Pedang Bayangan Sukma Seri Talaga Warna Bag. 5

Seri Talaga Warna
Karangan :Lasmi Indri
Bag. 5


   Leungeun Ki Bajil kokoléaban mapag sakabéh serangan, satiap gerakan leungeunna ketempo bari nebarkeun galura bénténg angin, alhasil jurusna sanggup nahan kacepetan serangan Lugawa.
   Serangan mémang rada katahan,  Lugawa sakapeung mah sok ngadayagdag ka tukang kaendagkeun ku dorongan 4 béntèng angin ki Bajil.
Tapi Lugawa terus ngarangsek maju

   Jleng Wut gilek Duak des...!
   Jual beuli serangan angot beuki ragot, kancah tarung lain ukur di handap, tapi sok kadang di luhur bari ngarapak angin.
Èlmu kanuragan Ki Bajil katénjona teu bisa disapirakeun, manèhna nu jadi tetua kumpulan para Guru guru paguron, sarta kagabung Dina Gempungan TARATÉ EMAS tangtu mibanda kakuatan diluar rata-rata.
   
Ku saheula anan Ki Bajil sanggup ngayonan daya serangna Lugawa.
Arah nyéorna angin jadi teu puguh laju alatan kabuyarkeun ku dua kakuatan tanaga jero anu tuluy-tuluyan diaradu.
    Kakayon di éta tempat geus brak-bruk pasoléngkrah, taneuh ngebul ngawang-ngawang katambah ku sora guruhna angin tina jurus Ki Bajil.
Teuing geus sabaraha puluh beturan anu geus lumangsung di kancah pakalangan,duanana geus aya dina tarung tarap puncakna .
   Bayangan Lugawa kokolèbatan jiga datang ti opat arah. sedengkeun ki Bajil jujuralitan pikeun ngimbangan serangan ahéng nu jadi lawan.

   Serangan Lugawa mémang teu kapatok saarah, tapi pilih genti datang ti ditu ti dieu
   Siet..wut..wut..wut
Nyerang ti handap méré sapuan sapuan kuda-kuda ngababad tangtungan Ki Bajil .
Ki Bajil rikat luncat ka tukang sangkan ulah nepi ka katuar. Tapi tampa kaduga gerakan Lugawa geus beda arah deui, nyaho-nyaho nyeleber ka luhur bari metakeun sababaraha teunggeulan jungkir balik
   
Puguh wé Ki Bajil jadi galagapan, gancang nakis seranganana. 
Tapi ku ayeuna manéhna éléh cepet. 5 serangan masih sanggup Kabendung, tapi serangan nu ka 6 geus teu katadah deui, hiji teunggeulan tapak leungeun kénca Lugawa keuna ngahatem kana dadana.
  Seleber ! Hiuk des des des des ! 
Duak..!   Aaaaaaaaahhh...!

  Ki Bajil ngajengkang nyebrot getih lalambaran. Tulang dadana remek, ngan untung jerona teu pararejah sabab masih katahan ku Lapisan pagar angin
   Gebut..!
   Ki Bajil ngagedebut kana lemah, tuluy gogorentelan bari nahan kanyeri taya hinggana .
   Golokgok  Golokgok 
Getih teu eureun ka luar
   Sanajan lawan geus kaayaan kitu Lugawa can ngarasa puas. Manéhna langsung ngarapetkeun dua dampal leungeuna dina dada
   Siet..plak.!

   Katempo Ki Bajil anu keur gogoréntélan jadi dikulibeng atawa dikuliling ku lima aksara Sunda buhun. Lima aksara natrat dina taneuh .
   Ki Bajil langsung sadar lamun dirina kiwari aya dina ancaman bahaya
   "Ajian GUGAL PANCRA ?"  Ki Bajil mencrong kaget kana lima aksara Sunda kuno anu natrat ngulilingan dirina.
  Séréngéh..., Lugawa nyéréngég seuri nempo ki Bajil jiga geus limbung sarta linglung, sabab dina jero kubengan téh saeutik ogé taya hawa alias rohangan hampa hawa.
   Ki Bajil geus teu sanggupeun nyoara, panona ngaburileng alatan ambekanana béakeun hawa, hese pikeun ngarénghap-rénghap acan.

Lain ukur kitu. Di Kungkungan aji Gugal pancra sakabéh élmu jeung tanaga jero Ki Bajil ngadadak teu pungsi musnah. Jadi manéhna teu bisa ketak. Rék hojah teu bisa da puguh sakabéh kamampuanana langsung euweuh.

   Éta nu jadi bahayana aji Gugal Pancra. Sakumaha kuatna saurang jawara lamun geus aya dina jero kurungan 5 akasara Sunda buhun (Rajah Ségel Gaib) bisa dipastikeun sakabéh elmuna bakal musnah, saleuwih manéhna tuluy binasa dibawa ka diménsi kosong atawa kahampaan
   Dina detik-detik satuluyna awak Ki Bajil lalaunan robah jadi haseup. Beuki robah, beuki robah antukna awak ki Bajil sirna sagemblengna, sirna sarta binasa dina jero ruang kahampaan.
   "Hauahahahah Modar Bajil...hahahaha"

   Ki Bajil nu mangrupakeun saurang Tetua gepungan TARATE EMAS tétéla teu sanggup ngayonan kahébatan Lugawa, dirina ilang tampa krana kabakar di jero rajah bumi Gugal Pancra, nyaéta dina jero lingkung Demensi kosong, sok sanajan kakuatan nu dipetakeun kakara Aji Gugal Pancra tarap bubuka can nepi ka tarap intina, tapi akibatna Ki Bajil geus kitu kaayaanana.
   Saméméh indit ninggalkeun éta tempat Lugawa nyokot salah sahiji kalakay, tuluy digurat-gurat jiga keur ditulisan, nu diguratna nyaéta 'Korban Ka 42'. Saréngsé kitu kalakay disimpen dina golodog imah ki Bajil.

   Lugawa nyerengeh seuri, lalaunan awakna mimiti robah deui , robah ngaleutikan terus ngaleutikan atukna robah jadi jirim ajag hideung deui. Ti dinya manéhna ngajorélat ka arah kalér bari dibarengan ku babaung melewung matak kukurayeun.

   Jorelat..! Wushhh...!
Sainditna Lugawa ninggalkeun eta tempat kaayaan jadi simpe deui kaya-kaya teu jiga tas aya kajadian nanaon.
Advertisement
Pedang Bayangan Sukma Seri Talaga Warna Bag. 5
Loading...