Pedang Bayangan Sukma Seri Talaga Warna Bag 1| Dongeng SundaBumi mangrupakeun tempat ngambahna umat ciptaan Sang Ilahi murbehing alam pikeun nyorang kahirupan anu geus dititis tulis ti azali.
Insan manusa sarta anu liana medar ka alam dunya bari mawa papastena masing-masing, boh hade jeung gorengna, boh bagja jeung cilaka, nyakitu hirup jeung patina oge geus aya katangtuanana.
Manusa anu kumelendang di alam pawenangan memang geus dibere tugas sarta pilihan ku Gustina. Antara kabagjaan hakiki anu dicawis-cawis di alam syurga atawa kasangsaraan taya bayana di Naraka Jahanam.
Hirup sakabeh insan teu leupas tina papasangan, beurang Jeung peuting, lalaki Jeung awewe, bagja jeung cilaka, hade jeung goreng. Eta anu geus ditangtukeung ku Dzat Maha Kawasa sangkan urang bisa milah-milih sarta nangtukeun jalan hirup nu rek di sorang.

Hade jeung goreng geus jadi papaes dina kahirupan. Sing saha anu melak cabe tangtu bakal jadi cabe, sing saha anu melak bonteng moal misleuk deui geus tangtu bakal jadi bonteng.
Rupa-rupa tindak-tanduk jalma anu kumelendang di alam dunya, aya anu riweuh ku nafsu kasarakahanana, ceuk kongang mah hayang ngapimilik alam dunya teh ku sorangan. Aya oge anu riweuh ku nasib dirina dumeh nyalahan tina angen angen kabagjaanana . nyakitu oge loba hal-hal nu masih keneh samar pikeun kahontal ku alam fikiran.
Saperti kacaritakeun ngeunaan hiji talaga nu ceuk sawareh mah mibanda sasakala matak pikaketireun .
Kaanehan eta talaga teh memang tina warna caina, sakapeung warna caina katempo beureum, sakapeung oge warna biru tapi teu jarang oge warna caina ngadak -ngadak jadi hideung.

Ngeunaan hal eta geus pada nyaho ku sawareh jalma jalma nu aya di sabagaiam wewengkon tatar sunda . ngan anu can kasungsina mah ngeunaan sasakala tina parobahan caina nu robah robah warnana.

Sababaraha jawara pernah anjog sarta nyungsi lalangse ngeunaan hal talaga warna Tapi geus sababaraha urang jawara coba-coba nyungsi ka eta talaga teh ukur balik tinggal ngaran,teuing naon anu jadi alatanana. Ngan ceuk beja eta talaga teh aya nu ngajagana ku saurang jawara anu linuhung ku elmu sarta jembar ku pangabisa, geus sababaraha jawara ti daerah mana we can aya anu sanggup pikeun mapakan pangawasana.

Ki Dugala ngaran jawara nu ngajaga di eta talaga warna. Ki Dugala mangrupakeun 'misterius'. Teuing ti mana asalna ngan nupuguh manehna jadi kuncen Talaga Warna.
Dina hiji poe ki Dugala kadatangan hiji jalma, dedeganana bisa kacirikeun saurang jawara.

Ki Dugala nyanghareupan eta jawara kalawan pinuh ku rasa katenangan sarta paroman euweuh riak-riak seber wawanen.

Angin ngahiliwir ngahibaran ka dua urang jawara anu keur adu harepan di sisi talaga warna, teul lila Si Jawara kadenge cumarita

"Dugala ! Naha maneh keukeuh moal ngidinan dewek pikeun nyorang ka jero talaga ?"
Ditanya kitu jalma nu ngaran Ki Dugala ngawalon, pok na kieu
"Samemeh maneh asup ngambah kana jero talaga, maneh kudu nyorang heula talaga pangawasa kaula"
Si jawara tuluy melak cangkeng bari dibarengan ku sorot panon buringas ka Ki Dugala
"Ceuk beja salila ieu maneh can aya nu sanggup pikeun ngaragragkeun di pakalangan, dewek jadi panasaran "

Eta jawara mimiti nyalurkeun tanaga jero ka sapasang leungeun
"Hehehehe bisi maneh panasaran sor ki Sila, eta nu dipiharep ku kaula" Tembal Ki Dugala bari nyerengeh
"Ceuk beja ti sababaraha urang anu kungsi patelak jeung maneh netelakeun yen maneh nyangking kakautan Gugal Pancra, naha bener ?"
"Lamun enya rek kumaha ? Mending ceuk kaula mah maneh ingkah ti dieu samemeh jadi korban Gugal Pancra "
"Justru eta nu nu jadi panasaran dewek teh, sabab hayang nyaho kumaha kahebatan elmu Gugal Pancra"

Si Jawara hentak ngawangun tangtunganana. Pastina tangtungan sayaga tarung.Ki Dugala nembalan bari teu petot nyerengeh
"Pikeun nyanghareupan jawara saperti ilaing teu kudu make metakeun Gugal Pancra, ceuk rarasaan mah ku metakeun kanuragan Kalawisu ilaing can puguh sanggup ngayonanana haha "
"Puiiiih...! Ulah nganggap enteng ka dewek Dugala !, yeuh aing Si Gagak Ronga pamimpin paguron Gagak Sangkur moal seber wawanen nyanghareupan maneh "
Eta jawara anu ngaran Gagah Ronga ngarobah pasangan jurus kanuragana, kuda kuda anceg bari sapasang leungeun nu geus ngancik tanaga jero disilang di hareup
Siett..!!
Gagak Ronga ngiserkeun kuda-kudana saeuti pikeun mere awahan ngirimkeun serangan atawa nadah serangan lawan.
Sedengkeun Ki Dugala sorangan katingali tetep tenang, saeutik oge teu pisan ngawangun tangtungan kanuragan, anu aya ukur nyerengeh bari mencrong kana tangtunga Jurus anu keur di wangun ku Si Gagak Ronga .
"Geura sayaga Dugala samemeh ka hakan ku teunggeulan Babad Bentar aing.."
"Tong loba omong Ronga, sor geura ketrukeun pangabisa maneh haaha "
"Kurang Ajar ...tadah yeuh ! hiaaaa" Kolebat .! Jleng ! Wuurrgg..!!
Gagak Ronga mimiti muka serangan, teunggeulan 'Babad Bentar' ngadius ngala kana dada Ki Dugala, tebakan angin sarta hawa ngolentab kuat, jadi tanda seranganana memang cukup ngabahayakeun.
Tapi Ki Dugala sorangan geus bisa ngabaca sarta ngijir kana bentuk serangan lawan. Kalawan enteng manehna ngagiwar ka sisi ku ngageser kuda-kudana .
Hiuk Gilek
Sanajan ka giwar tapi karasa pisan hawa tebakan angin teunggeulan lawan matak renyem kana kulit.
Si Gagak Ronga gancang mindo serangan ku gerakan ketigan satengah lingkeran ngala kana sirah, kituna bari nebarkeun Prana kilat saleser, ki Dugala gancang ngalelepkeun awakna ka handap
Lep ..wusshh..!!
Ketigan Babad bentar ukur nyamber luhureun sirah. Ngarasa dua seranganana bisa diatahkeun, Si Gagak Ronga langsung ningkatkeun serangan. Manehna ngarangsek lawana ngetrukeun Jurus-jurus kanuragan Babad Bentar leuwih rosa. Teunggeulan leungeun kenca katuhu dipetakeun bari dibarengangan ku serangan-serangan tajongan.
Tapi tetela, lawan nu keur disanghareupan ku Ki Gagak Ronga teh lain lawan atah-atah, bangun nu entengeun pisan Ki Dugala sanggup ngayonan sakabeh gempuran lawan. Gerakan awak Ki Dugala linghas nuturkeun arah serangan, ti mimiti gerankan nyingcet sarta disambung ku ngarobah bentuk kuda-kuda, gusar geser ka kenca jeung ka katuhu.
Hiuk gilek Lep Set Bet bet bet ..wush..!
Sababaraha puluh serangan
Si Gagak Ronga molos teu sanggup noel-noel acan, kabeh ukur ngahanca angin atawa tempat kosong.
Puguh we hate si Gagak Ronga jadi ngaheab panas, hampir 100 jurus dirina asa diulinkeun ku nu jadi lawanana. Antukna manehna ngetrukeun tilu parapat kauatanana langsung dibentakeun sapada harita keneh.
Teungeulan-tenggeulan Babad Bentar terus-terusan ngabereg. Ditema ku ting beledagna kilatan-kilatan bentar nu kaluar tina dampal leungeun, kacepetan serangan sarta tebaran hawa leuwih rosa tur ngabahayakeun.
Ningali gempuran-gempuran lawan saperti kitu antukna Ki Dugala rada kadesek oge, nya kapaksa manehna mimiti metakeun takisan mapag serangan. Di mimitian ngadoyongkeun awakna ka kenca jeung ka katuhu, di tungtungan tepakan dampal leungeun kana teungelan lawan
Seak..! Siet gilek gilek ! Hiuk ! Duaak..!! Aaaaahhhh...
Beturan tanaga jero antukna teu katahan deui, Si Gagak Ronga nyolontod ka tukang bari nyepengan leungeuna nu karasa nyeri luar biasa.
Teu disangka tepakan leungeun Ki Dugala lain tepakan biasa, tapi tepakan jurus KalangWisu anu ngajadikeun ki Gagak Ronga lain wungkul nyolontod ka tukang, tapi tulang leungeuna oge langsung bubuk di jero.
Bangkieung bangkieung !
Si Gagak Ronga terus babangkieungan bari nyekelan leungeunna .
"Hehehe kumaha Gagak ! Masih aya kawani makalangan tarung jeung dewek . "
Si Gagak Ronga mencrong seukeut bari ngerenyit nahan kanyeri, manehna asa teu percaya kana kajadian cik keneh, sanajan ukur sakadar takisan tapi akibatna bisa langsung nyerang balik ku ngacurkeun tulang leungeuna.
Advertisement
Pedang Bayangan Sukma Seri Talaga Warna Bag 1| Dongeng Sunda
Loading...