Kaduhung Bag 24 | Carita SundaKaduhung

Bag. 24

Karangan : Lina Herlina

Bu Sinta geus tatan-tatan nungguan Rahmat dina jero mobil. Teu lila, kurunyung Rahmat nyampeurkeun laju sup kana jero mobil. Dina jero mobil, Rahmat ngaluarkeun hiji jimat cepengan manéhna tuluy diasongkeun ka Bu Sinta.

"Tah ieu, jimat téh, cepeng heula ku Néng, nya! Ieu téh sabenerna mah milik kuring, ngan kanggo samentawis, simpen heula ku Néng. Kin, pami kuring mulang deui, badé nyungkeun jimat ka pun guru kanggo Néng." Pok Rahmat muka obrolan.

"Mangpaatna kanggo naon, ieu téh?" tanya Sinta barung nu panasaran.

"Ieu mah keur ngajaga, sangkan tunangan Néng teu ngarérét komo nepi ka pélét ku awéwé séjén. Kadé Néng, dalah kumaha ogé urut pamajikan tunangan Néng téh, boga pélét jeung masang susuk ongkoh," ceuk Rahmat nepi ka teu euleum-euleum mitnah Dinda.

Ngadéngé omongan Rahmat, Sinta kur bisa molohok jeung simpé. Manéhna ngarasa teu percaya ku ayana omongan siga kitu ti Rahmat. Tapi, ku cara ngomongna anu ngayakinkeun nu matak Sinta jadi percaya. Dina haté, Sinta jadi  ngarasa ngéwa jeung asa dihianat kapercayaanana. Nu tadina aya niat rék nulungan Dinda, ayeuna jadi laas alatan haténa dipanasan waé ku Rahmat.

Bari ngilikan jimat anu dibikeun, Sinta nanya deui perkara duit keur jasa Rahmat nulungan manehna.

"Kuring kedah mayar sabaraha, Kang?" tanya Sinta bari nyepengan pageuh jimatna.

"Pami nu ieu mah cepengan heula wé! Kapanan pami kuring mulang, bakal digentosan ku jimat anu énggal deui. Tapi, kuring mah ménta keur ongkosna wé, saridona. Ku akang pasti ditampi sababaraha ogé." Pok deui Rahmat bari mésem.

"Oh, muhun atuh." Témbal Sinta bari kusiwel nyokot duit dina kantongna.

Song, duit maratus rébu diasongkeun ka Rahmat. Sanggeus mikeun duit tuluy jimatna diasupkeun kana kantong.

"Tapi ieu jimat téh, asli pan? Pami Akang nipu, kuring moal asa-asa ngalaporkeun Akang ka pulisi." Pok Sinta rada ngancem.

"Asli atuh, Néng! Pokona, kuring bakal nyandak deui jimat anu langkung saé ti ieu." Témbal Rahmat ngayakinkeun Sinta.

"Heug." Témbal Sinta singket.

"Punten Néng, kuring mulang heula. Kin, ogé dikabaran deui pami tos aya mah. Nyungkeun nomer hapéna atuh!"

Sinta teu loba nanya deui, sanggeus nomer hape dibikeun, tuluy Sinta  mulang ka imahna. Teu lila, aya sora telepon dina kantongna. Gep, kana hapé tuluy dibuka eusi WA-na. 

[Assalammulaikum,]" ceuk Sahrul dina WA.

[Wa'alaikum salam,] témbal Sinta.

Sanggeus dijawab ku Sinta, tuluy Sahrul nelepon Sinta.

"Hallo, Assalammualaikum."

"Wa'alaikum salam. Aya naon, Aa?"

"Hampura nya, tadi Aa jol ngaléos bari teu amitan heula ka Néng."

"Oh, teu sawios, Aa. Katingali ku Néng ogé, Aa téh siga nu rusuh."

"Muhun, Aa mémang rusuh tadi téh sabab hoyong énggal-énggal mulang deui. Aa badé ngajak Néng jalan-jalan wengi ayeuna, kersa teu, Néng!"

Ngadéngé omongan Sahrul,  Sinta molohok bari bungah. Manéhna teu nyangka Sahrul bakal ngajak ulin. Padahal, haténa geus suudzon ti tatadi ka Sahrul. Dibarengan ku haté nu bungah, Sinta ngahayukeun ajakan Sahrul.

Anjog ka imah, Sinta saged mandi laju dangdan bari ngantosan disampeur ku Sahrul. Keur uplek dangdan, Sinta nyokot jimat laju diulak-ilik. 

Bari ngahuleng, Sinta mikir jeung ngagerentes dina haté. Ari kajadian ieu téh alatan jimat téa kitu? Tara-tara ti sasari Sahrul jol ngajak ulin. Lamun bener téa mah, berarti jimat téh alus pisan. Moal lebar najan mayar 500 rébu ogé ari alus mah.

Sanggeus réngsé dangdan, Sinta gék diuk dina korsi bari ngopi. Teu lila, kurunyung Sahrul anu geus gandang jeung kasép pisan. Panonna nepi ka molohok ningali pameunteu Sahrul. Peuting harita Sinta ngarasa bagja sabab dipikacinta ku manéhna.

"Assalammualaikum, Néng geulis!" ceuk Sahrul anu gereget ti tatadi sabab salamna teu diwaler waé.

"Wa ..., wa'alaikum salam." Témpas Sinta anu reuwas sabab kagareuwahkeun ku Sahrul tina lamunan.

"Kunaon ngahuleng waé, Néng?"

"Teu ..., teu kunanaon, Aa. Calik heula atuh!" témpas Sinta anu luk tungkul alatan éra.

"Tos siap, acan? Bilih kawengian teuing," tanya Sahrul bari diuk.

"Oh muhun, kedap, nya!" témpas Sinta bari ngaléos muru ka kamarna.

Bari ngadagoan Sinta kaluar ti kamar, Sahrul  ngaroko bari muka hapé anu kabeneran harita téh aya WA ti Dinda. Barang ditingali, Sahrul kur bisa mésem jeung teu nyangka ku laku lampahna anu mingkin wani ngajak ulin ka Sahrul. Sahrul ngan ukur males ku emot mésem, bari gogodeg. Teu lila, kurunyung Sinta anu geus siap indit jeung manéhna.

Teu loba cumarita, Sinta jeung Sahrul arindit babarengan. Sahrul ngahaja ngajak Sinta kana motor, sangkan teu kapegat macét. Peuting harita, dunya asa milik duaan. Nu lainna mah duka ka mana. Sapanjang jalan anu karasa simpé jeung taya pisan gangguan. Sinta mingkin bungah waktu diajak ka hiji restoran anu di jerona karasa pisan kagegelan Sahrul ka Sinta. Tempatna asa disadiakeun keur manéhna wungkul.

Barang sup ka hiji restoran, duanana jol gék diuk dina méja anu geus disadiakeun. Méja anu geus dipesen ku Sahrul, tilu poé ka tukang. Saméméh, Sahrul panggih jeung Dinda deui.

Sinta anu peuting harita mamawa jimatna Rahmat, mingkin percaya ku ayana kabuktian anu siga kieu. Padahal, ieu mah kur kabeneran, lain pédah aya jimat éta. Peuting harita, Sahrul ngahaja ngajak Sinta sabab manéhna rék ngajak ngalaki rabi jeung Sinta.

Keur meujeuhna nyalsé, Sahrul ménta Sinta sangkan jadi pamajikanana.

"Néng, urang téh tos lami babarengan. Urang tos pada-pada apal kana pasipatan séwang-séwangan. Aa, hoyong ngalaki rabi sareng Néng. In Syaa Allah, Aa bakal janten Imam anu sapagodos sareng Syaréat Islam. Kumaha, Néng? Néng kersa teu, nyanding sareng Aa dugi ka kolot jaga." Bari mésem, Sahrul saged ngajak Sinta ngalaki rabi jeung manéhna. Sinta anu teu nyangka ku ajakan Sahrul anu harita, nepi ka teu wasa ngawalerna bakating ku bungah. Sinta geus miharep ajakan Sahrul nu siga kitu téh, ti baheula.

"Muhun, Aa. Néng kersa pisan. In Syaa Allah, Néng ogé bakal satia nyanding sareng, Aa." Témpas Sinta bari imut ngagelenyu.

"Alhamdulillah, atuh. Aa, ngaraos bagja ngupingna ogé," pok deui Sahrul bari tuluy nyium taarna Sinta.

Peuting harita, Sinta jeung Sahrul geus ngamimitian nyieun jangji keur hirup sauyunan babarengan dina ngalakonan rumah tangga.

Cag...

Advertisement
Kaduhung Bag 24 | Carita Sunda
Loading...