Pedang Bayangan Sukma | Seri Talaga Warna Bag 7


 

Talaga Warna 

Karangan : Lasmi Indri

Bag. 7

   Para Jawara kahot ti sababaraha daérah nu kagabung dina Gempungan Tarate Emas geus kabéh karumpul di paguron Jarak Manik, nya kitu ogé Ki Barja sarta Ki Soma geus tarepi ka dinya. Saréréa ngariung ngalingkung dina balè-balé, meureun nu hadir harita aya kana 30 urangna

    Paguron Jarak Manik katempo haneuteun jeung ramé, para jawara ngawarangkong silih bagéakeun jeung nu liana, nyakitu Ki Barja diuk pagigir-gigir jeung Ki Soma ogè milu aub garunem catur jeng jawara-jawara séjénna.

   Dirasa silih bagéakeun atawa tepang sono antar jawara geus cukup, antukna Saurang Jawara kolot nu katelah Ki Uyut Warok biantara atawa muka Carita ditujukeun ka nu araya di dinya .

   Ki Buyut Warok bubuka carita ku nalek saurang-saurangna, geus kitu nyarita kana hal pokok, nyaéta ngeunaan leungitna sababaha urang Jawara anu can kanyahoan laratanana kaasup Ki Bajil Tetua Tarate Emas. Ki Buyut Warok Atawa Ki Uyut Warok cumarita panjang lebar 

   "Beu teu disangka gening kajadian nepi ka kitu, asa teu ngarti lamun Tetua Ki Bajil bisa euweuh taya tapak sama sekali " Ceuk Buyut Warok némbongkeun kahéranna campur balueng

   Buru-buru saurang jawara nu boga ngaran Simay Si Topeng Mayit nembalan

   "Ciri-ciri na hampir sami sadayana Ki Buyut ! Satiap korban pasti ditenggeran ku tulisan na kalakay garing "

  "Tah éta puguh nu matak jadi balueng téh, saha atuh jalmana anu geus boga peta jiga kieu" Ki Buyut ngarahuh bangun bingung 

  Nyi Ageng Giriwangi pok milu mairan

   " Ieu kajantenan mémang ahéng Ki Buyut, abdi gaduh pamendak pami lengitna para jawara éta dilakukeun ku cara anu sami. Éstuning para jawara téh bener-bener ilang tampa krana. Janten nu nyieun peta  jalmana pasti éta kénéh éta kénéh, Ngan duka saha-sahana mah"

   Ngarungu kitu nu liana gogodeg bari kumecrék,  pangpangna ku rasa panasaran hanyang nyaho saha nu geus nandasa pupuhu gempungan Ki Bajil.

  "Saé ogé pamendak salira teh NYi Ageng, Tiasa ogé kajantenana jiga kitu, tapi carana kumaha ?" Ki Buyut Warok nolih ka Si Nini Rampé nu titadi ukur culak-cikeuk teu puguh

  "Kumaha numutkeun pamendak Nini sual leungitna Para jawara ka lebet Ki Bajil Ni ?!" Tanya Ki Buyut ka Nini Rampe.

   Ti dituna mah hayang ménta pamanggihna bubuhan Ari si Nini Rampe mah ka asup jalma asak pangalaman, legok tapak genteng Kadék. Tapi si Nini kalah culak-cileuk kabingungan. Ngan teu lila ngawalon

  "Kutan Jang Bajil euweuh téh keur ngala manuk ,Yut ? Har.., hanas jauh-jauh Nini datang ka dieu ari sugan teh Jang Bajil maot "

   Puguh wé ngadéngé jawaban si Nini hampir kabéh nu aya didinya pada malolohok héran, pédah jawabanna asa teu nyambung,  batur ngabahas leungitna para jawara ari si Nini méré jawaban lain.

    Tapi sawaréh mah pada surti jeung pada apal. Si Nini Rampe apanan boga panyakit saliwang, kama'lum ku umurna nu geus cunuk 100 taunan

   "Lain ngala manuk atuh Ni, duh.. sugan téh geus cageur saliwang tèh, Ki Bajil lain ngala manuk tapi leungit teu puguh laratan" Ceuk Ki Buyut rada tarik nyaritana

   "Hihihi kutan Jang Bajil ngala manuk ka Palembang, Yut? Na meni jauh jauh teuing ngala manuk teh? Padahal di lembur Nini ogè loba manuk mah, manuk Kuntul, sirit uncuing, manuk ciung ogè aya hihihi"  Si Nini nyikikik seuri.

   Ger wè nu araya di dinya jadi milu seuri. Ki Buyut nu geus apal kana adat panyakit si Nini pok nyarita deui tapi teu pati teuing tarik

   "Hmm ari Nini, kieu Ni maksud Nini diangkir ka dieu téh sabab Ki Bajil rék disunatan "

   "Mun ti tatadi atuh Yut, nyarita téh, kari ngomong mun Ki Bajil téh euweuh kituh hih "

  Kabéh beuki molohok deui waé, sabab pertanyaan anger dijawab lain. Da mémang kitu adat-adatanana, pikeun Ki Buyut geus teu anéh deui.

   "Kieu Ni, Ki Bajil teh isuk rek disunatan, kira-kira Nini rék nyecep sabaraha Tah ?" Tanya Ki Buyut

  "Ari ceuk Nini mah, Jang Ajil teh bener-bener leungit Yut, euweuh taya lacak alias sirna jiga diteureuy bumi "

   "Tah Tah Tah ..rada caang Ning pamendak tèh Ni, teras kumaha tah naha Ki Bajil téh badé teras sena numpak sisingaan, atawa kuda rénggong kitu kanggé dikaulanna?"  Ki Buyut tumanya beuki deuheus

  "Nya bisa oge kitu Yut, jadi aya saurang jalma mibanda elmu aheng bisa ngabinasa jiwa jeung raga manusa. "

   "Hmmm kitu ck ck, tiasa janten kitu ni "

   Ki Buyut terus ngabagi paneuteup ka nu lianna, intina ménta pamanggih ka nu ditepikeun ku Nini Rampe cik kénéh. Saréréa méh bareng arungek pada sapuk kana pamanggih si Nini.

   Seheulaanan Ki Buyut ngarahuh sababaraha balikan. Geus kitu nyarita deui kana hal séjrn

"Jadi ku leungitna Ki Bajil, ngandung harti tampuk tetua ayeuna geus kosong, dina waktu ayeuna kula miharep sangkan diayakeun pamilih tetua anyar ..kira-kira saha anu payos jadi Tetua Tarate Emas gaganti ki Bajil "

   Uyut warok nétélakeun mun dina waktu éta kudu buru-buru diayakeun genténan Tetua anyar sangkan ulah nepi ka kosong, awalna pan tetua TARATE EMAS teh Ki Bajil, ku sabab ayeuna teu puguh laratan jadi Ki Buyut nyérénkeun sangkan ngangkat tetua anyar.

   Para jawara anu ngadéngé kana hal éta tuluy tinggerendeng . saurang-saurang ngaredalkeun pamanggihna saha anu payus jadi tetua anyar, ari kalolobaan nu di darinya mah nyérénleum lamun Nyi Ageng Giriwangi anu loyok sarta payus jadi Tetua anyar Gempungan Tarate Emas.

Advertisement
Pedang Bayangan Sukma | Seri Talaga Warna Bag 7
Loading...