taya hasil nepi ka 5 bulanna." pok Sahrul jéntré.

"Astaghfirullah ...!" 

Dinda ngan ukur bisa ngucapkeun Istighfar. Sanajan ayeuna Dinda geus sadar kana kalakuanana. Tapi, waktu teu bisa diputer deui. Dinda kudu tumarima kana sagala anu geus karandapan ku manéhna. 

"Atos Néng, ulah nangis waé! Sagala kahirupan anu di dunya tos aya nu ngaturna. Urang mah ngan ukur bisa ngajalankeun kahirupan urang ka hareupna. Sanajan harita, urang kungsi nalangsa, mudah-mudahan ayeuna tiasa kénging kabagjaan."

Baca Juga Dongeng Lainnya : 

    Kaduhung Bag 1

    Pedang Bayangan Sukma

"Néng mah, ayeuna nalangsana ogé, Aa. Néng ogé rumaos ieu téh wawales tina kalakuan Néng harita. Néng bakal ngusahakeun sangkan Néng bisa sabar dina nyinghareupan kahirupan Néng ayeuna."

"Alhamdulillah atuh, ari kitu mah. Sing sabar, nya! Geus kudu kieu meureun jalanna kahirupan Néng téh. Tapi, ulah hariwang, Aa pasti bakal ngarojong terus." Ceuk Sahrul bari mésem.

"Hatur nuhun, Aa. Hapunten Néng, nya! Tos ngariweuhkeun Aa sareng Bu Sinta."

"Teu sawios, Néng." Témbal Sahrul bari ngajak Dinda cengkat.

Sanggeus haténa rada jongjon, Sahrul ngajak mulang. Bari nyusutan cipanon, teu weléh Dinda ngucap Istighfar. Sanajan hirupna nalangsa, tapi bisa kaubaran ku ayana budak anu dipikanyaahna. Ras inget, Dinda nanya deui iber bapana.

"Aa, ari Bapa kuring, kumaha iberna?"

Bari ngaheulas, Sahrul ngajawab deui pananya Dinda. 

"Alhamdulillah séhat." Témbal Sahrul singget.

"Alhamdulillah atuh, pami séhat mah. Éta anu dipiharep."

Ya Allah, pasihan kasabaran anu saageung-ageungna kana dirina anu keur katalangsara. Gerentes Sahrul bari nyupiran.

"Aa, ari Bapa kuring, cicingna sareng saha, ayeuna?"

"Sareng Bi Nina." Témbal Sahrul singget.

"Oh, Alhamdulillah atuh. Aa, kersa teu ngajajap kuring ka bumi, Bapa?"

"Muhun, hayu!"

Sapanjang jalan, Dinda teu weléh ngadunga sangkan manéhna bisa meunang kabagjaan hirup ku cara ngurus Bapana.  Ningali paroman Dinda anu ngamimitian aya deui sumanget, Sahrul mingkin teu wasa nyaritakeun kaayaan Bapana anu sabenerna. 

Teu lila, Sahrul jeung Dinda geus anjog ka imah Bapana Dinda. Barung nu panasaran, Dinda jol ngahuleng, bari luak-lieuk ka sabudeureun imah Bapana.

"Naha lirén di dieu, Aa? Bumi saha, ieu?"

"Ayeuna mah Bapa téh cicingna di dieu. Hiap, ka dieu heula geura, yu!" pok Sahrul bari ngabetot leungeunna Dinda.

Bari ngahuleng, Dinda ngan ukur bisa mencrong laju nuturkeun Sahrul.

"Hampura Néng, nya! Ulah ambek, ulah nangis. Sabenerna, Bapa Néng téh gering struk ti saprak ngadéngé Néng ninggalkeun Aa. Ti harita nepi ka ayeuna weléh can cageur kénéh. Bakating ku capé awak jeung pikiran ngurus si Bapa, antukna si Mama anu miheulaan tilar dunya. Tah, Bu Sinta téh, dokter anu ngarawat si Bapa, ti mimiti gering nepi ka ayeuna. Ayeuna, Aa ménta, ulah nyaritakeun kahirupan Néng basa jeung si Diki. Néng, kudu bisa méré sumanget ka si Bapa sangkan bisa séhat deui. Ngartos nya!" pok Sahrul écés jéntré bari jeung omat-omatan.

Dinda mingkin rambisak, ku teu nyangka kahirupan kulawargana nepi ka nalangsa pisan alatan kalakuan manéhna.

Cag...


Advertisement
Kaduhung Bag. 21 | Carita Sunda
Loading...