Cara jeung Syarat Mingpin Rapat
A.  Wangenan Rapat
·         Rapat  nya éta  babadamian pikeun ngaréngsékeun hijimasalah dina  organisasi.
·         Rapat ogé mangrupa ngumpulna sakurang-kurangna dua atawa leuwih jalma pikeun mutuskeun hiji tujuan (Shrap v. Dawes, 1976).
·         Rapat nya éta lawungan dina hiji organisasi, pausahaan, instansi pamaréntahan boh dina situasi formal boh nonformal pikeun ngomongkeun, ngabadamikeun sarta mutuskeun hiji masalah dumasar hasil kasapukan babarengan.
B.  Tujuan diayakeunna rapat
a)      Pikeun ngungkulan atawa néang jalan kaluar hiji masalah
b)      Pikeun nepikeun informasi, paréntah atawa pernyataan
c)      Minangka alat koordinasi antarintern atawa antarékstéren
d)     Sangkan pamilon rapat bisa ilu biung kana masalah-masalah nu keur kajadian
e)      Nataharkeun huju acara atawa kagiatan
f)       Ngumpulkeun sakabéh pasualan ti para pamilon rapat
C.  Jenis rapat
1.      Dumasar tujuan
-       Rapat penjelasan
-       Rapat ngungkulan masalah
-       Rapat perundingan
2.      Dumasar sifat
-       Rapat formal
-       Rapat informal
-       Rapat terbuka
-       Rapat tertutup
3.      Dumasar waktu
-       Rapat mingguan
-       Rapat bulanan
-       Rapat taunan
4.      Dumasar frékuénsi
-       Rapat rutin
-       Rapat insidéntal
5.      Dumasar ngaran
-       Rapat kerja
-       Rapat dinas
-       Musyawarah kerja
D.  Tanggungjawab pamingpin rapat
Pamingpin rapat nya éta jalma anu dipercaya  nyekel kadali pikeun ngatur lalu lintas atawa patali marga di antara pamilon rapat. Pamingpin rapat tugasna bisa jadi panumbu catur sarta sakaligus sakaligus jadi pangjejer rapat. Pamingpin rapat atawa panumbu catur  boga tugas pikeun ngatur, ngalelempeng, ngaping, sarta miara lumangsungna rapat. Tanggungjawab pamingpin rapat atawa panumbu catur kaitung beurat lantaran hasil henteuna rapat gumantung ka dirina. Rupa-rupa tanggungjawab pamingpin rapat di anatarana:
a.     Ngajaga atawa miara lancarna diskusi
b.    Ngalelempeng (ngarahkeun) jalanna diskusi sangkan ngahontal tujuan nu dipiharep
c.    Nampung jeung ngamalirkeun kahayang katut pamadegan pamilon diskusi
d.   Nyiuen kacindekan saheulaeunan tina hasil diskusi
e.    Ngarumuskeun hasil nu bisa ditarima ku sakumna pamilon
E.   Omongan panumbu catur/ pamingpin rapat
1.      Aya salam bubuka
2.      Salam panutup
3.      Ucapan hatur nuhun
4.      Nanyakeun kamandang atawa pamadegan ti pamilon rapat
5.      Nanyakeun sapuk henteuna
6.      Nyieun kacindekan
F.   Syarat rapat anu hadé
1.      Tatahar rapat
ü  Nangtukeun tujuan rapat sarta acara rapat
ü  Nangtukeun waktu, tanggal, poé, tahun
ü  Nangtukeun tempat
ü  Akomodasi
ü  Konsumsi
ü  Média/ peralatan
2.      Prungna kagiatan rapat
ü  Suasana rapat lumangsung terbuka
ü  Para pamilon rapat berperan aktif
ü  Ayana kadali ti pamingpin rapat
ü  Singkahan debat kusir
ü  Basa kudu komunikatif
ü  Singkahan monopoli nalika nyarita
ü  Ayana kaputusan jeung kacindekan rapat
ü  Ayana notulén

Advertisement
Cara jeung Syarat Mingpin Rapat
Loading...