Kaduhung Bag 26 | Carita SundaKaduhung

Bag 26

Karangan Lina Herlina

Teu kacaturkeun di jalanna, Sahrul geus anjog ka imahna Dinda. Jrut turun tina mobil tuluy asup ka imah bari teu poho uluk salam.

"Assalammualaikum, " Sahrul uluk salam. 

"Wa'alaikum salam, " témpas Dinda bari muka panto. 

"Néng, " ceuk Sahrul bari mésem. 

"Éh, Aa. Yap, ka lebet atuh!" ajak Dinda. 

"Muhun," témpas Sahrul bari sup ka imahna Dinda. 

Sahrul gék diuk dina korsi, sedengkeun Dinda indit ka dapur rék ngadon nyieun cikopi. Tapi, saméméh indit, ku Sahrul dicaram sangkan ulah nyuguhan nanaon sabab moal lila. 

"Badé ka mana, Néng?" tanya Sahrul bari nyepengan leungeunna. 

"Badé ngadamel cikopi," témpas Dinda bari malik.

"Ulah! Aa mah, moal lami. Aya pertarosan wungkul ka Néng,"

"Pertarosan naon, Aa?"

"Cobi tingal foto ieu, wanoh teu? Aa mah asa kantos ningal Néng difoto sareng pameget ieu," tanya Sahrul némbongkeun foto barung nu panasaran. 

"Hm ..., Aa gaduh foto ieu ti saha?" Dinda malik nanya. 

"Waler heula atuh, Néng! Wanoh, teu?" Sahrul nanya deui. 

"Ieu mah, Diki! Lalaki anu kungsi dipilih ku kuring, tapina teu balég. Mémangna, kunaon kitu, Aa?" pok Dinda bari malik nanya. 

"Berarti bener nya, lalaki téh jelema teu bener, ampir rék nipu Sinta," ceuk Sahrul barung nu gereget. 

"Astaghfirullah, kadé atuh, Aa! Harita ogé, mawa kabur artos urut pamajikanana," pok Dinda hariwang.

"Beu. Omat atuh, Diki ulah nepi ka apal Dinda aya di dieu, bisi ngadon nyilakakeun, " Sahrul mingkin reuwas ngadéngé omongan Dinda. 

Sanggeus loba cumarita, Sahrul mulang bari teu poho amitan heula. Sanajan haté ngarasa lungsé jeung rada hariwang. Tapi, Sahrul kudu bisa nyalindungan Dinda, komo deui Sinta. 

Gancang carita, geus sababaraha poé, Sahrul tara manggihan Rahmat di Rumah Sakit. Unggal nganteur atawa ngajemput, can kungsi manggihan deui. Sabenerna mah Sahrul ngarasa reugreug harita téh sabab moal aya deui anu ngaganggu hubungan manéhna jeung Sinta. Tapi, haténa ngarasa seseblakan waé, siga nu bakal aya kajadian anu teu dipiharep ku manéhna. 

Harita, Sahrul kaluar ti imahna rék ngajemput Sinta di Rumah Sakit. Tapi, karék ogé saléngkah, jol aya sora telepon ti Dinda. 

"Assalammualaikum, aya naon, Néng?" Sahrul ngamimitian nanya. 

"Wa'alaikum salam. Aa, tulungan, Néng!" bari ngadégdég, Dinda ménta tulung. 

"Tulungan, naon?" tanya deui Sahrul barung nu panasaran. 

"Si Bapa, parah deui teu damangna," témpas Dinda mingkin hariwang. 

"Kedap, atuh! Aa ka dinya ayeuna."

Tanpa loba mikir, Sahrul gura-giru ka imah Dinda rék mawa Bapana diubar ka Rumah Sakit. Sanajan, geus lain-lainna deui, tapi Sahrul boga haté anu bageur pisan. 

Anjog ka imahna Dinda, Sahrul gura-giru mawa bapa  Dinda ka Rumah Sakit. Dinda anu geus tatan-tatan ti tatadi, teu loba nanya deui ku sabab hariwang ka Bapa anu keur meujeuhna sakarat. Bari ngais budakna, Dinda indit babarengan jeung Sahrul ka Rumah Sakit.

Di Rumah Sakit, geus disampakeun suster anu keur ngajanteng nungguan Bapa Dinda bari jeung geus disayagikeun korsi roda keur mawa Bapana ka jero. Sapanjang nungguan Bapana di Rumah Sakit, Dinda teu weléh ngadunga sangkan Bapana diséhatkeun sabihara sabihari deui.

Bari nangkeup budakna anu keur diais, teu karasa panonna jol ngeclak maseuhan pipina.

Teu kungsi lila, kurunyung dokter anu mariksa kaluar ti kamarna.

"Kumaha, dokter?" tanya Dinda rada hariwang.

"Panyawatna tos mingkin parah, kedah dirawat heula di dieu. Sing seueur ngadunga wé ayeuna mah, Bu! Mugia dipaparinan kaséhatan sabihara sabihari deui, " pok Dokter méré pangharepan ka Dinda bari mésem.

"Pami ayeuna, abdi tiasa ka lebet, Pa Dokter?"

"Mangga, tapi ulah nyandak murangkalih, nya," pok deui Dokter bari tuluy ngaléos.

Ngadéngé omongan Dokter anu teu meunang mawa budakna, matak Dinda mingkin bingung.

"Kumaha atuh, Aa? Budak kuring kedah dipuhapékeun ka saha?" tanya Dinda ka Sahrul anu milu bingung.

"Kedap atuh, nya. Cuang naroskeun heula ka Sinta, susuganan tiasa dipuhapékeun ka salah sahiji susterna?" pok Sahrul bari muka hapéna rék nelepon Sinta.

Bari nyobaan nelepon, Sahrul leumpang muru ka rohangan Sinta anu teu jauh ti dinya. Ngan, karék ogé tilu léngkah, jol kurunyung Sinta rék ngajawab telepon ti manéhna.

"Aya naon, Aa? Kumaha kaayaan si Bapa?"

"Aduh, kaleresan pisan, Sin. Ieu Dinda badé nempo Bapana, tapi teu kénging nyandak murangkalih, tiasa teu nya pami dipuhapékeun heula ka Suster?"

"Oh, kedap atuh, nya! Kuring badé ngageroan heula susterna," témpas Sinta bari tuluy ngaléos ninggalkeun Sahrul jeung Dinda.

Teu lila, Sinta kurunyung deui dibarengan ku suster anu rék nyepengan budakna Dinda. Bari mésem jeung nganuhunkeun, Dinda ngasongkeun budakna ka  suster, sedengkeun manéhna asup ka kamar rék néang Bapana. Sahrul ogé milu asup ka kamar dibarengan ku Sinta.

Dinda anu keur ngarasakeun katunggaraan teu loba mikiran nu lain-lain. Padahal, ti barang datang nepikeun ka ayeuna asup ka kamar, laku lampah Dinda geus dituturkeun ku Rahmat alias  Diki. Aya ku kabeneran, harita téh Rahmat alias Diki keur aya di dinya sabab rék nyokot bayaran anu terahirna. Alatan aya rasa dendam, manéhna boga niat anu goréng. Sanggeus ningali Dinda, Sahrul jeung Sinta arasup ka kamarna, Diki nyampeurkeun suster anu dipuhapéan budak ku Dinda. 

Dibarengan ku laku lampah anu teu matak curiga, Diki nyampeurkeun Suster laju ménta budak sangkan dibikeun ka manéhna.

"Punten Suster, Ken ku abdi diaisna murangkalih téh, bilih ngawagel pancénna," pok Diki bari rengkuh.

"Mémangna, Bapa téh sahana Bu Dinda?" Suster malik nanya.

"Saleresna, kuring téh urut salakina, Bu Dinda. Badé néang urut Bapa Mitoha téh dicaram da saurna kedah sakali séwang. Janten badé nyepeng budak kuring heula," pok Diki ngayakinkeun.

"Oh, urut salakina Bu Dinda geuningan," pok deui Suster barung nu panasaran.

"Bilih teu percanten mah, sok wé tingal deui pameunteu kuring jeung budak kuring," ceuk Diki bari ngaréndéngkeun beungeutna jeung budak.

Ningali pameunteuna anu sarua, antukna suster téh jadi percaya. Sanajan rada hémeng, tapi suster teu bisa kukumaha. Song budak ka Diki tuluy manéhna digawé deui di tempatna. 

Diki anu geus meunangkeun budakna tuluy mawa kabur bari nyéréngéh. Sanajan nyulik anak sorangan, tapi manéhna yakin yén Dinda bakal ngalakukeun sagala cara ambéh bisa nyokot deui budakna. Ukur cara ieu Diki bisa meunang duit ti Dinda ku cara ménta tebusan. 

Cag...

Advertisement
Kaduhung Bag 26 | Carita Sunda
Loading...