Pedang Bayangan Sukma Seri Talaga Warna Bag.3 | Dongeng Sunda

Judul : Pedang Bayangan Sukma
Seri : Talaga Warna
Karangan :Lasmi Indri
Bagian 3


   "Jadi kumaha mimiti caritana nepi ka Nyi kidawuni ngiles téh nimas ?" Ki Barja ngagali kateranga ti éta wanoja.

   "Tong bujeng salira Ki ! Dalah pribados ogé kirang patos uninga kumaha kajantenana, mung.. saur sababaraha urang murid anu uninga pami Nyi Guru kantos patelak sareng hiji jalmi. Sual éta jalmi teu écés saha-sahana. Ngan pami ninggal dina jurus tarung éta jalmi kawilang jalmi sakti .

Dina waktos énjingna Nyi Guru tos teu aya, nu nyampak ukur hiji kalakay bari aya seratan.Tah., ieu kalakayna Ki " Si awéwé nyodorkeun kalakay garing ka ki Barja

   "Kalakay..!?"  Ki Barja napanan kalakay, sok dititénan kalawan tenget ku manéhna

   "Korban ka 41 ? Naon ieu téh hartina "

  Maca tulisan dina kalakay ki Barja kerung halis. Ki Soma nu di gigireunana ogé milu niténan éta kalakay

   "Korban 41 ! Naon éta téh ki Barja " Tanya Ki Soma

  "Teung atuh euy. Kula ogé can ngarti naon ieu téh hartina " 

  Ki Barja neuteup deui ka si wanoja, pok nyarita

  "Pami ninggal dina seratan mah jiga aya rusiah nu aya gantar kakaitanana sareng Nyi Guru Kidawuni "

  "Maksadna kumaha ki ?! Abdi kirang patos ngartos, rusiah kumaha maksadna?"

   "Nu pastina kula can bisa mastikeun, ngan jalma nu kamari ngajorag ka dieu pasti aya gantar kakaitan sareng guru hidep "

   "Saha kinten-kintena ki ?"

   "Nya Duka , "

  "Duh, kumaha atuh, Ki? Abdi sareng para murid nu sanes ngaraos melang kana kasalematan Nyi Guru, seug komo ngadangu éta seratan tina kalakay, ngandung hartos Nyi Guru janten korban ka 41" Paroman si wanoja ngadadak robah jadi tagiwur

   "Nya mudah-mudahan mah ulah aya nanaon nimas, urang du'a keun waé "

  Ki Barja meper kaayaan sok sanaja dirina sorangan boga kayakinan lamun Nyi Kidawuni geus taya dikieuna

  "Abdi miharep, aki sareng nu sanés tiasa nutaskeun sareng maluruh laratan Nyi Guru"

  "Hmmm nya atuh nyimas, ieu masalah yaktos ku aki pasti dituntaskeun. Sing salabar waé sareng omat jaga ieu paguron bisi aya bancang pakewuh anu teu disangka-sangka "

  "Muhun, Abdi miharep ieu masalah tiasa saenggalna dituntaskeun "

  "Nya kitu wé, kula moal lila "

   "Mangga, Ki"

   Saenggeus amitan ka éta wanoja sarta nu séjénna Ki Barja jeung Ki Soma gura-giru arindit deui ninggalkeu éta paguron .

Duanana nalikreuh di hiji jalan bari ngawararangkong

   "Ieu masalah memang can pati écés euy, Sabab can kanyahoan ngeunaan nasib Nyi Kidawuni " Ki Barja muka carita

  "Muhun nyaèta, Da kumaha geuning para muridna ogé teu aya anu écés nguningakeun ngeunaan guruna " Walon ki Soma

  "Tapi mudah-mudahan ka hareupna mah aya laratanana euy. "

  "Nya Mudah-mudahan wé Ki, Pamuga waé "

  Saenggeus kitu duanana muru balik ka imahna séwang-séwangan, maranéhna ngagaredig leumpang bari mawa kapanasaran jeung pajuliwetna réwu-réwu tanda tanya

****

   Kocapkeun dina hiji peuting .

   Di hiji jalan satapak pernahna rada anggang ti pagurona Ki Barja, katempo jiga aya jirim ngajorélat lir sétan marakayangan

   Jorelat Jorelat  Jleng ...!

   Éta jirim jojorélatan meulah poèkna peuting, seseleberan nyusur di jalan satapak. Lamun nilik-nilik eta jirim téh ukuranana leutik, teu jiga ukuran tangtungan saurang jalma.

   Enya...! Dedegana leutik kira-kira jangkungna sahandapeun udel jalma dewasa. Ngan anéhna si jirim leutik melesat lir kilat hampir teu katuturkeun ku panon biasa

Advertisement
Pedang Bayangan Sukma Seri Talaga Warna Bag.3 | Dongeng Sunda
Loading...