Contoh Pupuh Wirangrong Lengkap Dengan Patokan Lagu

BelajarBahasaSunda.com | Hallo akang Teteh dan para pengunjung semua selamat bertemu kembali dengan blog yang membahas seputar Belajar Bahasa sunda, pada kesempatan kali ini admin akan membagikan contoh pupuh wirangrong yang mungkin sobat pengujung sedang mencari referensi tentang beberapa contoh lagu pupuh wirangrong. Pupuh Wirangrong

Pupuh Wirangrong adalah salah satu jenis pupuh sunda yang memiliki watak atau menggambarkan rasa malu ( Kawiwirangan), malu atas perbuatan sendiri. kata Wirangrong itu sendiri berasal dari kata Wirang yang artinya malu ( Wirang = Malu) sinonimnya yaitu era (bahasa loma) dan Isin ( bahasa halus).

Ciri dan Patokan Pupuh Wirangrong

Ciri wirangrong dapat dilihat dari patokan jumlah padalisan, guru lagu, dan guru wilangan.
Padalisan artinya jumlah baris dalam satu bait (pada). Guru wilangan artinya jumlah suku kata (engang) dalam satu baris. Guru lagu adalah suara vokal ujung baris.

Ciri atau patokan lirik wirangrong adalah sebagai berikut.

  • Tema atau isinya tentang malu (wirang).
  • Jumlah padalisan dalam satu bait sebanyak 6 baris.
  • Guru wilangan masing-masing padalisan terdiri atas 8 suku kata.
  • Guru lagu setiap padalisannya yaitu 8i, 8o, 8u, 8i, 8a, 8a.

Contoh Lirik Pupuh Wirangrong


Pupuh Wirangrong 1

Kuring moal deui-deui (8-i)
Gaduh panata nu awon (8-o)
Nabantah nu jadi indung (8-u)
Sieun dibendon ku Gusti (8-i)
Kawas Dalem Boncel tea (8-a)
Doraka ti Ibu Rama (8-a)

Pupuh Wirangrong 2

Barudak mangka ngalarti
Ulah rék kadalon-dalon
Enggon-enggon nungtut elmu
Mangka getol mangka tigin
Pibekeleun saréréa
Modal bakti ka nagara

He barudak mangka ngarti
Ulah rék kadalon-dalon

Nungtut elmu jeung pangarti
Masing rajin soson-soson
Pibekeleun hirup tandang
Modal bakti ka nagara
Lemah cai anu urang
Perlu dijaga dibéla
Advertisement
Contoh Pupuh Wirangrong Lengkap Dengan Patokan Lagu
Loading...