Pedang Bayangan Sukma Seri Talaga Warna Bag 4 | Dongeng Sunda

Judul : Pedang Bayangan Sukma

Seri : Talaga Warna

Karangan :Lasmi Indri
Bagian 4  Jirim leutik anu can katempo écés wujudna bebelesatan di hiji jalan satapak, keur mah wanci peuting bari meredong katambah warnana hideung jadi tangtu moal bisa katempo jelas, ngan sorot panona wé wungkul hurung moncorong sarta buburulengan .
    Jleng Jleng Kalayang !
   Sababaraha gajlengan éta jirim ngalayang ngaliwatan pager-pager awi. Cacak-cacak ku sakali gajlengan bisa ngagajleng pager sajangkung 10 méter.
   Jalan nu keur disungsi bulak-bélok sarta loba pager-pager awi nu jarangkung , tapi hal éta teu matak jadi halangan. Malah beuki gancang jiga keur aya nu dituju . Terus gagajlengan sarta kakalayangan bebelesatan muru ka tengah lembur.
   Teu kungsi lila eta jirim leutik anjog ka hiji wangunan imah, reg ,Manéhna ngarandeg eureun tuluy nyanghareup sarta niténan ka éta imah .
   Katempo ayeuna mah eces tur jelas kumaha wujud éta jirim, wujud leutik téh singhoréng mangrupa ajag hideung. Warna bulu hideung lestreng, panon burahay tur buringas, létah ulal-elél némbongkeun huntu rangéténg.
   Sawatara lila si ajag hideung niténan ka Wangunan imah .
   Pudigdig..pudigdig!
   Ngadak-ngadak awakna lalaunan katempo robah, awakna ngagedéan bari nangtung ku suku tukangna, parobahan jeung parobahan terus lumangsung, beuki lila, beuki lila antukna jangélék si ajag hideung robah wujud jadi saurang jalma.
   Si Ajag geus rubah wujud jadi saurang lalaki rada umuran, maké pakéan sarwa hideung, sarta maké iket tina kulit maung meungkeut sirahna. Sorot panon kacida buringas, teuteup seukeut lir pedang sanggup nembus kana jajantung.
   Sajonjonan manéhna masih kénéh nalingakeun ka éta imah, tapi teu lila manéhna ngagerendeng
   "Bajil ! Ka luar siah..! Montong pura-pura teu nyaho kana kadatangan aing, geura ka luar ...aing geus siap pikeun nyieun balitungan"
   Gerendengna éta jalma lain gerendengan biasa, tapi bari disalur ku tanaga jero. Sanajan ukur nggerendeng tapi kadéngé ku Ki Bajil anu aya di jero imah mah meni jelas sarta nongtoréng kana ceuli .
   Kulutrak!
   Panto imah katingali muka, Lol , saurang lalaki tengah tuwu ngelol kaluar, culak-cileuk muterkeun teuteupan ka sakuliling
   "Aing di dideu Bajil ! Di hareupeun manéh "
  Bari keukeureuceuman ngeceskeun tetempoan Antukna Ki Bajil nempo saurang jalma keur ngabedega teu jauh ti imahna. Panonna diseukeutkeun nyidikan dedegan sarta rupana éta Jalma. Mémang kurang écés sabab kalalangséan ku belegbegna peuting.
   Dibarung ku panasaran manéhna terus ngojéngkang muru nyampeurkeun. Saenggeus di hareupeun ngadak-ngadak paroman Ki Bajil jadi robah, teuteupan molohok méh teu ngiceup
   "Hehehehe naha ngadon molohok Bajil ?! Naha poho deui ka déwék hah ?"
   Éta Jalma nyéréngéh seuri bari nulak cangkéng, mémang paroman ki Bajil jiga nu bingung tur ho,okeun ku kahadiran éta jalma.
   "Ke ke ke, laina manéh téh geus taya dikieuna Lugawa ?" Tanya Ki Bajil muka carita
   Lugawa nu disabit ngadon seuri nyéréngéh némbongkeun keureutan beungeut pikasieuneun, geus kitu pok ngawalon
   "Naha teu percaya aing hirup keneh hah ? abong geus kolot boga panon beuki lamur.
Yeuh Bajil ! kula ngahaja datang ka dieu pikeun ngabuktikeun lamun aing can paéh, manéh oge ngarti meureun naon maksud aing datang ka dieu, ku datangna aing ka dieu tangtuna rék nyieun balitungan "
  Ki Bajil katempona mah masih can pati percaya. Sakanyaho dirina lamun saurang ulon-ulon kajahatan kelas wahid nu ngaran Lugawa téh geus taya dikieuna.
   "Naha bener manéh téh Lugawa ? Ki sila" Tanya ki Bajil mimiti teu genah haté.
   Sanajan ngarasa cangcaya tapi manéhna nyaho yén jalma di hareupeunana boga maksud nu teu hadé
   "Kula teu paduli manéh rék percaya atawa henteu, tapi nu puguh dina waktu ayeuna aing rék nyieun balitungan jeung manéh, nyawa manéh kudu paragat dina waktu ayeuna"
  "Ke ke ke, asa can percaya Ki sila teh Lugawa? Apanan Ki sila téh geus taya di kieuna 20 taun ka tukang"
   "He he he, Naha meni keukeuh boga pamadegan kitu Bajil ? Keukeuh nyangka aing geus modar. Di Dunya mah euweuh nu teu mustahil euy, naon baé bisa kajadian, teu sagampang éta aing modar "
  "Tapi tetep Kula can percaya anjeun Lugawa, sabab Kula nyakséni sorangan anjeun binasa . Sabalikna Ki sila datang ka dieu ujug-ujug kitu naon maksudna ?"
   "Geus dibéjaan aing datang ka dieu rék nyieun balitungan jeung manéh, bongé sugan ceuli manéh euy "
   "Lain kitu Ki sila, Kuring héran wé ujug-ujug kadatangan jalma bari rék nyieun balitungan teu puguh sagala "
   "Jadi manéh keukeuh can percaya aing Lugawa?" Nada carita éta jalma ngandung geteran tanaga jero kuat
  Ngadéngé kitu Ki Bajil langsung ngised mundur ka tukang, dirina  geus bisa ngijir mun adu patelak geus hamo bisa disingkahan deui. Ijiran Ki Bajil mémang teu nyalahan, sabab Lugawa katempo ngangkangkeun leungeun katuhu pikeun muka serangan.
   Ki Bajil sayaga taki-taki, tanaga jero disalurkeun kana sapasang leungeun sarta kuda-kuda dipancegkeun sajajar.
   Ki Lugawa nyéréngéh bari leungeun katuhuna ngageter hébat alatan can bisa kaukur sakumaha gedéna tanaga jero.
Dua teuteupan paamprok, sakedapan silih titénan sarta silih ijir kana pangawasana masing-masing .
   Teu lila ti eta ..Swusshh
   Teu kanyahoan teuing iraha gerakna nyaho-nyaho Lugawa geus aya di hareupeun Ki Bajil bari ngadorongkeun dampal leungeun katuhu. Ki Bajil ngagebeg kagét, manéhna bisa ngarasakeun kana tebaran hawa teunggeulan nu jadi lawana.
   Hiuk..! Gilek.!
  Untung Ki Bajil gancang nyingcetkeun awakna ka kénca, tapi serangan lawan teu cukup ka dinya. Lugawa ngudag ka kenca bari ngirimkeun sababaraha serangan. Ki Bajil gewat nandonan, sapasang leungeuna meta nadah serangan Lugawa anu gerakana bener-bener anéh teu ilahar jeung gerak silat umumna. 
   Bentuk serangan Lugawa asa pabaliut sarta acak-acakan tapi kacida ngabahayakeun.
Ki Bajil nepi ka dijieun lieur tur kawalahan hampir-hampir teu bisa nuturkeun serangan.
  Duak Des Dek dek dek Duagg. 
Solontod...!
   Sababaraha serangan bisa katakis, tapi daya dorong tanaga jero Lugawa kacida gedéna. Ki Baji nepi ka nyolontod ka tukang bari rumengis, leungeuna karasa singsireumen sarta tulang leungeun karasa linu.
   Ki Bajil gancang ngépéskeun nyaliarana tebaran hawa pangluluh dina leungeuna, lamun teu kitu bisa bisa tuluy nyaliara ogé kana sakujur awak. Sanajan serangan Lugawa bisa ka takis tapi aliran tanaga jero lawan asa anéh, lain kasinglar tapi kalah terus nyaksrak
   "Èdan ! Tebaran hawana nyaksrak kieu, anéh "  Gerentesna bari terus ngadorong pangaruh jahat dina leungeuna.
  Tapi can réngsé kitu, sakilat ku juru panon katempo Lugawa geus ngajorélat deui
  Kolebat ..! Bet! Bet! Bet! Wushh !!
  Sarangkén serangan dipetakeun Lugawa, arah serangana ogé kiwari geus ti sababaraha jihat. Bayangan Lugawa katempo jadi teu puguh tempat, kadang datang nyerang ti arah kénca kadang di katuhu, kadang oge aya di luhur bari ngapak angin.
   Euweuh deui jalan pikeun Ki Bajil iwal kudu ngetrukeun sakabeh elmu kanuraganana, lamun teu kitu manéhna moal bisa ngayonan kahebatan serangan ki Lugawa.
Jurus Kanuragan LAPISAN PAGAR ANGIN tingkat pamungkas langsung dipetakeun
  Hiaa   Des.des des.Werrrr..!
Wusshhh...
Advertisement
Pedang Bayangan Sukma Seri Talaga Warna Bag 4 | Dongeng Sunda
Loading...