Pedang Bayangan Sukma Seri Talaga Warna Bag. 2 | Dongeng Sunda

Judul : Pedang Bayangan Sukma
Seri : Talaga Warna
Karangan : Lasmi Indri
Bagian : 2


    Pikeun si Gagak Ronga memang geus kagok asong, manehna embung nandangan wiwirang alatan mundur ti pakalangan .

  Reketek..! Ret..! Druaaasshh!

  Ki Gagak Ronga museurkeun kakuatan Babad Bentar sapinuhna, leungeun kencana ngadadak hurung nyamuratkeun cahaya biru bari beberebetan mancer pucuk kilat.

  Leungeun nu geus ngagem kakuatan Aji Babad Bentar terus dikebatkeun ka tukang mere awahan serangana. Sorot panon seukeut ka hareup mencrong ka Ki Dugala nu masih kaayaan tenang .

Sakedapan kaayaan masih keneh kitu, tapi teu lila Si Gagak Ronga ngajorelat bari ngadorongkeun sapasang leungeunna

  Jorelat..! Berebet Hiukk ..!! .

Panceran prana saleser nyuruwuk bari ngaguratkeun tapak garis cahaya dina angin. Kakuatan teunggeulanna hamo diragukeun, lamun ningali kana geteran tanaga jiga kitu geus tangtu bakal sanggup ngabencarkeun batu Atawa lamping cadas.

    Tapi , Ki Dugala nu jadi sasaran serang katempo masih tetep tenang , manehna pancuh dina tangtungan bari teuteupan seukeut nuturkeun datangna Ki Gagak Ronga.

Barang sadeupa deui teunggeulan Si Gagak Ronga rek keuna, Teu kanyahoan Ki Dugala ngalakukeun gerakan aheng. Leungeun katuhu nu dieusi ku aliran tanaga jero tibalik arah ngalirna dikubetkeun ka hareup tujuana pikeun nganetralkeun kakuatan teunggeulan lawan 

   Wut..wut wut wut ! Weeerr...!

   Lajuna Teunggeulan Babad bentar dituturkeun ku puteran leungeun ki Dugala, meunang sajongjonan hal eta terus lumangsung, anu ahirna kakuatan Babad bentar pupus musnah, prana saleser netral alias jadi kosong.

  Saleuwihna ti kitu Ki Dugala lain wungkul sanggup nganetralkeun kakuatan lawan, tapi leungeun lawan tuluy ditewak

   Gerewek..! Terektek . Draaakkkk !! ..aaaaaaaaaaaaahhhh

   Ki Gagak Ronga ngalenguh ngajorowok tarik, Panon burial buncelik. Leungeun anu katewak ku Ki Dugala tulang tulangna langsung nerektek bubuk saharita keneh.

Sanajan ukur ditewak tapi kakuatan khusus tina kanuragan KALANGWISU sanggup ngabubukeun tulang leungeun lawanana.

   Ki Gagak Ronga aduglajer, tulang leungeun ti mimiti pigeulang nepi kana tatak ancur walatara. Ningali lawan saperti kitu, teu antaparah deui ki Dugala nyusul ngasupkeun teungeulan tapak leungeun kencana

   Hiuuukk...! Jeleger...!

Aaaaaaaaaaaaahhh...

  Sora jeritan Ki Gagak Ronga ngaweuhan ka papak jomantara. Awakna ngajengkang laju ngaleupaskeun nyawa.

   Hiji teunggeulan Ki Dugala antukna mungkas pedaran pakalangan, Si Gagak Ronga binasa ku kaayaan tulang sakujur awakna remuk bubuk taya nu utuh saeutik eutik acan.

  Eta kaunggulan jurus TAPAK KALANGWISU tahap ka Hiji, sanajan ukur noel tapi sanggup ngaremukeun tulang lawan Komo lamun di teunggeulkeun saperti nu ditibankeun ka Ki Gagak Ronga

  Guprak ...!

  Si Gaga Ronga ngaguprak dina lemah tuluy ngerejet bari ngabulaeh kakuaran getih

"Heheheheh Korban nu ka 29 , hmmm..hahahahahah" Ki Dugala seuri ngagakgak nempo lawana geus binasa .

***

   Waktu terus laku beuki nyerelek, ti poe ka poe, minggu ka minggu sarta ti bulan ka bulan teu karasa waktu geus maju 3 tahun ti kajadian tarungna si Kuncen Talaga Ki Dugala jeung Ki Gagak Ronga

   Di hiji poe

   Di hiji Paguron atawa padepokan katempo aya sababaraha urang jalma keur rampak lalatihan, maranehna segut ngalatih diri metakeun jurus jurus silat

Di wangunan paguron nyampak saurang lalaki kolot keur nangtung bari tenget merhatikeun murid-muridna nu saregut lalatihan, jurus jurus kanuragan sarta jurus pakarang oge diparintonkeun ku maranehna

  Teuteupan si lalaki kolot nu jadi guru di eta paguron anteng nalingakeun kana sakabeh gerakan-gerakan jurus anu keur diasakeun ku para murid sangkan miraga jeung dirina.

Sabot keur kitu.

    Ti beh luar katingali jiga aya jalma rurusuhan muru ka jero, eta dedegan nu anayar datang nyaeta saurang lalaki tengah baya make pakean ala jawara ,make kampret bodas calana pangsi warna hideung. Saengeus aya di hareupeunana eta jalma langsung nyarita

   "Ki Barja...haduh ! Tiwas ki Barja !." Nu anyar datang nyarita hariweus-weus jiga nu meunang kareuwas

  "Aya naon Ki Soma ? Meni hariweus weus kitu aya naon "  Ki Barja ngerungkeun halisna mencrong ka jalma anu ngaran Soma

  "Cilaka Ki Barja ! Paguron Sinta Layang kamari aya nu ngajorag "

  "Baruk, nu bener Soma ?"

   "Leres Ki ! Kamari pisan kajantenana"

   "Ambuing-ambuing saha nu ngajoragna ta teh ? Asa teu ngalalarti dewek mah ?"

   "Nya eta duka saha ari nu ngajoragna mah , wireh kajadianana wanci peuting jadi teu aya nu nalingkeun "

   "Ari Nyi Kidawuni na kumaha ayeuna ?"

   "Puguh eta oge Nyi Kidawuni jug jug teu aya Ki, Memang sababaraha muridna aya anu nalingakeun pami Guruna Nyi Kidawuni patelak jeung hiji jalma duka teuing saha "

   "Jadi Nyi Kidawuni ayeuna euweuh laratan ?"  Tanya Ki Barja semu koleng narima beja sarupa kitu

  "Leres Ki! Sapatelakna jeung eta Jalma Nyi Sidawuni terus taya laratan "

  "Ambuing-ambuing ! Nam atuh urang ngariksa heula ka pagurona ki Soma "

"Muhun hayu Ki" Tembal ki Soma nyaluyuan pangajakna Ki Barja .

   Geus kitu mah maranehna ngagaredig kebat muru ngajugjug ka paguron Sinta Layang pingpinan Nyi Kidawuni. Sapaparat jalan ki Barja jeung ki Soma teu petot ngawarangkong, eusi wangkongan geus pasti ngeunaan Nyi Kidawuni anu teu kanyahoan laratana satutasna patelak jeung hiji jalma .

   Saaranjogna ka Paguron Sinta Layang duanana muru arasup ka jero, kasampak sababaraha urang murid keur ngarariung di tepas bari alum bararingung. Nempo kadatangan Ki Barja sarta Ki Soma salah surang murid awewe geuwat ngabageakeun

   "Wilujeng sumping Ki Barja ! Ki Soma !"

  "Hatur nuhun Nimas ! Saurna Nyi Guru Kidawuni teu aya laratan naha leres ?" Tanya Ki Barja langsung kana intina

   "Leres Ki ! Nya eta kitu, abdi sareng sadaya murid nu sanes tos kaleungitan laratan Nyi Guru ".

   "Kumaha kawitan kajantenanana bet bisa kitu nimas ? "

Advertisement
Pedang Bayangan Sukma Seri Talaga Warna Bag. 2 | Dongeng Sunda
Loading...