Pedang Bayangan Sukma Seri Talaga Warna Bag 6


Pedang Bayangan Sukma 
Seri Talaga Warna Bag 5
Karangan : Lasmi indri

   Dina wanci isukna pamajikan Ki Bajil rawah-riwih jeung hariweus-weus lantaran kaleungitan salakina, ti isuk mula nepi ka wanci beurangnakeun ki Bajil taya laratan, anu kasampak ukur hiji kalakay ngagolér dina golodog bari natratkeun hiji tulisan "korban ka 42"

    Hal éta tangtu jadi éar ka sababaraha lembur, béja ngeunaan leungitna ki Bajil ogé tepi ka sababaraha urang guru paguron, tangtu nepi ogé ka Ki Barja sarta Ki Soma .

   Ngeunaan leungitna ki Bajil Tetua Taraté Emas tangtu ngageunjleungkeun sabaraha wewengkon. Sabab mémang geus sataun ayeuna sabaraha urang Jawara leungit teu puguh laratan, mana horéng gening akibat lakuna Lugawa jelmaan ajag hideung.

   Poé isukna gempungan Taraté Emas langsung nyieun riungan, sababaraha guru paguron anu jadi anggahota gempungan daratang ka hiji imah salah saurang jawara pikeun nyieun rempugan.

   Ki Barja sarta ki Soma nu kaasup anggahota Tarate Emas tulus aridit muru ka tempat riungan. sabaraha urang Jawara kahot ti sababaraha wewengkon ogé katempo mimiti jul-jol daratang.

  Nini Rampe ti Gunung Sangir, Ki Buyut Warok, Simay Si topeng mayit, Lodaya Geni, sarta Nyi Ageng Giriwangi WIDADARI PANGLEBUR NYAWA (Ibuna Jawara Tampa Tanding Langlang Jagad Bajing Sudraji) ti wewengkon Katuraja geus daratang muru ka riungan.

Advertisement
Pedang Bayangan Sukma Seri Talaga Warna Bag 6
Loading...